Szukaj

Wiedza

Przygotowanie postępowania lekowego na gruncie nowego prawa zamówień publicznych – część I

avatar
Udostępnij
typograficzny znak "paragrafu"

Nowa ustawa Prawo zamówień publicz­nych z dn. 11.09.2019 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod pozycją 2019 (dalej: nowe PZP) wchodzi w życie dnia 01.01.2021 r. W praktyce oznacza to, że każde postępowanie o udzielnie zamó­wienia publicznego, w tym na dostawę produktów leczniczych, wszczynane po­cząwszy od przywołanej daty, winno być prowadzone na zasadach określonych nowym PZP.

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach ze współpracy z pod­miotami leczniczymi, wydaje się zasad­nym twierdzenie, że kluczową rolę w po­stępowaniu na dostawę leków, zwłaszcza na etapie przygotowania postępowania, pełni farmaceuta szpitalny/kierownik apteki szpitalnej.

Albowiem o ile poprawność formal­no-prawną dokumentacji przetargowej i prawidłowość przebiegu samego postę­powania zapewnia zazwyczaj komórka zamówień publicznych, to inicjowanie postępowania poprzez jego przygotowa­nie w aspekcie podstaw/fundamentów cedowane jest na farmaceutę szpitalnego.

Co ze swej strony wydaje się oczywistym, zważywszy na jego wiedzę z zakresu pro­duktów leczniczych i znajomość rynku farmaceutycznego. Nie bez znaczenia jest już również doświadczenie farmaceuty nabyte na tle realizacji dotychczasowych umów na dostawę produktów leczni­czych i świadomość ryzyk związanych z realizacją zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowym felietonie pozwolę sobie na zawężenie tematyki nowego PZP do etapu przygotowania postępowania i wybranych zagadnień, które według mojej oceny bezpośrednio dot. zadań farmaceuty szpitalnego.

Tytułem wstępu chciałbym jednak podkreślić, że nowe PZP – zważywszy na niezmienny kształt Dyrektywy Parla­mentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dn. 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych – i związany z tym obo­wiązek zapewnienia zgodności ustawy krajowej z prawem wspólnotowym – nie mogło poczynić ,,rewolucyjnych“ zmian w stosunku do aktualnego stanu praw­nego, w tym w zakresie dot. przygoto­wania postępowania. Przepisy nowego PZP mają raczej charakter porządkujący, doprecyzowują dotychczasowe unormo­wania, aczkolwiek pojawiają się również nowe instrumenty i rozwiązania.

NOWE POJĘCIA

Dla praktyki przygotowania i prowadze­nia postępowania o udzielenie zamówie­nia publicznego nie bez znaczenia jest modyfikacja terminologii zastosowanej w nowym PZP. I tak art. 7 pkt. 29, defi­niuje pojęcie warunków zamówienia, jako całokształtu wymagań wynikają­cych z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamó­wienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych po­stanowień umowy.

Gdzie zamawiający będzie umiejscawiał warunki zamówie­nia? W dokumentach zamówienia. I tu wchodzimy w zakres kolejnego pojęcia – dokument zamówienia, rozumiany zgodnie z art. 7 pkt. 3 nowego PZP jako dokument autorstwa zamawiającego, względnie dokument sporządzany przez osoby trzecie, do którego odwołuje się zamawiający.

Dokument ten służy do określenia lub opisania warunków za­mówienia, w szczególności specyfikacji warunków zamówienia, dalej ,,SWZ“ (odpowiednik SIWZ z aktualnego stanu prawnego) oraz opis potrzeb i wymagań – który według mojej oceny z uwagi na swą specyfikę, nie będzie występował w postępowaniach lekowych.

Odejście od dotychczasowej ter­minologii następuje w nowym PZP również w zakresie oświadczeń i do­kumentów podmiotowych i przedmio­towych. Nowe pojęcia (art. 7 pkt. 17 i 20) przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe – zależnie od celu ich żądania przez zamawiającego – będą środkami albo do oceny merytorycznej oferty, w szczególności oceny zgodno­ści zaoferowanego przez wykonawcę produktu leczniczego z wymaganiami określonymi przez przez zamawiającego w treści SWZ (przedmiotowe środki dowodowe).

Względnie będą to środki do kwalifikacji podmiotowej wykonawcy tj. weryfikacji wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w postę­powaniu, typu posiadanie uprawnień wynikających z przepisów szczególnych (np. zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej). Wówczas będziemy posługiwać się terminem pod­miotowe środki dowodowe.

STOSOWANIE USTAWY PZP

Zamawiający publiczni będą zobligo­wani do stosowania nowego PZP do za­mówień, których wartość będzie równa lub przekroczy 130 tys. PLN. Wtedy też zasadnym będzie mówienie o przygo­towaniu postępowania. Postępowania wszczynanego – w przypadku produktów leczniczych – poprzez zamieszczenie lub przekazanie ogłoszenia o zamówieniu (z zastrzeżeniem trybów, w których nie występuje ogłoszenie).

Uregulowanie art. 2 ust. 1 pkt. 1 nowego PZP, formułuje zatem generalną zasadę co do stosowa­nia ustawy. Co z zamówieniami poniżej wskazanego progu wartościowego? W tej grupie zamówień prawodawca wyodręb­nił nową kategorię – zamówienia baga­telne (zamówienia których wartość netto  dot. jednorazowego zakupu jest mniejsza niż 130 tys. PLN ale nie mniejsza niż 50 tys. PLN), co do których nakazuje zamawiającym stosować wybrane przepisy ustawy, wymieniając je enumeratywnie w art. 2 ust. 2.

W tej grupie przepisów unormowaniem o kluczowym znaczeniu jest obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówienia bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych, prowadzonym przez Prezesa UZP. To zaś będzie powo­dować zupełnie odmienny zakres upu­blicznienia informacji o zamówieniach bagatelnych, aniżeli ma to miejsce w aktu­alnych stanie prawnym w odniesieniu do zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości złotowej 30 tys. EUR, do których dziś znajduje zastosowanie wy­łączenie z art. 4 pkt. 8 ustawy.

Wzór ogłoszenia o zamówieniu ba­gatelnym zostanie wkrótce określony aktem wykonawczym do ustawy PZP. To co wynika z samej ustawy w zakre­sie treści ogłoszenia to obligatoryjność wskazania terminu składania ofert (art. 268 ust. 2 nowego PZP). Terminu, odpo­wiadającego terminowi składania ofert potencjalnych wykonawców, do których zamawiający skieruje informację o za­miarze udzielenia zamówienia.

Reasumując, w zakresie zamówień o wartości do 130 tys. PLN będą wy­stępować dwie kategorie zamówień – pierwsza to zamówienia bagatelne, co do których zamawiający będzie zobowiąza­ny stosować wybrane przepisy ustawy, druga zaś – to zamówienia o wartości do 50 tys. PLN, gdzie co do zasady mogą po 01.01.2021 r. pozostać w mocy reguły ich udzielania, przewidziane w regulacjach wewnętrznych podmiotu leczniczego, tzw. regulaminy udzielania zamówień o wartości do 30 tys. EUR.

Autor:
mec. Zbigniew Pawlak
Radca prawny, ekspert z zakresu zamówień publicznych,
Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika ,,Przetargi Publiczne“

Artykuł pochodzi z 52. Numeru kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”

 

Uwaga!

Kolejna część artykułu zostanie opublikowana na łamach 53. Wydania kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, dostępnego dla prenumeratorów.

Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.