Szukaj

Wiedza

Medyczne bazy danych w praktyce okulistycznej w Polsce

avatar
Udostępnij
młoda kobieta badająca wzrok na specjalistycznym urządzeniu u okulisty

W XXI wieku trudno sobie wyobrazić prawidłowy proces leczenia bez korzystania z najnowszych doniesień naukowych zgodnie z Evidence Based Medicine (EBM). Prawidłowe leczenie zasadniczo zaczyna się od poprawnej diagnostyki. Oprócz wiedzy nabytej w czasie studiów, lekarze (w tym okuliści) coraz częściej sięgają po medyczne bazy danych (MBD). Poza szybkością pozyskiwania informacji dają także gwarancję ich rzetelności oraz aktualności.

W „potopie” informacji medycznych

Pomimo zdobytej na studiach i pogłębianej latami w czasie praktyki zawodowej wiedzy, lekarze coraz częściej spotykają się z brakiem lub – paradoksalnie — z nadmiarem informacji medycznej (oraz pseudomedycznej). Często to drugie jest dla nich bardziej niebezpieczne i męczące. Sytuacja taka może w wielu przypadkach odbijać się na jakości świadczonych usług medycznych.

Według światowych danych średnio co tydzień pojawia się ponad 14 000 informacji (w tym ponad 7 300 nowych publikacji zwartych), z czego tylko część spełnia kryteria Evidence Based Medicine i stanowi rzetelne źródło informacji medycznej (ogólnej i specjalistycznej). Związane jest to bezpośrednio z szybkim rozwojem nauk medycznych i Internetu, a co za tym idzie także powstania tzw. „powszechności informacji”, w tym również medycznej, nie tylko dla lekarza, ale i dla pacjenta.

Medyczne Bazy danych jako szybka i rzetelna informacja medyczna

Sprawne i pełne pozyskiwanie prawidłowych informacji medycznych to przede wszystkim prawidłowe korzystanie z Medycznych Baz Danych – praktycznie we wszystkich specjalizacjach medycznych. W przypadku okulistyki jest również niezmierne istotny szeroki i szybki dostęp do nowości (case study) w informacji medycznej. Do tej pory najczęściej były to klasyczne podręczniki ogólne i specjalistyczne, czasami podręczniki i czasopisma w wersjach elektronicznych. Coraz częściej jednak lekarze sięgają po analizy interwencji medycznych typu The Cochrane Library (Biblioteka Cochrane’a), dostępne m.in. w 7 bazach danych:

 • The Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) – podsumowania opracowanych metaanaliz – grupa Cochrane;
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) – raporty randomizowanych badań klinicznych;
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) – podstawowe abstrakty przeglądów systematycznych;
 • The Cochrane Methodology Register (CMR) – bibliografia przeglądów systematycznych;
 • The Health Technology Assessment (HTA) –analizy typu HTA (ocena nowych i bieżących technologii medycznych);
 • The NHS Economic Evaluation Database (EED)– oceny ekonomiczne praktycznie z całego świata;
 • The About The Cochrane Collaboration database –informacje o grupach i działalności Cochrane.

Alternatywą do tego jest popularny od lat i praktycznie zawsze wykorzystywany MedLine. Jest to jedna z najstarszych i najbardziej znanych baz danych medycznych — National Library of Medicine USA (NLM) wraz z myloną często jako baza danych – przeglądarką medyczną – PubMed, która udostępnia szeroką informację medyczną pobieraną z kilku baz równocześnie. Podobną zasadą działania charakteryzuje się medyczna baza danych zawierająca m.in. dane od 1947 roku, jaką jest Embase.

Wszystkie wymienione powyżej bazy zawierają szereg informacji niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia terapii chorób oczu, do których można zaliczyć m.in. zaćmę, jaskrę czy zwyrodnienie plamki żółtej (AMD). Wymienione choroby stanowią obecnie znaczącą część schorzeń okulistycznych i wykazują stałe tendencje wzrostowe zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zatem szybka i dokładna diagnostyka jest pierwszym krokiem dla prawidłowego leczenia, następnie odpowiednio dobrana terapia (farmakoterapia lub zabieg okulistyczny) i późniejsza rekonwalescencja, które wymagają stałego śledzenia postępów w medycynie okulistycznej. Takie działanie dla dobra pacjenta poparte jest coraz szerszym użyciem medycznych baz danych (MBD).

MBD i okulistyka

W niniejszym artykule starano się określić rodzaj MBD wykorzystywanych w leczeniu wybranych chorób oczy oraz zakres ich wykorzystania przez lekarzy okulistów i optometrów.
Badanie przeprowadzono na podstawie anonimowej ankiety na grupie ok. 100 lekarzy zajmujących się leczeniem schorzeń oczu na terenie Polski w roku 2018. W badaniu wzięło udział 72% kobiet i 28% mężczyzn (Wykres 1a), najczęściej w wieku 30‑60 lat (Wykres 1b), w znaczącej przewadze ze stażem pracy ponad 10 lat (56%) – Wykres 1c.

struktura 1 1024x409 - Medyczne bazy danych w praktyce okulistycznej w Polsce

Badani lekarze legitymowali się najczęściej pracą w klinice (ponad 50% – Wykres 2a.) – w miejscowościach powyżej 100.000 mieszkańców (ponad 70% – Wykres 2b.).struktura 2b 1024x378 - Medyczne bazy danych w praktyce okulistycznej w Polsce

Z wykonanych badań ankietowych wynika, że prawie 75% respondentów na różnym poziomie i z różną częstotliwością korzysta z MBD podczas codziennej praktyki okulistycznej (wyłączając z tego bazy danych pacjentów w formie elektronicznej) (Wykres 3.). Częściej jednak wykorzystują oni także własną wiedzę i doświadczenie medyczne (97%), zasięgają opinii innych specjalistów (95%) oraz przeszukują literaturę fachową (w tym również publikacje w formie elektronicznej (94%). Tylko 7% badanych wskazało na konferencje i sympozja okulistyczne, jako źródła pozyskiwania nowych informacji medycznych (Wykres 3.).

wykres słupkowy 1 1 1024x673 - Medyczne bazy danych w praktyce okulistycznej w Polsce

 

MBD w większości wykorzystywane są przez okulistów w zależności od leczonego przypadku (84%). Najczęściej używają oni tego rodzaju baz dla określenia:

 • efektywnego leczenia farmakologicznego (40% – Wykres 4a.);
 • szybkiej i pełnej diagnozy (35% – Wykres 4b.).

 

struktura 3 1024x378 - Medyczne bazy danych w praktyce okulistycznej w Polsce

Największą popularnością wśród lekarzy okulistów z krótszym stażem zawodowym (57%), jak i z długoletnim stażem pracy (ponad 10 lat – 60%) cieszyła się baza danych MedLine. Podobne wykorzystanie MedLine (59%) wskazywali lekarze posiadający specjalizację z okulistyki. Z przeglądarki PubMed (wykorzystanie nie tylko bazy MedLine) zadeklarowało 78% badanych, podczas gdy z bazy typu eMPendium korzystała połowa respondentów (50%). Najmniejszą popularnością cieszyła się opisywana we wstępie baza The Cochrane– korzystało z niej tylko 17% lekarzy (Wykres 5.).

wykres słupkowy 2 1 1024x378 - Medyczne bazy danych w praktyce okulistycznej w Polsce

Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że praktyka okulistyczna związana jest z koniecznością podejmowania szybkich i racjonalnie uzasadnionych decyzji medycznych na podstawie sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. W tym procesie decyzyjnym lekarz okulista coraz częściej sięga (oprócz swojej rzetelnej wiedzy) po informacje zawarte m.in. w medycznych bazach danych (MBD).

W przedstawianym badaniu można zauważyć stosunkowo wysoki odsetek lekarzy sięgających po MDB w zależności od badanego przypadku (podobnie jak przedstawia się tą sytuację w innych badaniach – różne specjalizacje), choć lekarze powyżej 60. roku życia (62%) najrzadziej korzystali w praktyce z MBD. Podobną sytuację obserwowano w badaniach Medical Data Management – osoby po 50. roku życia nie korzystały praktycznie wcale z MBD. Przyczyn opisanej sytuacji można doszukiwać się w trudnościach z obsługą komputera (oprogramowanie medyczne i naukowe), czy też rzadszego korzystania przez nich z Internetu (lekarze starsi wiekowo). Według australijskich danych, problem może tkwić także w braku czasu na przeglądanie MBD, pomimo takiej konieczności. Reasumując można zauważyć, że medyczne bazy danych z roku na rok cieszą się rosnącą popularnością wśród polskich medyków.

Autorzy:

dr hab. Krzysztof Kus,
mgr farm. Barbara Kępa,
prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska ,
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

(artykuł pochodzi z kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, nr 45/2019)

Źródła:

 • Gajewski P., Jaeschke R., Mrukowicz J., Evidencebasedmedicine (EBM) współczesną sztuką lekarską, „Medycyna Praktyczna” 2003; 31-34.
 • Niżankowski R., Bała M., Broda M. i in., Priorytety zdrowotne – narzędzia oceny i analizy. Analiza efektywności, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2002; 6: 74–78.
 • Kang H., “How to understand and conduct Evidence-based medicine”, KJA 2016; 436.
 • Mrukowicz J., Podstawy Evidence-Based Medicine (EBM) czyli o sztuce podejmowania trafnych decyzji w opiece nad pacjentami; Medycyna oparta na dowodach naukowych EBM – Evidence Based Medicine, I Gdańska Debata Lekarska, wyd. Bernardinum, Pelpin 2015; 37-66.
 • Jaeschke R., Guyatt G., Cook D., McKibbon A., Hunt D., Evidencebasedmedicine, czyli praktyka oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach, Odcinek 7: O czym już było, co jeszcze przed nami, uwagi o wyszukiwaniu artykułów i czego od POWAP należy oczekiwać?, „Medycyna Praktyczna” 1999; 3: 141-146.
 • Jaeschke R., Cook D., Guyatt G., Evidencebasedmedicine, czyli praktyka oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP). Odcinek 12: EBM po Y2K, „Medycyna Praktyczna” 2000; 120-124.
 • Kawalec P., Medyczne bazy danych, „Przegląd Lekarza” 2002; 5(5): 107-112., http://www.cochranelibrary.com/about/about-the-cochrane-library.html, dostęp dnia 19.09.2018 r.
 • Tadeusiewicz R., Informatyka Medyczna, Instytut Informatyki UMCS, Lublin 2011; 83-86.
 • Partyka O., Wysocki M.J., Epidemiologia chorób narządu wzroku oraz infrastruktura okulistyki w Polsce, „Przegląd Epidemiologiczny” 2015; 69: 905-908.
 • Szmurło D., Fundament T. Kopeć G. i in., Dostęp do opieki okulistycznej w Polsce. Podejście systemowe. Najważniejsze problemy związane z dostępem doświadczeń́ okulistycznych, Kraków 2012 www.ceestahc.org 20.09.2018 r.
 • Kus K., Hain M., Nowakowska E. i in., Medyczne Bazy Danych wykorzystywane dla optymalizacji leczenie stwardnienia rozsianego (SM) przez lekarzy w Polsce – badanie pilotażowe, „Nowiny Lekarskie” 2012; 81(2): 119-120.
 • Pięcińska T.S., Komputerowy system konsultacji medycznej wykorzystujący opinie ekspertów. Zasady tworzenia bazy wiedzy medycznej ekspertów dla systemu MEDIATOR do różnicowania przyczyn bólu w nadbrzuszu w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego, „Gastroenterologia Polska” 1998; 5(1): 59-64.
 • Woźniak J., Rzymski P., Opala T., Internet przestrzenią doskonalenia i wymiany doświadczeń lekarzy rodzinnych z całego świata, „Przewodnik Lekarza” 2002; 5(5): 113-117.

 

 

Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.