Szukaj

Po pracy

Postępy w zrozumieniu otyłości

avatar
Udostępnij
ułożone na talerzu sztućce obwinięte centymetrem

Otyłość to choroba cywilizacyjna dotykająca około 20% populacji w Europie. To przewlekłe, postępujące schorzenie, które powoduje wiele powikłań ze strony aparatu ruchowego, pracy serca, a nade wszystko przyczynia się do rozwoju innych chorób, w tym nowotworów.

Czy walka z otyłością jest łatwa?
Jakie są czynniki determinujące otyłość?
Jak możemy lepiej zrozumieć problem otyłości?

Większość z nas, gdy słyszy słowo otyłość, zaleciłaby zmianę stylu życia i nawyków żywieniowych. Korzyści ze zdrowszej diety i regularnej aktywności fizycznej są dobrze znane, ponieważ poprawiają jakość życia i zmniejszają ryzyko chorób przewlekłych, w tym otyłości.

Jednakże, sama zmiana stylu życia nie mają znaczącego trwałego wpływu na masę ciała u większości osób żyjących z otyłością, u których problem z dalszym zapobieganiem i leczeniem otyłości pozostaje nierozwiązany.

Trudno jest także ustalić właściwe postępowanie w zwalczaniu otyłości. Różnice w zasadach postępowania w krajach samej Europy utrudniają stworzenie jednakowych standardów jej leczenia.

Otyłość wiąże się ze zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej. Standardowym wskaźnikiem służącym do oceny masy ciała jest wskaźnik BMI (ang. body mass index), który wykorzystuje się do oceny porównawczej grup społecznych czy też populacji, gdyż dobrze koreluje z zawartością tkanki tłuszczowej w organizmie.

Wartość współczynnika BMI powstaje na skutek podzielenia masy ciała (podanej w kilogramach) przez kwadrat wysokości (podanej w metrach). Zakres wartości (przedstawiony w Tabeli 1.) wskaźnika BMI stosuje się wyłącznie dla osób dorosłych i nie można go stosować u dzieci.

Im wyższe BMI, tym większe ryzyko dla zdrowia i życia w szczególności w oszacowaniu chorób, które związane są z nadwagą i otyłością (np. cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca).

Tabela 1. Zakresy wartości BMI.

KATEGORIA BMI [kg/m2]
Niedowaga < 18,5
Norma 18,5–24,9
Nadwaga 25,0–29,9
Otyłość Io 30,0–34,9
Otyłość II 35,0–39,9
Otyłość III ≥ 40

Czynniki determinujące otyłość

Otyłość została zakwalifikowana w 1997 r.  przez WHO jako przewlekły stan, który wymaga leczenia, sprzyja rozwojowi innych chorób i zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu.

Za wzrost występowania otyłości na świecie, jako najczęstsze dwie przyczyny, podaje się:

 • nieprawidłową dietę – wysokotłuszczową i wysokokaloryczną, będącą jednocześnie ubogą w warzywa i owoce, a także  składniki mineralne,
 • spadek wydatku energetycznego – niska aktywność fizyczna, wynikająca ze stylu życia, podczas której człowiek realizuje jedynie minimum aktywności fizycznej potrzebnej do codziennego funkcjonowania.

Jednakże występowanie otyłości nie musi być bezpośrednio związane z  brakiem aktywności fizycznej i nadmierną ilością spożywanych pokarmów.

Otyłość może być również następstwem zaburzeń endokrynologicznych, zażywania leków czy uszkodzeń podwzgórza, ale także czynników genetycznych, które, jak podają źródła naukowe,  warunkują  występowanie otyłości wśród społeczeństwa w ok. 20% przypadków.

Jako czynniki przyczyniające się do rozwoju otyłości wymienia się również podłoże psychospołeczne i ekonomiczne. Badania pokazują, że otyłość występuje najczęściej wśród osób posiadających niższy status społeczno-ekonomiczny.

Czy jako społeczeństwo rozumiemy otyłość?

Nie da się ukryć, że w społeczeństwie otyłość jest „piętnowana”. Przekazy mediów i kampanie społeczne są czasem bardzo niespójne z nowoczesnymi dowodami naukowymi na temat metod jej leczenia.

Otyłość jest chorobą przewlekłą i taki przekaz należy społeczeństwu powtarzać do znudzenia. Nawracające błędne wyobrażenia o przyczynach otyłości są szkodliwe dla samej osoby chorej i w konsekwencji dla całego społeczeństwa.

Polskie Centra Dietetyczne propagują akcję „Pomagamy, nie oceniamy”, aby uwrażliwić na problemy społeczne, z którymi borykają się osoby otyłe i z nadwagą.

Z racji coraz to większej powszechności, otyłość spotyka się jednak stopniowo z coraz większym zrozumieniem w różnych częściach świata.

Przykładem może być Australia, gdzie w 2019 r. utworzono National Association of Clinical Obesity Services (NACOS), mające na celu umożliwienie szybkiego i sprawiedliwego dostępu do opieki medycznej pacjentów otyłych, by  skutecznie leczyć otyłość i jej powikłań.

Jak zrozumieć zwiększenie zachorowań na otyłość olbrzymią 3°?

W Polsce obserwujemy wzrost konsumpcji cukru, która przede wszystkim związana jest z systematycznie wzrastającym spożyciem napojów słodzonych cukrem. Badania dowiodły, że osoby spożywające napoje słodzone żyją średnio o 15 lat krócej.

Interwencje państw polegające np. na wprowadzeniu podatku cukrowego, ma doprowadzić do zmian nawykowych społeczeństwa.

Koszty ekonomiczne ponoszone na służbę zdrowia są dla budżetu państw ogromnym wyzwaniem, dlatego profilaktyka otyłości w postaci interwencji w kwestii zatrzymania rosnącej konsumpcji cukru, może odciążyć opiekę zdrowotną chociaż w tym zakresie.

Operacje bariatryczne uważane są za najskuteczniejszą metodę leczenia otyłości. Są one wskazane dla osób z otyłością olbrzymią o BMI  ≥ 40kg/m2. Pacjent może mieć też choroby współistniejące.  W wytycznych American Diabetes Association podkreślono, że możliwa jest także operacja bariatryczna u pacjentów z BMI 30–35 kg/m2 i niewystarczającą kontrolą glikemii.

Jak wspomniano wcześniej, należy pamiętać, że otyłość niesie za sobą ryzyko rozwoju również innych chorób, w konsekwencji prowadząc do  zmniejszenia liczby zgonów – jak wynika z obliczeń –  1 na 13 zgonów w Europie wiąże się z nadmierną masą ciała.

Redakcja

Źródła:

      1. Australian Pharmacists. Advances in understanding obesity. https://www.australianpharmacist.com (stan z dn. 18.02.2021 r.).
      2. NFZ- zdrowe dane. Cukier, otyłość –konsekwencje. Przegląd literatury, szacunki dla Polski. https://zdrowedane.nfz.gov.pl stan z dn. 18.02.2021 r.).
      3. Ksiądzyna D., Szandruk M., Merwid-Ląd A., i wsp.: Otyłość jako czynnik modyfikujący farmakokinetykę leków. Gastroenterologia Polska. 2010. Vol. 17., No. 1, 63-71.
      4. Brill M.J., Diepstraten J., van Rongen A., et al.: Impact of obesity on drug metabolism and elimination in adults and children. Clin Pharmacokinet. 2012. Vol. 51, No. 5, 277-304.
      5. Tsigos C., Hainer V., Basdevant A.: Management of obesity in adults: European clinical practice guidelines. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii. 2009. Vol. 5, No. 3, 87-98.
      6. Tarnowski W., Jaworski P.: Bariatric operations in clinical practice. Gastroenterologia Kliniczna. 2018. Vol. 10, No. 3, 93–101.
      7. Szymocha M., Bryła M., Maniecka-Bryła M.: Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdrowie Publiczne. 2009. Vol. 119, No. 2, 207-212.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.