Szukaj

Wiedza

Koncyliacja – narzędzie farmaceuty

avatar
Udostępnij
leki, strzykawka, ampułka

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), koncyliacja lekowa to usystematyzowany proces, w ramach którego personel medyczny współpracując z pacjentem, dba o przekazanie dokładnych i pełnych informacji o stosowanej farmakoterapii na różnych etapach sprawowania opieki. Jest ona również elementem 3. Globalnego Wyzwania WHO dla Bezpieczeństwa Pacjentów w zakresie bezpieczeństwa leków mającego na celu zmniejszenie poziomu możliwych do uniknięcia szkód związanych z lekami na całym świecie o 50% w ciągu 5 lat. Z kolei w 2020 r. [1]. Komitet Ministrów Rady Europy przedstawił rezolucje dotycząca implementacji opieki farmaceutycznej obejmującą również środowisko szpitalne, w którym jako jeden z istotnych elementów została wskazana koncyliacja lekowa [2].

Artykuł pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmacji  Klinicznej

logo2 PTFK 289x300 - Koncyliacja – narzędzie farmaceuty

Istotę tego zagadnienia doceniła również Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna, FIP (ang. International Pharmaceutical Federation), opracowując w lutym 2021 r. dokument poruszający kluczowe zagadnienia związane z koncyliacją.

Ponadto koncyliacja stanowi element niemalże każdych standardów dotyczących serwisów farmacji klinicznej w różnych krajach [3]. Na gruncie narodowym zagadnieniem tym zajmuje się między innymi Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej.

W praktyce koncyliacja lekowa polega na [4]:

 1. pozyskaniu najlepszej wiedzy o lekach przyjmowanych przez pacjenta,
 2. porównaniu jej z farmakoterapią zleconą na danym etapie opieki,
 3. klaryfikacji wszystkich napotkanych nieścisłości i udokumentowaniu zmian dokonanych w leczeniu.

Jeden z przeglądów Cochrane wykazał, że 55,9% pacjentów może doświadczać jednej lub więcej nieścisłości podczas zmiany miejsca i osób sprawujących opiekę.[5] Z tego względu zalecane jest, by objąć tym procesem osoby hospitalizowane w ciągu 24 godzin.

Koncyliacja lekowa powinna następować nie tylko przy przyjęciu pacjenta do szpitala, ale też podczas transferu między oddziałami, a także przy wypisie. Etap opieki ambulatoryjnej oraz wizyty w aptece ogólnodostępnej również stanowi okazję do wdrożenia tej procedury.

Ponadto kontynuacją i zwieńczeniem koncyliacji powinien być przegląd lekowy oceniający wskazania, przeciwwskazania oraz poprawność dawek poszczególnych leków, a także uzyskiwany efekt kliniczny, interakcje, występujące problemy z zastosowaniem się do zaleceń.

Przykłady problemów identyfikowanych podczas procesu koncyliacji i przeglądu lekowego z praktyki klinicznej [4]:

 • dublowanie się grup terapeutycznych np. stosowanie dwóch statyn pod różnymi nazwami handlowymi lub dwóch różnych β-blokerów,
 • brak informacji o stosowaniu form leków innych niż doustne np. brak informacji o inhalatorach, insulinach, plastrach,
 • pominięcie leków regularnie stosowanych przez pacjenta w ramach aktualnie sprawowanej opieki,
 • dawka leku niedostosowana do aktualnej funkcji nerek lub wieku,
 • kontynuacja terapii, która miała zostać wstrzymana.

Choć ustalenie listy leków wydaje się na pozór prostą czynnością, całokształt aktywności pozwalających na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pacjenta i optymalizacje farmakoterapii stanowi o złożoności tego procesu.

To farmaceuci stanowią grupę zawodową szczególnie przygotowaną do rozwiązywania problemów lekowych i przeprowadzania procesu koncyliacji, co zostało uwzględnione m.in. w dokumencie WHO [1].

Z tego względu należy dążyć do szerszego włączenia farmaceutów w bezpośrednią opiekę nad osobami hospitalizowanymi. Takie możliwości otwiera zatwierdzona już Ustawa o Zawodzie Farmaceuty, w świetle której koncyliacja mogłaby stanowić jedną z usług farmacji klinicznej.

Przykład koncyliacji i przeglądu lekowego przy przyjęciu pacjenta do szpitala

Opis
Pani SW, lat 65, została przyjęta do Oddziału Chirurgii Naczyniowej w celu zaopatrzenia tętniaka rzekomego (ang. pseudoaneurysm) powstałego w wyniku przezskórnej interwencji wieńcowej, PCI (ang. percutaneous coronary interventions) na Oddziale Kardiologii innego szpitala. Na przedramieniu obecny jest rozlany krwiak. Pobyt pacjentki będzie stosunkowo krótki z późniejszym przekazaniem do innego szpitala. W wywiadzie Pani SW nie podaje bólu. Badania laboratoryjne oraz ciśnienie są w normie.

Wywiad chorobowy:
– zawał serca bez uniesienia odcinka ST, NSTEMI (non-ST-elevation myocardial infarction), 5 dni wcześniej z PCI i implantacją stentów DES (ang. drug eluting stents – stenty uwalniające leki),
– cukrzyca typu II,
– nadciśnienie,
– hipercholesterolemia,
– choroba wrzodowa w przeszłości.

Wywiad rodzinny i socjalny:
– waga: 90 kg,
– wzrost: 158 cm,
– niepaląca,
– nie pije alkoholu,
– mieszka z mężem – on zajmuje się jej lekami.

Tabela 1. Informacja o lekach na podstawie dokumentacji z pobytu na oddziale kardiologii. Opracowanie własne
Nazwa leku Dawka Dawkowanie Droga podania
Klopidogrel 75 mg 1-0-0 p.o.
Bisoprolol 7,5 mg 1-0-1 p.o.
Ramipril 5 mg 1-0-1 p.o.
Rosuwastatyna 20 mg 1-0-0 p.o.
Omeprazol 20 mg 1-0-0 p.o.
ASA 75 mg 1-0-0 p.o.
Leczenie cukrzycy zgodnie z zaleceniami diabetologa
Tabela 2. Aktualna karta zleceń na oddziale chirurgii naczyniowej. Opracowanie własne
Nazwa leku Dawka Dawkowanie Sposób podania
Klopidogrel 75 mg 1-0-0 p.o.
Bisoprolol 7,5 mg 1-0-1 p.o.
Ramipril 5 mg 1-0-1 p.o.
Atorwastatyna 20 mg 1-0-0 p.o.
Omeprazol 20 mg 1-0-0 p.o.
ASA 75 mg 1-0-0 p.o.
Ketoprofen 100 mg 1-0-1 i.v.
Enoksaparyna 60 mg 1-0-0 s.c.

Kroki do wykonania:

 1. Zapoznanie się z dostępną dokumentacją i wynikami badań;
 2. Rozmowa z pacjentką zgodnie ze schematem sugerowanym przez WHO w celu upewnienia się, że żadna informacja nie zostanie pominięta. W związku z brakiem pełnej wiedzy pacjentki dotyczącej leków nawiązanie kontaktu również z mężem;
 3. Udokumentowanie dotychczasowego leczenia za pomocą formularza koncyliacji;
 4. Ocena dotychczasowego leczenia z jednoczesnym porównaniem aktualnej karty zleceń pacjentki;
 5. Udokumentowanie zaleceń i dokonanych zmian w terapii.

Zidentyfikowane problemy do omówienia z lekarzem prowadzącym:

 1. Interakcja lekowa pomiędzy klopidogrelem i omeprazolem mogąca prowadzić do zmniejszenia skuteczności leczenia przeciwpłytkowego, które jest istotne po zawale i stentowaniu. W przypadku chęci kontynuacji stosowania inhibitora pompy protonowej (choroba wrzodowa w przeszłości, obecne stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej) zalecana zmiana na pantoprazol.
 2. W wypisie z kardiologii zlecono rozuwastatynę. Obecnie w karcie zleceń atorwastatyna w dawce nierównoważnej terapeutycznie. Konieczny powrót do rozuwastatyny lub zwiększenie dawki atorwastatyny do 80 mg.
 3. W wywiadzie cukrzyca, a dokumenty z oddziału kardiologii nie wskazują jakie leczenie było dotychczas stosowane. Z wywiadu z mężem uzyskano informacje, że pacjentka stosowała metforminę o przedłużonym uwalnianiu w dawce 500 mg wieczorem. Po kontroli glikemii zalecane umieszczenie metforminy w karcie zleceń lekarskich jeśli będzie to możliwe po wykonaniu zabiegu chirurgicznego.
 4. W związku z brakiem bólu oraz istniejącymi przeciwwskazaniami/ryzykiem kontynuacji ketoprofenu (choroba wrzodowa w przeszłości, stosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej, niedawny incydent kardiologiczny) rozważenie odstawienia tego leku i zaoferowanie np. paracetamolu w razie potrzeby.
 5. Podczas wywiadu pacjentka podaje reakcje alergiczną po podaniu metamizolu. Umieszczenie informacji w dokumentacji.
 6. Weryfikacja dalszego stosowania enoksaparyny oraz jej dawki. Dawka profilaktyczna wynosi 40 mg, natomiast dawki lecznicze to np. 1 mg/kg m.c. co 12 godzin.

Podsumowanie

Zdarzenia niepożądane związane z lekiem są jedną z wiodących przyczyn hospitalizacji na świecie. W Europie szacuje się, że 5% wszystkich przyjęć do szpitala przed 2020 r. było spowodowanych ciężkim niepożądanym działaniem leku, a także blisko 200 tys. zgonów rocznie w Europie było związanych właśnie z działaniami niepożądanymi leków [4] .

Koncyliacja lekowa jest usługą rekomendowaną przez wiele międzynarodowych organizacji  zajmujących się bezpieczeństwem leczenia pacjentów. Zadaniem tej usługi jest ulepszenie opieki zdrowotnej nad pacjentem w odniesieniu do prowadzonej farmakoterapii, zapobiegając dzięki temu nawet 90% niezamierzonych błędów lekowych, a także ulepszając proces komunikacji wśród szpitalnego personelu, oszczędzając przez to czas i wpływając pozytywnie na proces leczenia pacjenta [6].

Koncyliacja lekowa może być z dużym powodzeniem realizowana przez farmaceutę w szpitalu. Farmaceuta pracujący na szpitalnym oddziale jest osobą kompetentną, posiadającą odpowiednią wiedzę i przeszkolenie by realizować usługi farmaceutyczne, w tym koncyliacje lekowe, co zostało poparte licznymi badaniami naukowymi.

Zaangażowanie farmaceuty w proces leczenia na oddziale nie tylko odciąży pozostały personel (lekarzy, pielęgniarki) z nadmiaru obowiązków, ale również przyczyni się do redukcji liczby niezamierzonych rozbieżności lekowych, które mogą zostać wykryte dzięki usłudze koncyliacji lekowej, a co za tym idzie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa leczenia pacjentów na oddziałach szpitalnych [7].

Autorka:
mgr farm. Kamila Urbańczyk1,2
1. Farmaceutka kliniczna pracująca na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
2. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej

Artykuł został opublikowany na łamach 54. wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

Źródła:

        1. WHO. The High 5s Project – Standard Operating Protocol for Medication Reconciliation. http://www.who.int (stan z dn. 11.04.2021 r.).
        2. Council of Europe. Resolution CM/Res(2020)3 on the implementation of pharmaceutical care for the benefit of patients and health services. https://rm.coe.int (stan z dn. 11.04.2021 r.).
        3. International Pharmaceutical Federation (FIP). Medicines reconciliation: A toolkit for pharmacists. https://www.fip.org (stan z dn. 11.04.2021 r.).
        4. Patel E., Pevnick J. M., Kennelty K. A.: Pharmacists and medication reconciliation: a review of recent literature. Integrated Pharmacy Research and Practice. 2019. Vol. 8, 39-45.
        5. Redmond P., Grimes T.C., McDonnell R. et al.: Impact of medication reconciliation for improving transitions of care. CochraneSystematic Reviews. 2018. Vol. 8, CD010791.
        6. Aires-Moreno G. T., Silvestre C. C., Araújo D. C. S. A., et al.: Perceptions of nurses, pharmacists and physicians about medication reconciliation: A multicenter study. Saudi Pharmaceutical Journal. 2020. Vol. 28, 1435–1439.
        7. Federowicz O., Tusińska M., Jaźwińska-Trnawska E.: Rola farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej. Farmacja polska. 2018. Tom 74, nr 11, 665-662
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.