Szukaj

Wiedza

Nudności i wymioty u chorych poddanych chemioterapii – część 2

avatar
Udostępnij
zbliżenie na bakterie

Leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów

Antagoniści receptora 5-HT3 (setrony)

Przez ostatnie dwie dekady setrony należą do najbardziej efektywnych i najszerzej stosowanych leków w przypadku CINV, które działają w mechanizmie ośrodkowym jak i obwodowym. W tej grupie znajdziemy ondansetron, granisetron, dolasetron, tropisetron, palonosetron. Poszczególne leki wykazują podobną aktywność i profil toksyczności. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są zaparcia, bóle głowy oraz przejściowe podwyższenie enzymów wątrobowych. Wyjątek stanowi dolasetron, u którego częstość działań niepożądanych była największa co spowodowało wycofanie go z rekomendacji NCCN (The National Comprehensive Cancer Network). W Polsce najczęściej stosuje się ondansetron i palonosetron. Antagoniści 5-HT3 najlepiej sprawdzają się w leczeniu ostrych nudności  i wymiotów wywołanych przez średnio lub wysoce emetogenną chemioterapię. Jedynie palonosetron stanowi wyjątek. Ze względu na silniejsze powinowactwo do receptora 5-HT3 (ponad 100 razy) oraz dłuższy okres półtrwania (ok. 40 godzin) wykazuje aktywność w zapobieganiu nudności i wymiotów typu ostrego oraz późnego, co pokazały badania randomizowane III fazy. Zaktualizowane wytyczne MASCC (The European Society of Medical Oncology)/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer) oraz ASCO (American Society of Clinical Oncology) zalecają palonosetron jako preferowany lek w zapobieganiu nudności i wymiotów wśród pacjentów przyjmujących chemioterapię o średnim potencjale emetogennym. Ponadto lek ten wykazuje wysoki profil bezpieczeństwa, można go łączyć z metoklopramidemi glikokortykosteroidami, stosować u osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami nerek lub wątroby [8,9,10,11].

 Antagoniści receptora NK-1

Antagoniści receptora neurokininowego to stosunkowo młoda grupa leków. Pierwszym zatwierdzonym przez FDA w 2003 r. był aprepitant. Obecnie w tej grupie znajduje się również fosaprepitant, netupitant i rolapitant. Mechanizm działania polega na hamowaniu wiązania substancji P z receptorem NK-1 zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym, co przyczynia się do skuteczności tych leków w hamowaniu nudności i wymiotów typu ostrego i późnego. Obecnie w Polsce refundowany jest aprepitant i netupitant, z czego ten drugi występuje w połączeniu z palonosetronem. W badaniach klinicznych największą skuteczność aprepitant wykazywał w połączeniu z antagonistą 5-HT3 i deksametazonem, w przypadku schematów o wysokim potencjale emetogennym. Powyższe połączenie zalecane jest do leczenia nudności i wymiotów typu ostrego i późnego. Aprepitant jest metabolizowany przy udziale izoenzymu CYP3A4 co powoduje, że może wpływać na stężenie innych leków również metabolizowanych przez ten enzym, takich jak glikokortykosteroidy, niektóre cytostatyki (np. etopozyd, taksany, ifosfamid, winblastyna) wymuszając tym samym modyfikację dawki tych leków. Poza tym indukuje izoenzym CYP2C9 tym samym wpływając na metabolizm np. warfaryny. Natomiast jednoczesne stosowanie aprepitantu z inhibitorami bądź induktorami tego izoenzymu może powodować w pierwszym wypadku zwiększenie, w drugim obniżenie jego stężenia we krwi, a więc zmianę skuteczności leczenia oraz jej toksyczność [8,11,12].

NEPA jest doustnym preparatem stanowiącym połączenie netupitantu (antagonista NK-1) oraz palonosetronu (antagonista 5-HT3) wykazującym skuteczne działanie w terapii CINV typu ostrego i późnego u chorych leczonych schematami o wysokim i średnim ryzyku wywołania nudności i wymiotów. Podobnie jak aprepitant, netupitant jest substratem oraz umiarkowanym inhibitorem CYP3A4 przez co potencjalnie może wpływać na inne leki metabolizowane przez ten izoenzym np. deksametazon. Nie wykazuje natomiast klinicznie istotnych interakcji z substratami CYP2C9 oraz doustną antykoncepcją [12, 13].

Rolapitant jest wysoce selektywnym antagonistą receptora NK-1, w ponad 90% wiążącym się z receptorem, którego okres półtrwania wynosi około 180 godzin. W badaniach klinicznych wykazywał większą skuteczność w profilaktyce nudności i wymiotów wywołanych przez terapię o średnim i wysokim potencjale emetogennym przy połączeniu z deksametazonem i antagonistą 5-HT3 w porównaniu do grupy kontrolnej otrzymującej dwa ostatnie leki i placebo. W 2015 roku rolapitant został zatwierdzony przez FDA w leczeniu nudności i wymiotów typu późnego w kombinacji z innymi lekami przeciwwymiotnymi, natomiast w kwietniu 2017 został dopuszczony przez Europejską Agencję Leków (EMA). Warto wspomnieć, że rolapitant w przeciwieństwie do innych leków z tej grupy nie powoduje inhibicji oraz indukcji izoenzymu CYP3A4. Dzięki temu nie jest konieczne dostosowywanie dawek jednocześnie stosowanych leków, w tym deksametazonu [6,12,13].

Glikokortykosteroidy

Mechanizm działania przeciwwymiotnego tej grupy leków nie jest do końca wyjaśniony. Najczęściej stosowany jest deksametazon pomimo, iż nie ma badań wskazujących na jego przewagę nad innym glikokortykosteroidami. Czasami stosuje się także metyloprednizolon. Deksametazon jest używany zarówno w profilaktyce ostrej i późnej fazy nudności i wymiotów, w schematach o wysokim, średnim oraz niskim potencjale emetogennym. Ze względu na krótki czas podawania, w mniejszym stopniu mamy do czynienia z działaniami niepożądanymi. Zdarzało się jednak, że pacjenci przyjmujący deksametazon zgłaszali problemy takie jak bezsenność, niestrawność, rozdrażnienie, zwiększony apetyt, wzrost wagi czy wysypkę [8,11].

Inne leki przeciwwymiotne

 • antagoniści receptora D2 – zaliczamy tutaj metoklopramid będący antagonistą receptorów D2 w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, oprócz tego wykazujący niskie powinowactwo do receptora 5-HT3.  Metoklopramid jest mniej skuteczny w porównaniu z antagonistami 5-HT3, zwłaszcza w schematach o wysokim i średnim ryzyku nudności i wymiotów. Obecnie nie jest tak często stosowany, może jednak stanowić alternatywę w przypadku nietolerancji preparatów z innych grup. Na niekorzyść działają również przemijające działania niepożądane takie jak ruchy mimowolne, drżenia mięśniowe, nadmierna senność [5,8,11].
 • leki neuroleptyczne – możemy tutaj wymienić olanzapinę, znany lek przeciwpsychotyczny wykazujący aktywność przeciwwymiotną, którego szerokie spektrum działania związane jest z blokowaniem receptorów dopaminowych (D1, D2, D3, D4, D5), serotoninowych (5-HT2A/2C, 5-HT3, 5-HT6), histaminowych (H1), muskarynowch (M1, M2, M3, M4, M5), adrenergicznych (α1)W badaniach klinicznych wykazano skuteczność olanzapiny w połączeniu ze standardowym trójlekowym schematem leczenia nudności i wymiotów dla chemioterapii o wysokim i średnim potencjale emetogennym. Ponadto wypada lepiej od metoklopramidu w przypadku przebijających oraz opornych nudności i wymiotów. Powinna być jednak ostrożnie stosowana u osób z hiperglikemią, starszych, chorych na cukrzycę typu 2. Z działań niepożądanych najczęściej występuje senność, zawroty głowy, suchość w ustach, przyrost masy ciała [5,12,13].
 • leki przeciwhistaminowe I generacji – dobrze przenikają przez barierę krew-mózg, niezwykle rzadko stosowane samodzielnie, najczęściej włącza się je do premedykacji nudności i wymiotów wyprzedzających [8].

Autor:
mgr farm. Magdalena Taperek
Centrum Onkologii – Instytut  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Artykuł pochodzi z kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, nr 46/2019

Źródła:

   • Płużański A., Kalinka-Warzocha E., i in., Prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting — standards versus clinical practice, Oncol ClinPract. 2016; 12: 153-157.
   • Leppert W., Woroń J., Nudności i wymioty u chorych na nowotwory — zalecenia postępowania terapeutycznego,  „Medycyna Paliatywna w Praktyce” 2016; 10(3): 98-111.
   • Fernández-Ortega P., Caloto M. T., i in., Chemotherapy-induced nausea and vomiting in clinical practise: impact on patients’ quality of life, Support Care Cancer, 2012; 20: 3141-3148.
   • Płużański A., Nudności i wymioty towarzyszące wysokoemetogennej chemioterapii – analiza klinicznej praktyki, Journal of Oncology, 2015; 65(2): 122-127.
   • Leppert W.,Wache A., Nudności i wymioty wywołane chemioterapią i radioterapią u chorych na nowotwory, „Onkologia po dyplomie” 2014; 04: dostępny w Internecie: <https://podyplomie.pl/onkologia/17162,nudnosci-i-wymioty-wywolane-chemioterapia-i-radioterapia-u-chorych-na-nowotwory>, dostęp 07.01.2019 r.
   • Rapoport B., Gascon P., i in., Rolapitant in the Current Management of Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting, European Oncology and Haematology, 2017; 01: 120-126.
   • Jordan K., Schaffrath J., i in., Neuropharmacology and Management of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting in Patients with Breast Cancer, Breast Care (Basel). 2014; 9(4): 246-253.
   • Kawecki A., Krzakowski M., Chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting, Oncol ClinPract. 2018; 14(2): 53-61.
   • Roila F., Molassiotis A., i in., MASCC and ESMO Consensus Guidelines for the Prevention of Chemotherapy and Radiotherapy-Induced Nausea and Vomiting: ESMO Clinical Practice Guidelines, Ann Oncol. 2016; 27(5): 119-133.
   • Basch E., Prestrud A. A., i in., American Society of Clinical Oncology: Clinical Practice Guideline update, J Clin Oncol. 2011; 29: 4189-4198.
   • Kalinka-Warzocha E., Warzocha K., Zasady profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych chemioterapią i radioterapią u chorych leczonych z powodu nowotworów układów krwiotwórczego i chłonnego, „Hematologia” 2014; 5(4): 332-339.
   • Nasir S.S., Schwartzberg L.S., Recent Advances in Preventing Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting, Oncology (Williston Park), 2016; 30(8): 750–762.
   • Jordan K., Jahn F., i in., Recent developments in the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV): a comprehensive review, Annals of Oncology, 2015; 26(6): 1081-1090.

   

Tagi:
Następny artykuł

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.