Szukaj

Wiedza

Koncyliacja lekowa – część 2

avatar
Udostępnij
wymieszane, różnokolorowe tabletki i kapsułki leżące na blacie, rzut z góry

W poprzedniej części artykułu przedstawiono ogólne informacje na temat koncyliacji lekowej – definicję procesu, kwestie bezpieczeństwa pacjenta oraz to, gdzie i kiedy koncyliacja powinna być prowadzona.  Wymieniona została również rola farmaceuty w  procesie koncyliacji oraz wpływ jego działań na zmniejszenie błędów lekowych w opiece zdrowotnej. W kolejnej części artykułu skupimy się na szczegółowym opisie roli i zadań farmaceuty w koncyliacji lekowej.

Farmaceuci są bez wątpienia grupą zawodową posiadającą największą wiedzę oraz doświadczenie we wdrażaniu i prowadzeniu różnorodnych aktywności związanych z lekiem i bezpieczeństwem pacjenta. Już w 1999 r. opublikowany w Stanach Zjednoczonych Raport pt.: To Erris Human: Building a Safer Health System wykazał, że błędy lekowe są najczęściej popełnianymi błędami w systemie opieki zdrowotnej i że stanowią wymierne, wysokie oraz niepotrzebnie generowane koszty. Już wówczas zwrócono uwagę na rolę, jaką  odgrywają farmaceuci w opiece zdrowotnej i na to, że mogą się oni przyczynić do minimalizacji błędów lekowych. Cytowany raport stał się punktem wyjścia do wprowadzenia różnorodnych zmian w systemie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, a jednocześnie zwrócił uwagę na niedostateczną komunikację między poszczególnymi specjalistami opieki zdrowotnej wokół bezpieczeństwa pacjenta, w tym bezpiecznego stosowania leków. Wiele lat później, w Stanach Zjednoczonych zaczęto wdrażać pojęcie koncyliacji lekowej, a w 2007 r. rozpoczęły się prace nad zdefiniowaniem roli i zadań farmaceuty w tym procesie.

Rola i zadania farmaceuty w koncyliacji lekowej

Amerykańskie Towarzystwo Farmaceutów Szpitalnych (ASHP, ang. American Society of Health System Pharmacists) oraz Amerykańskie Stowarzyszenie Farmaceutów rozpoczęły w 2007 r. współpracę w zakresie wspólnej wizji roli farmaceuty w koncyliacji lekowej. Wizja ta uznaje wiodącą rolę farmaceutów w tym procesie. Polega ona na tym, że z jednej strony farmaceuci stają się promotorami tej idei, a z drugiej działają jak eksperci od leków, dostarczając informacje i edukując pacjentów oraz specjalistów opieki zdrowotnej. Poniżej przytaczamy zadania farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej, wg wizji ASHP:

 • projektowanie i zarządzanie ukierunkowanym na pacjenta procesem koncyliacji lekowej,
 • edukowanie pacjentów i specjalistów opieki zdrowotnej na temat korzyści i ograniczeń procesu koncyliacji,
 • działanie w imieniu pacjenta i jako jego rzecznik w procesie transferu z jednego poziomu opieki na inny.

Używając tej wizji jako przewodnika po procesie koncyliacji lekowej, ASHP wypracowała zalecenia dotyczące aktywności farmaceutów w tym obszarze. Do dnia dzisiejszego jest to dokument referencyjny, na którym opierają się inne wypracowane modele koncyliacji lekowej. Dlatego też w niniejszym artykule wszystkie informacje dotyczące roli i zadań farmaceutów w procesie koncyliacji lekowej będą się opierały o założenia ww. zaleceń. Oprócz aktywnej obecności w procesie koncyliacji lekowej farmaceuci mają następujące zadania:

 • stworzenie polityki i odpowiednich procedur koncyliacji lekowej,
 • wdrażanie i ciągłe ulepszanie procesu koncyliacji,
 • szkolenie i zapewnianie ciągłości informacji osobom zaangażowanym w proces koncyliacji, dostarczanie eksperckiej wiedzy,
 • promowanie idei koncyliacji lekowej w strukturach szpitalnych oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Możliwość wykonywania ww. zadań oraz stopień zaangażowania farmaceutów w ten proces będzie zależał oczywiście od dostępnych zasobów, jakie są przyznane aptece szpitalnej na działania związane z koncyliacją lekową. Poniżej omówimy niektóre istotne punkty przy wdrażaniu procesu koncyliacji lekowej z punktu widzenia farmaceuty.

Stworzenie polityki i odpowiednich procedur koncyliacji lekowej

Farmaceuci powinni być liderami we wdrażaniu polityki koncyliacji lekowej i aktywnie uczestniczyć w tworzeniu procedur, które mają na celu:

 • dostarczanie usług związanych z opieką nad pacjentem, w tym usługi koncyliacji lekowej,
 • implementację i działanie systemu koncyliacji lekowej opartej na dowodach naukowych, optymalizującej dostępne zasoby,
 • edukację personelu danej placówki w zakresie ważności koncyliacji lekowej jako inicjatywy zwiększającej bezpieczeństwo pacjenta w strukturach opieki zdrowotnej,
 • promocję koncyliacji lekowej jako działania wpływającego na polepszenie wyników danej placówki medycznej.

Wdrażanie i ciągłe ulepszanie procesu koncyliacji

Farmaceuci powinni kierować lub uczestniczyć w implementacji oraz ulepszaniu aktywności koncyliacji lekowej. Te aktywności to m.in.:

 • ustalenie składu grupy sterującej i wykonawczej,
 • stworzenie wizji i oczekiwań dotyczących działań w zakresie koncyliacji lekowej,
 • zapewnienie wsparcia na szczeblu dyrekcji placówki i deklaracji finansowania działań,
 • identyfikacja barier, jakie mogą zakłócać wprowadzenie efektywnego i bezpiecznego systemu koncyliacji lekowej oraz przedstawienie propozycji rozwiązań,
 • kierowanie pracami tak, aby potrzeby kliniczne i techniczne zostały uwzględnione,
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych specjalistów opieki zdrowotnej w procesie koncyliacji lekowej, z uwzględnieniem działań techników farmaceutycznych, studentów farmacji i innego personelu pomocniczego,
 • zapewnienie, że wszystkie osoby związane z koncyliacją lekową przeszły odpowiednie szkolenie oparte na dowodach naukowych,
 • tworzenie lub uczestniczenie w rozwoju standardowych wzorów dokumentów na potrzeby koncyliacji lekowej i list leków,
 • zapewnienie, że stworzone procedury są zgodne z obowiązującym prawem i regulaminem placówki,
 • rozwinięcie metody dotyczącej oceny procesu koncyliacji lekowej.

Szkolenie i zapewnienie rozwoju kompetencji

Farmaceuci powinni kierować lub uczestniczyć w następujących działaniach:

 • identyfikacji osób odpowiedzialnych i wsparciu całego personelu zaangażowanego w proces koncyliacji,
 • oceny umiejętności personelu zaangażowanego w proces koncyliacji w zakresie powierzonych zadań i odpowiedzialności (np. przeprowadzenie wywiadu lekowego, pozyskiwanie informacji na temat wszystkich leków przyjmowanych przez pacjenta, prowadzenie koncyliacji lekowej),
 • prowadzeniu szkoleń i ich oceny w celu zapewnienia, że osoby, które zajmują się koncyliacją lekową są do tego odpowiednio przygotowane,
 • prowadzenia szkoleń z zakresu pozyskiwania informacji dotyczącej historii lekowej pacjenta i procedur koncyliacji.

Rozwój systemów informatycznych

W przypadku, gdy placówka korzysta z systemów informatycznych w zakresie elektronicznej recepty/zleceń, elektronicznej dokumentacji pacjenta i innych rozwiązań informatycznych, farmaceuta powinien zapewnić, że system informatyczny wspomagający koncyliację lekową będzie kompatybilny z innymi systemami i będzie wpływał pozytywnie na zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentem. System koncyliacji lekowej powinien umożliwiać importowanie potrzebnych danych pacjenta do wykonywania raportów i podsumowań procesu koncyliacji lekowej.

Promowanie idei koncyliacji lekowej

Farmaceuci powinni dostarczać informacje nt. koncyliacji lekowej innym specjalistom opieki zdrowotnej, pacjentom i lokalnym społecznościom. Powinni także oceniać skuteczność działań informacyjnych. Działania związane z promowaniem procesu koncyliacji lekowej mogą się odbywać podczas obchodów na oddziałach szpitalnych, spotkań klinicznych, konferencji zawodowych, podczas udzielania porad pacjentom, a także poprzez publikację artykułów i krótkich informacji w newsletterach i gazetkach szpitalnych. Wysiłki w zakresie nagłaśniania procesu koncyliacji lekowej powinny:

 • pokazywać jego skuteczność w poprawie bezpieczeństwa pacjenta i redukcji kosztów opieki zdrowotnej,
 • podkreślać ważność właściwej i prowadzonej w odpowiednim czasie komunikacji na temat leków pomiędzy pacjentami, lekarzami, farmaceutami oraz innymi specjalistami opieki zdrowotnej,
 • wyjaśniać i opisywać ważną rolę systemów informatycznych wspierających proces koncyliacji lekowej i jej dokumentowanie,
 • dostarczać rozwiązania prowadzące do zapobiegania niepożądanym zdarzeniom lekowym związanym z nadużywaniem, niewłaściwym stosowaniem, pomijaniem, duplikowaniem leków oraz z innymi nieprawidłowościami stosowania leków pojawiającymi się podczas koncyliacji,
 • podkreślać wagę kompletnej dokumentacji medycznej w zakresie stosowanych leków, jak również suplementów i nowych leków wprowadzonych do terapii pacjenta,
 • opisywać możliwości uczestniczenia techników farmaceutycznych i studentów farmacji w procesie koncyliacji.

Mimo że w przeglądach literaturowych można znaleźć wiele informacji na temat ważnej roli farmaceutów w prowadzonej z sukcesem koncyliacji lekowej, to podkreśla się także fakt, że na sukces procesu koncyliacji wpływają również dodatkowe zasoby alokowane do prowadzenia tego procesu. Chodzi tu przede wszystkim o włączenie w koncyliację lekową odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych rezydentów, techników farmaceutycznych i studentów farmacji. Osoby te mogą uczestniczyć w przygotowaniu dokumentacji i zbieraniu informacji na temat stosowanych leków przez pacjentów.

Następnie, na podstawie zebranych informacji, farmaceuta dokonuje przeglądu leków potrzebnych do podjęcia działań w koncyliacji lekowej. Zadania te zostały dokładnie opisane w zaleceniach ASHP (ASHP Pharmacy Practice Model Initiative Summit Recomendations). W jednym z badań pokazano także, że zaangażowanie wzbieranie informacji w procesie koncyliacji lekowej odpowiednio przeszkolonych techników farmaceutycznych, zmniejszyło o 82% potencjalne błędy lekowe związane z niekompletną lub niewłaściwą informacją w dokumentacji chorego, nieczytelnymi zleceniami i poważnymi interakcjami.

W przypadku, gdy farmaceuci mają ograniczone zasoby na wdrożenie procesu koncyliacji lekowej, powinni wykonać przynajmniej tzw. plan minimum, czyli kierować interdyscyplinarnym zespołem ds. koncyliacji, wspólnie z nim zdefiniować politykę i stworzyć odpowiednie procedury, a także opracować elektroniczny obieg dokumentów i, co najważniejsze – starać się, aby wszystkie osoby powołane do wdrożenia procesu koncyliacji mogły pochwalić się sukcesem w jego funkcjonowaniu. Bez zaangażowania innych specjalistów opieki zdrowotnej, tj.: lekarzy, pielęgniarek, techników farmaceutycznych oraz personelu administracyjnego, stworzenie i implementacja koncyliacji lekowej nie jest możliwa.

Proces koncyliacji wymaga, aby współpracowały przy nim zespoły interdyscyplinarne. Tylko wtedy bezpieczeństwo pacjenta ulegnie poprawie, a koszty dodatkowych badań i hospitalizacji ulegną zmniejszeniu. W świetle powyższych informacji, zachęcamy do zainteresowania się koncyliacją lekową oraz do skonsultowania podanych przez nas źródeł. Uważamy, że zmniejszenie potencjalnych błędów przy stosowaniu leków u pacjentów hospitalizowanych oraz tych, wypisywanych do kontynuacji leczenia w POZ, może znacząco podnieść bezpieczeństwo farmakoterapii, zredukować koszty dla systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju, a także wpłynąć pozytywnie na wizerunek farmaceuty jako specjalisty od leków, który potrafi prowadzić i koordynować proces koncyliacji lekowej.

Autorzy:
mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk
mgr farm. Paweł Kozaczuk

Artykuł pochodzi z 36 numer kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”

 

Źródła:

 1. Kohn L.T., Corrigan J.M., Donaldson M.S. i in., To Err is Human: Building a safer health system, Committee on Quality of Health Care in America, Institute of Medicine, National Academy Press 1999
 2. Gleason K.M., Groszek J.M., Sullivan C. i in., Reconciliation of discrepancies in medication histories and admission orders of newly hospitalized patients, „American Journal of Health-System Pharmacy” 2004; 61: 1689–95.
 3. Gurwich E.L., Comparison of medication histories acquired by pharmacists and physicians, „American Journal of Health-System Pharmacy” 1983; 40:1541–2.
 4. Chen D., Burns A., Summary and Recommendations of the ASHP/APhA Medication Reconciliation Initiative Workgroup Meeting, „American Society of Health-System Pharmacists” 2007.
 5. Michels R., Meisel S., Program using pharmacy technicians to obtain medication histories, „American Journal of Health- -System Pharmacy” 2003; 60 (19): 1982–6.
Tagi:

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.