Szukaj

Wiedza

Receptura apteczna w przypadku grzybiczych zakażeń rogówki

avatar
Udostępnij
Grafika z tytułem artykułu "Receptura apteczna w przypadku grzybiczych zakażeń rogówki"

Grzybicze zapalenie rogówki jest jedną z głównych przyczyn chorób oczu. Uznane, powszechne czynniki ryzyka obejmują: urazy, stosowanie soczewek kontaktowych, długotrwałe stosowanie kortykosteroidów oraz choroby współistniejące. Grzybicze zapalenie rogówki stanowi wyzwanie kliniczne ze względu na powolny proces chorobowy, cechy porównywalne z cechami innych zapaleń rogówki i potencjalne powikłania. Obecnie obserwuje się brak skomercjalizowanych leków okulistycznych, ponieważ są one ekonomicznie nieopłacalne lub mają niską stabilność, co wiąże się z poszukiwaniem alternatywnego leczenia i zastosowania recepturowych kropli ocznych wykonywanych w aptekach szpitalnych oraz aptekach otwartych z recepturą oczną.

Etiologia i czynniki ryzyka grzybiczego zapalenia rogówki

Grzybicze zapalenie rogówki jest po­ważnym, ropnym, zwykle wrzodzieją­cym zakażeniem, które może skutkować ślepotą lub ograniczeniem widzenia. Infekcje grzybicze rogówki mogą stano­wić ok. 50% wszystkich potwierdzonych mikrobiologicznie przypadków wrzo­dziejącego zapalenia rogówki. Kom­pleksowy przegląd literatury pokazuje, że ponad 70 różnych gatunków grzybów zostało zgłoszonych jako patogenne dla rogówki oka, w zależności od badanego obszaru geograficznego.

Dominująca etiologia tej choroby różni się w zależ­ności od pochodzenia geograficznego, statusu społeczno-ekonomicznego pa­cjenta oraz warunków klimatycznych. Ciepły, wilgotny klimat lub region o charakterze rolnym bardzo sprzy­jają grzybiczemu zapaleniu rogówki, zwłaszcza w obszarach tropikalnych i subtropikalnych, gdzie przyczyną za­palenia są grzyby z rodzaju Aspergillus spp. i Fusarium spp., natomiast Candida spp. dominują na obszarach o klimacie umiarkowanym [1].

Najczęstszym czynnikiem ryzyka grzybiczego zapalenia rogówki u pra­cowników rolnych jest uraz rogówki powstały w wyniku dostania się do oka materiału roślinnego zanieczyszczo­nego grzybami (liście, ziarno, gałęzie lub drewno). Choroba może również wystąpić u ogrodników po urazie ro­gówki spowodowanym przez rośliny. Uraz rogówki może być tak niewielki, że pacjent o nim zapomni. Grzybicze zapalenie rogówki występuje również podczas noszenia soczewek kontakto­wych – głównym tego winowajcą są płyny do namaczania lub czyszcze­nia soczewek [2].

Noszenie twardych i miękkich soczewek kontaktowych do wielokrotnego użytku może wią­zać się z zakaźnym zapaleniem ro­gówki, zwykle wywoływanym przez Pseudomonas aeruginosa. Zarówno P. aeruginosa, jak i C. albicans przy­legają do soczewek kontaktowych, silniej zwłaszcza w obecności złogów łez. Noszenie soczewek kontaktowych prowadzi do względnego niedotlenie­nia nabłonka rogówki, co może być przyczyną mierzalnych zmian w gli­koproteinach na powierzchni komór­ki. Grzyby i bakterie przylegające do soczewek kontaktowych dostają się na nie i namnażają w trakcie czyszczenia oraz przechowywania soczewek.

Do­datkowo zapalenie rogówki wywołane przez drożdżaki, takie jak Candida spp., prawie zawsze występuje u pa­cjentów z chorobami współistniejący­mi, takimi jak np. zespół suchego oka, przewlekłe owrzodzenie rogówki lub bliznowacenie rogówki [3]. W ostat­nich latach nastąpił znaczący wzrost występowania grzybiczych zapaleń ro­gówki. Jest to związane z częstszym stosowaniem miejscowych kortyko­steroidów i antybiotyków (nie tylko u chorych z zapaleniami rogówki), a także z większą liczbą chorych z osła­bioną odpornością organizmu i leczo­nych immunosupresyjnie [4].

Objawy i patofizjologia

Tabela 1. Patofizjologia i objawy grzybiczych zapaleń rogówki [4]

PATOFIZJOLOGIA GRZYBICZYCH ZAPALEŃ ROGÓWKI OBJAWY

 

Patogeny grzybicze docierają do istoty wła­ściwej rogówki przez uszkodzony nabłonek. Następnie przez namnażanie powodują martwicę tkanek i silną reakcję zapalną. Wy­dzielane przez drobnoustroje mykotoksyny oraz enzymy proteolityczne nasilają proces niszczenia zajętych tkanek. Komórki grzy­bów mogą także penetrować przez nieusz­kodzoną błonę blaszki granicznej tylnej (łac. Descemeta) do komory przedniej lub nawet tylnego odcinka gałki ocznej.

 

Podmiotowe:

uczucie ciała obcego, narastający ból oka lub uczucie dyskomfortu, nagłe zamgle­nie i osłabienie widzenia, silne zaczerwie­nienie oka, nadmierne łzawienie i obec­ność wydzieliny w worku spojówkowym, nasilająca się nadwrażliwość na światło.

Nieswoiste:

silny nastrzyk spojówek, ubytek nabłonka rogówki, odczyn zapalny w komorze przed­niej, nacieczenie ropne istoty właściwej.

Swoiste:

rogówkowy naciek zapalny z tzw. pierza­stymi granicami o uniesionych brzegach, szorstkiej strukturze i szarobiałym lub szarobrązowym zabarwieniu. Obecny może być także biały pierścień w obrębie rogówki i zmiany satelitarne w pobliżu granicy pierwotnego ogniska infekcji oraz płytka zapalna od strony śródbłonka.

Rokowanie

Rokowanie w grzybiczych zapaleniach rogówki zależy głównie od: rozległości zmian stwierdzonych podczas pierwszego badania cho­rego przez lekarza okulistę,  ogólnego stanu zdrowia chorego (leczenie będzie przebiegać słabiej u chorych mających obniżoną od­porność oraz leczonych immuno­supresyjnie),  szybkości rozpoznania klinicznego wraz z laboratoryjnym potwier­dzeniem [4].

Leczenie

W ciągu ostatniej dekady poczyniono znaczne postępy w szybkim diagnozo­waniu przypadków grzybiczego zapale­nia rogówki i zwiększaniu skuteczności jego leczenia [3].  W leczeniu grzybic ocznych osta­tecznym celem jest zachowanie wzroku, a to zależy od szybkiej diagnozy i sku­tecznej terapii przeciwgrzybiczej. Celem leczenia jest wyeliminowanie infekcji oraz zapobieganie zniszczeniu rogówki, a w każdym razie ewolucji jej zniszcze­nia. Środki przeciwgrzybicze stosuje się zarówno do powierzchownego działania, jak i do leczenia infekcji wewnętrznych części oka [5, 6].

Pacjenta z grzybiczym zapaleniem rogówki można leczyć farmakologicz­nie lub operacyjnie (wykonywanie co 24-48 godzin mechanicznego usuwania nacieków zapalnych wraz z resztkami komórkowymi, występującymi w ob­rębie owrzodzenia). Zabiegi te popra­wiają penetrację miejscowych leków przeciwgrzybiczych przez usuwanie patogenów grzybiczych [4]. Chociaż zabiegi chirurgiczne są skuteczniejsze u pacjentów z ostrą perforacją rogówki, leki przeciwgrzybicze są nadal główną opcją terapeutyczną w grzybiczym za­paleniu rogówki [7]. Miejscowe poda­wanie leków do oka jest typową strategią leczenia zaburzeń struktur przednich oka, takich jak rogówka. Leki do oczu są najczęściej stosowane w postaci kropli, ponieważ jest to metoda ekonomiczna i wydajna, mająca cztery główne zalety:

 1. działanie leku jest zlokalizowane tam, gdzie jest potrzebne, a do krą­żenia ogólnoustrojowego dociera minimalna jego ilość;
 2. stężenia leku, które są trudne do osiągnięcia na miejscu przez po­danie ogólnoustrojowe, można osiągnąć przez podanie miejscowe;
 3. leki podawane miejscowo zapobie­gają metabolizmowi wątrobowemu;
 4. podawanie miejscowe jest wygod­ne, proste i bezbolesne [8].

Rzadko występujące choroby, takie jak zapalenia grzybicze oczu (częstość zapalenia rogówki z powodu zakażeń grzybiczych wynosi ok. 2%), na ogół nie są przedmiotem badań klinicznych i naukowych [9].

Obecnie obserwuje się znaczny brak skomercjalizowanych leków oku­listycznych, ponieważ są one ekono­micznie nieopłacalne lub mają niską stabilność [8].

1. Leki recepturowe z wykorzystaniem amfoterycyny B

Wzór recepty Dawkowanie
Rp. 0,5% Sol. Amfoterycini B 10,0

M.f. gtt. opth.

D.S (dawkowanie wpisuje i ustala lekarz)

Dawkowanie leku waha się od 2 kropli co godzinę do 1 kropli co 4-6 godzin. Odstępy czasu między podaniami mogą ulec wydłużeniu w miarę poprawy [11].

 

Wykonanie Ważność sporządzonego preparatu
1.      Odtworzyć fiolkę 50 mg amfotery­cyny B, dodając 10 ml jałowej wody lub 5% glukozy.

2.      Wstrząsać, aż roztwór stanie się klarowny.

3.      Gotowego roztworu nie sączymy z uwagi na to, że jest to roztwór koloidalny.

4.      Wydajemy w opakowaniach jed­nodawkowych (minimsach) [11].

Sporządzony koncentrat o stężeniu 5 mg/ml (50 mg amfoterycyny B w 10 ml wody do wstrzykiwań) zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez tydzień w temperaturze od +2 do +8°C i przez 24 godziny w temperaturze po­kojowej [13].

 

W przypadku infekcji rogówki grzybami drożdżakowymi najczęściej stosuje się amfoterycynę B. AmfoteryAmfotery­cyna B to przeciwgrzybiczy antybiotyk polienowy, otrzymywany ze szczepu Streptomyces nodosus. W celach tera­peutycznych przepisywane są krople do oczu o stężeniu amfoterycyny B w zakre­sie od 0,15 do 0,5% [10]. Krople wyko­nuje się zgodnie z receptą lekarską dla konkretnego pacjenta.

Z powodu bra­ku dostępnego zastrzeżonego produktu leczniczego mającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jako lek gotowy oraz surowca pro receptura, do wykona­nia kropli należy użyć preparatu Fun­gizone® 50 mg, proszku do stosowania do infuzji (zastosowanie off-label) [11]. Każda fiolka zawiera sterylną, niepiro­genną, liofilizowaną bryłkę zawierającą 50 mg amfoterycyny B i 41 mg dezoksy­cholanu sodu z 20,2 mg fosforanu sodu jako bufor.

Preparat jest rozpuszczalny w jałowej wodzie lub 5% glukozie. Izoto­niczna sól fizjologiczna nie jest zalecana do rozcieńczania, ponieważ może powo­dować wytrącanie amfoterycyny B [11, 12]. Amfoterycyna B sama ma działanie antybakteryjne. Obecność kwasu dez­oksycholowego, który działa jak środek powierzchniowo czynny, pozwala na rozpuszczenie cząsteczki amfoterycy­ny B. Dodatkowo sól żółciowa hamuje rozwój bakterii Gram-dodatnich.

Nale­ży pamiętać, że amfoterycyna B może powodować miejscowe podrażnienie i dyskomfort [13]. Amfoterycyna B wykazuje skutecz­ność przeciwko grzybom z rodzajów Aspergillus Candida, ale ma ograni­czone działanie przeciwko Fusarium spp. [14].

2. Leki recepturowe z wykorzystaniem worykonazolu

Wzór recepty Dawkowanie
Rp. 1% Sol. Voriconazoli 10,0

M.f. gtt. opth.

D.S (dawkowanie wpisuje i ustala lekarz)

 

Worykonazol, 1%, krople do oczu są dobrze tolerowane i wnikają do cieczy wodnistej, gdy są podawane w odstę­pach godzinnych lub 6-godzinnych. Są skuteczne w leczeniu zakażeń wywoła­nych przez patogeny z rodzaju Candida spp. i Aspergillus keratitis, są znacznie tańsze niż terapia doustna i rzadziej wywołują ogólnoustrojowe działania niepożądane [20].

 

Wykonanie Ważność sporządzonego preparatu
Obecnie krople do oczu z woryko­nazolem nie są dostępne w postaci preparatów gotowych. Wykonuje się je w warunkach aseptycznych przez rozcieńczenie preparatu worykonazo­lu. Worykonazol jako preparat poda­wany dożylnie (Voriconazole Mylan®) jest dostępny w postaci szklanej fiolki zawierającej biały, liofilizowany proszek zawierający 200 mg worykonazolu i 200 mg soli sodowej eteru sulfobutylowe­go β-cyklodekstryny [17]. Zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, proszek rozpuszcza się w 19 ml wody do wstrzykiwań w celu uzyskania 20 ml wodnego roztworu worykonazo­lu o stężeniu 10 mg/ml (1%) [17, 18]. Worykonazol jest związkiem lipofilo­wym o niskiej rozpuszczalności i jest niestabilny w środowisku wodnym. Aby można było wykonać preparat, producent kapsułkował worykonazol z pochodną β-cyklodekstryny w postaci liofilizowanego proszku kompleksu cy­klodekstryna-worykonazol. Zabieg ten powoduje zwiększenie rozpuszczalno­ści i stabilności worykonazolu w roz­tworach wodnych, przy jednoczesnym zachowaniu jego lipofilowości i wy­sokiej przepuszczalności rogówki [8]. Zaburzenia wzroku są głównym dzia­łaniem niepożądanym worykonazolu stosowanego do oczu. Worykonazol zapewnia szerokie spektrum działania przeciwko Candida spp., Aspergillus spp. Fusarium spp. [17].

 

1% roztwór worykonazolu w postaci kropli do oczu pozostaje chemicznie i wizualnie stabilny, bez jakichkolwiek zmian w zakresie osmolarności i pH, przez co najmniej 30 dni. Co więcej, ekspozycja na światło nie powoduje degradacji leku [20].

 

Pojawienie się nowych azolowych leków przeciwgrzybiczych, takich jak worykonazol, może zastąpić klasyczne leczenie z wykorzystaniem amfotery­cyny B, ponieważ lek ten jest znacznie mniej toksyczny niż amfoterycyna B i wykazuje lepszą penetrację. Woryko­nazol to triazolowy środek przeciwgrzy­biczy nowej generacji, będący pochodną flukonazolu. Zaleca się go do stosowania w leczeniu grzybiczego zapalenia ro­gówki, ponieważ ma szerokie spektrum działania przy niskich minimalnych stę­żeniach hamujących, a także cechuje się wysokim ogólnoustrojowym profilem penetracji wewnątrzgałkowej [17].

Worykonazol jest dostępny na pol­skim rynku w postaci preparatów doust­nych i dożylnych, stosowanych w celu uzyskania działania ogólnoustrojowego. Ma doskonałe szerokie spektrum dzia­łania przeciwgrzybiczego i jest aktywny przeciwko gatunkom, o których wiadomo, że są odporne na inne substancje prze­ciwgrzybicze. Krople do oczu zawierające worykonazol mają zwykle 1% stężenie i są dobrze tolerowane przez oko, wykazują przy tym znaczną stabilność [8].

3. Leki recepturowe z wykorzystaniem flukonazolu

Rp. 0,2% Sol. Fluconazoli 10,0
M.f. gtt. opht.
D.S. (dawkowanie wpisuje i ustala le­karz)

Ciągłe poszukiwanie bezpiecznego i skutecznego związku doprowadziło do opracowania nowego środka prze­ciwgrzybiczego, flukonazolu, fungista­tycznej pochodnej bis-triazolu, dostęp­nej w leczeniu zakażeń grzybiczych. Jest to związek rozpuszczalny w wodzie, o niskiej masie cząsteczkowej, wyso­kiej biodostępności w tkankach oka i niskim profilu toksyczności. Długi okres półtrwania eliminacji leku, wy­noszący około 30 godzin, jest zaletą w przypadku jednokrotnego dozo­wania dziennego.

Stosunkowo niska lipofilowość i niskie powinowactwo do białek osocza pozwalają na dobrą dyfuzję do tkanek ciała i płynów, pl­wociny, skóry, tkanek pochwy i tkanek oka [21]. W prospektywnym badaniu klinicznym wykazano, że flukonazol (0,2%) stosowany miejscowo jest bez­pieczny i skuteczny w leczeniu infekcji wywołanych patogenem Candida spp. z towarzyszącym zakażeniu głębokim ropniem [22].

Opracowanie flukonazolu 0,2% jako preparatu okulistycznego jest in­nowacją w leczeniu zakażeń grzybi­czych oczu. Do przygotowania kropli ocznych wykorzystuje się postać gotową preparatu – roztwór do infuzji Diflucan® 2 mg/ml [23].

4. Leki recepturowe z wykorzystaniem klotrimazolu

Klotrimazol jest zarejestrowany jako surowiec do receptury w postaci proszku Clotrimazol pulvis pro receptura® [24]. W literaturze istnieje niewiele informacji dotyczących zastosowania maści z klo­trimazolem w przypadku grzybiczych zakażeń oka. Nie ma informacji o bio­dostępności oraz trwałości. Na rynku ist­nieje jeden zarejestrowany produkt pod nazwą Aristen®, o stężeniu 1%, wskazany do stosowania w leczeniu grzybiczego zapalenia rogówki powodowanego przez grzyby strzępkowe i gatunki Candida. Maść należy nakładać cienko i równo­miernie do worka spojówkowego co 4 godziny [25].

Podsumowanie

Obecnie w Polsce nie są dostępne gotowe krople do oczu stosowane w przypadku leczenia grzybiczego zapalenia rogów­ki. Możliwości terapeutyczne dotyczące tego schorzenia są zatem ograniczone. Zindywidualizowana terapia wymaga doboru odpowiedniego składu prepa­ratu oraz jego stężenia. W takich sytu­acjach receptura apteczna jest w stanie zapewnić dostępność kropli przez przy­gotowanie ich z preparatów gotowych.

Autorka:
mgr farm. Karolina Arciszewska

Artykuł został opublikowany po raz pierwszy na łamach 52. wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

Źródła:

 1. Maharana P.K., Sharma N., Nagpal R., Jhanji V., et al.: Recent advanc­es in diagnosis and management of Mycotic Keratitis. Indian Journal of Ophthalmology. 2016. Vol. 64, No. 5, 346-357.
 2. Klotz S.A., Penn C.C., Negvesky G.J., Butrus S.I.: Fungal and parasitic in­fections of the eye. Clinical Micro­biology Reviews. 2000. Vol. 13, No. 4, 662-685.
 3. Rymgayłło-Jankowska B.: Grzybicze zapalenie rogówki. Ophthatherapy. 2015. Tom 2, nr 6, 123-127.
 4. Kaur I.P., Rana C., Singh H.: Develop­ment of effective ocular preparations of antifungal agents. Journal of ocular pharmacology and therapeutics. 2008. Vol. 24, No. 5, 481-493.
 5. Miller D.: Pharmacological treatment for infectious corneal ulcers. Expert opinion on pharmacotherapy. 2013. Vol. 14, No. 5, 543-560.
 6. Flor-Cruz N.V., Evans J.R.: Medi­cal interventions for fungal keratitis. https://www.cochranelibrary.com/ cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004241. pub4/full (stan z dn. 22.09.2020 r.).
 7. Al-Badriyeh D., Neoh C.F., Stew­art K., Kong D.C.: Clinical utility of voriconazole eye drops in ophthalmic fungal keratitis. Clinical ophthalmolo­gy. 2010. Vol. 4, 391-405.
 8. Wylęgała E.: Zapalenie rogówki. https:// www.mp.pl/pacjent/okulistyka/cho­robyoczu/chorobyrogowkiitwardowk­i/94600,zapalenie-rogowki (stan z dn. 23.09.2020 r.).
 9. Menéndez de Lucas J.A., Morcillo Laiz R.: Medical and legal issues related to the drugs currently used in the treat­ment of Age-Related Macular Degener­ation (ARMD). Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia. 2006. Vol. 81, No. 7, 359-362.
 10. Charakterystyka produktu leczniczego. Fungizone 50 mg, proszek do sporządza­nia roztworu do infuzji. https:// www.google.com/url?sa=t&rct=­j&q=&esrc=s&source=web&c­d=&ved=2ahUKEwjZ5q-tiYTsAh­Vkl4sKHeAdCCcQFjABegQIAx­AB&url=https%3A%2F%2Fpub. rejestrymedyczne.csioz.gov.pl%2FPobi­eranie.ashx%3Ftype%3D28193-c&us­g=AOvVaw1P4GdwORBwUwJfQ8pr­R2zQ (stan z dn. 23.09.2020 r.).
 11. Fungizone. https://www.rxlist. com/fungizone-drug.htm#dosage (stan z dn. 22.09.2020 r.).
 12. Dermu M., Lesourd F., Grignon C., Dupuis A.: Stability of frozen Ampho­tericin B eye drop. International Journal of Clinical Pharmacy. 2015. Vol. 37, No. 1, 198-198.
 13. Talas L., Szigeti Z.M., Banfalvi G., Szeman-Nagy G.: Effect of ampho­tericin B and voriconazole on the outgrowth of conidia of Aspergillus fumigatus followed by time-lapse mi­croscopy. https://link.springer.com/ar­ticle/10.1186/s13568-019-0769-6 (stan z dn. 21.09.2020 r.).
 14. Charakterystyka produktu lec­zniczego. AmBisome liposomal 50 mg, proszek do sporządza­nia dyspersji do infuzji. https:// www.google.com/url?sa=t&rct=­j&q=&esrc=s&source=web&c­d=&ved=2ahUKEwiQpaWci4TsAh­ViwIsKHbFQCzkQFjABegQIA­hAB&url=https%3A%2F%2Fpub. rejestrymedyczne.csioz.gov.pl%2FPo­bieranie.ashx%3Ftype%3D31-c&us­g=AOvVaw1beF7vM6qt2svjbfpD­MUGK (stan z dn. 21.09.2020 r.).
 15. Cohen T., Sauvageon-Martre H., Brossard D., Hermies F.D., et al.: Amphotericin B eye drops as a lipid­ic emulsion. International Journal of Pharmaceutics. 1996. Vol. 137, No. 2, 249-254.
 16. Ulotka dołączona do opakowania: in­formacja dla pacjenta. Voriconazole Mylan 200 mg, proszek do sporządza­nia roztworu do infuzji. https:// gdziepolek.blob.core.windows.net/ product-documents/doc61116/ voriconazole-mylan-ulotka.pdf (stan z dn 21.09.2020 r.).
 17. Nixon H.L.: Preparation of fortified antimicrobial eye drops. Kerala Journal of Ophthalmology. 2018. Vol. 30. No. 2, 152-154.
 18. Dupuis A., Tournier N., Le Moal G., Venisse N.: Preparation and stability of voriconazole eye drop solution. Antimi­crobal agents and chemotherapy. 2009. Vol. 53, No. 2, 798-799.
 19. Lau D., Fedinands M., Leung L., Fullinfaw R., et al.: Penetration of Voriconazole, 1%, eyedrops into hu­man aqueous humor: a prospective open-label study. Archives of Oph­thalmology. 2008. Vol. 126, No. 3, 343-346.
 20. Gupta S.K., Vajpayee R.B., Prakash J., Saxena R.: Fluconazole for the teatment of ocular fungal infections. http://www. angelfire.com/de/delhiophth/aug08. html (stan z dn. 21.09.2020 r.).
 21. Panda A., Sharma N., Angra S.K.: Top­ical fluconazole therapy of Candida keratitis. Cornea. 1996. Vol. 15, No. 4, 373-375.
 22. Charakterystyka produktu lec­zniczego. Diflucan, 2 mg/ml, roz­twór do infuzji. http://chpl.com.pl/ data_files/2012-11-26_PL_Diflu­can_iv_SmPC_clean.pdf (stan z dn. 21.09.2020 r.).
 23. Informacje o produkcie. CLOTRIM­AZOL pulvis pro receptura. https:// pl.fagron.com/pl/produkty-innowacy­jne/clotrimazol-pulvis-pro-receptura (stan z dn. 24.09.2020 r.).
 24. Aristen Ophthalmic Ointment. https://medex.com.bd/brands/12980/ aristen-1 (stan z dn. 24.09.2020 r.).
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.