Szukaj

Wiedza

Raport Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący cen leków onkologicznych

avatar
Udostępnij
notatnik, stetoskop, długopis i pigułki leżące na blacie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała 19 grudnia 2018 roku raport na temat sposobów ustalania cen leków onkologicznych i ich wpływu na dostępność dla pacjentów w różnych systemach opieki zdrowotnej.

 W grudniu ubiegłego roku ukazało się, długo wyczekiwane, kompleksowe sprawozdanie techniczne WHO, dotyczące podejścia do ustalania cen leków przeciwnowotworowych oraz wpływu kosztów terapii na dostępność i przystępność cenową leków stosowanych w profilaktyce i leczeniu raka. W związku z brakiem jednoznacznych wniosków i dużą kompleksowością zagadnienia, w styczniu 2019 r. prace na ten temat będą kontynuowane.

Zakres stosowania raportu

W raporcie WHO przeanalizowano różne podejścia do ustalania cen przyjęte przez przemysł farmaceutyczny i władze odpowiedzialne za tę kwestię. Dokonano przeglądu koncepcji cenowych stosowanych w całym procesie związanym z badaniami i rozwojem nowych leków, ich rejestracją oraz dopuszczeniem do obrotu i dostępnością dla pacjenta.

W raporcie przedstawiono także dowody dotyczące wpływu podejścia cenowego (lub jego braku) na cenę, dostępność i przystępność cenową leków onkologicznych. Zbadano również możliwy związek między podejściem cenowym a :

– badaniami i rozwojem leków przeciwnowotworowych, w tym zachętami do inwestowania w badania i rozwój w zakresie nowotworów oraz w innowacje w ramach tych środków, jak również możliwe luki w podejmowaniu badań i rozwoju (tj. możliwe braki w finansowaniu lub braki w działaniach w niektórych obszarach badań nad rakiem);

– przejrzystość cen i zarządzanie nimi oraz

– korzyści i niezamierzone negatywne konsekwencje, które odbiegałyby od pierwotnych założeń polityki cenowej.

Przedstawiono także różne warianty cenowe, które mogłyby zwiększyć przystępność cenową i dostępność do leków przeciwnowotworowych dla pacjentów

Kontekst

Choroby nowotworowe są jednym z największych wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego na świecie. Istnieje wiele rodzajów nowotworów, o różnej etiologii, objawach i rokowaniach. Szacuje się, że w 2018 r. liczba zachorowań na raka na świecie wzrosła do 18,1 miliona nowych przypadków i 9,6 miliona zgonów. Choroby nowotworowe mają poważny wpływ na społeczeństwa wszystkich krajów na świecie, wykraczający poza ich negatywny wpływ na indywidualne wyniki zdrowotne, w tym spadek wydajności pacjentów chorych na raka i obciążenie ich opiekunów.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci rządy różnych krajów współpracowały z zainteresowanymi stronami w celu wdrożenia wachlarza interwencji zapobiegawczych i terapeutycznych w walce z rakiem, poczynając od programów szczepień i badań przesiewowych, po interwencje chirurgiczne, farmakologiczne, radiologiczne i społeczne w zakresie leczenia, rehabilitacji i łagodzenia skutków choroby nowotworowej. Te wspólne wysiłki w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów doprowadziły do znacznej poprawy wskaźników przeżywalności. Wskaźniki te jednak nadal znacznie się różnią w zależności od rodzaju nowotworu i regionu geograficznego. Na przykład w krajach o wysokim dochodzie, ponad 80% dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową zostanie wyleczonych z tej choroby, w przeciwieństwie do zaledwie 10% dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Dane z wielu źródeł wskazują, że tempo wzrostu wydatków na leki przeciwnowotworowe znacznie przekracza tempo wzrostu nowo zdiagnozowanych przypadków nowotworów. Zwiększone stosowanie leków przeciwnowotworowych może być częściowo odpowiedzialne za rosnące wydatki. Rosnące wydatki mogą być jednak spowodowane przede wszystkim wzrostem cen leków lub przejściem na stosowanie droższych leków przeciwnowotworowych. Ponadto tempo wzrostu wydatków na leki przeciwnowotworowe przekracza tempo wzrostu całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną.

Okazuje się, że istniejące podejścia do zarządzania cenami leków przeciwnowotworowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów zgodnych z celami politycznymi i gospodarczymi. Zainteresowane strony nadal wyrażają obawy dotyczące braku odpowiedniego dostępu zarówno do nowych, jak i niechronionych patentem podstawowych leków przeciwnowotworowych, przy czym jako główny czynnik przyczyniający się do tego zjawiska wymienia się wysokie ceny. Ponadto ogólne ceny leków przeciwnowotworowych nadal rosną, w stopniu ograniczającym możliwości systemów opieki zdrowotnej do zapewnienia przystępnego cenowo, ogólnospołecznego dostępu do tych leków.

Dostęp do leków przeciwnowotworowych jest powiązany z czynnikami systemowymi, takimi jak zasoby finansowe, zakres ubezpieczenia, dostępność i umiejętności pracowników służby zdrowia, infrastruktura opieki zdrowotnej oraz dostęp do usług zdrowotnych. Dlatego też strategie poprawy dostępności leków przeciwnowotworowych powinny być rozważane całościowo we wszystkich interwencjach chirurgicznych, farmakologicznych, radiologicznych i społecznych w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i leczenia paliatywnego osób chorych na raka. Strategie takie powinny być również oceniane w odniesieniu do całego sektora opieki zdrowotnej, tak aby korzyści płynące z poprawy dostępu do leków przeciwnowotworowych nie były osiągane kosztem niezbędnych podstawowych produktów i usług w zakresie opieki zdrowotnej w innych obszarach.

Korzyści i ryzyko związane z nowszymi lekami przeciwnowotworowymi

Ceny leków przeciwnowotworowych są często omawiane równolegle z toczoną dyskusją na temat korzyści ich stosowania, szczególnie w przypadku leków nowej generacji. Np. leki przeciwnowotworowe, które są stosowane jako terapie ukierunkowane molekularnie stanowią postęp w leczeniu nowotworów. Wykazano, że niektóre z nich prowadzą do znacznej poprawy wyników zdrowotnych, takich jak ogólna przeżywalność i jakość życia, a także znacznie poprawiły opiekę nad pacjentem w przypadku niektórych rodzajów nowotworów. Jednakże literatura wskazuje, że część terapii celowanych zatwierdzonych w ciągu ostatnich 15-20 lat posiada dane dotyczące jedynie poprawy w zastępczych punktach końcowych, takich jak zmiana wielkości guza, bez dowodów świadczących o korzyściach w zakresie przeżycia lub jakości życia. W przypadku n leków, co do których stwierdzono, że mają wpływ na przeżycie, wielkość korzyści może być nadal niewielka. Ponadto niektóre leki mogą stwarzać większe ryzyko toksyczności dla pacjentów i wykazywać wysokie wskaźniki zgonów związanych z leczeniem (zgony toksyczne) oraz wysokie wskaźniki liczby pacjentów, którzy zdecydowali się na przerwanie leczenia z powodu nietolerancji zastosowanej terapii.  Przy ocenie korzyści płynących ze stosowania  leków przeciwnowotworowych ważne jest przeprowadzenie kompleksowej oceny wszystkich dowodów poprzez połączenie wyników badań klinicznych i ocenę spójności dowodów w ich całości. Ważne jest również zidentyfikowanie potencjalnych ograniczeń uzyskanych dowodów w zakresie ich uogólnienia do różnych systemów opieki zdrowotnej.

W związku z wieloma znakami zapytania, które pojawiły się w wyżej cytowanym raporcie w zakresie kosztów i korzyści terapii nowotworowych, WHO będzie kontynuowała prace w 2019 r. w kierunku znalezienia jak najlepszych rozwiązań dotyczących cen i dostępności do tych terapii.

Autor
mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Artykuł pochodzi z kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, nr 46/2019

Źródła:

Tagi:

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.