Szukaj

Wiedza

Terapia inhibitorami kalceneurnyny – mechanizm działania, wskazania, działania niepożądane i interakcje

avatar
Udostępnij

Wspólną cechą leków należących do tej grupy jest hamowanie aktywności komórek immunokompetentnych, odpowiedzialnych za procesy zapalne w organizmie człowieka. Cechują się one wybitnymi właściwościami immunosupresyjnymi, co zostało wykorzystane w hamowaniu odpowiedzi immunologicznej przy przeszczepianiu narządów. Szybko jednak stwierdzono, że inhibitory kalcyneuryny mogą być z powodzeniem wykorzystane w leczeniu wielu chorób skóry – niektóre stosowane tylko ogólnie, inne natomiast systemowo i miejscowo. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że cyklosporyna A jest niezwykle pomocna w leczeniu ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry, łuszczycy oraz innych dermatoz. Takrolimus i pimekrolimus stosowane miejscowo, są lekami bezpiecznymi, nie wywierają działania ogólnego i mają szerokie zastosowanie w aplikacji miejscowej w terapii wielu chorób skóry.

Mechanizm działania

Celem terapeutycznym inhibitorów kalcyneuryny są wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe pobudzone w następstwie aktywacji receptorów komórek T [1]. Pomimo tego, że nie są one strukturalnie spokrewnione i wiążą odrębne ( a jednak pokrewne) cele molekularne, hamują transdukcję sygnału prawidłowych komórek T przez ten sam mechanizm. Leki te wiążą immunofiliny, co w efekcie doprowadza do interakcji z kalcyneuryną w celu zablokowania aktywności jej fosfatazay. Defosforylacja katalizowana przez kalcyneurynę jest konieczna do przemieszczenia składnika czynnika jądrowego aktywowanych limfocytów T (NFAT) w kierunku jądra. Natomiast NFAT jest konieczny do indukcji wielu genów cytokin, włącznie z genem dla interleukiny-2, prototypowego czynnika wzrostu i różnicowania komórki T.

Cyklosporyna – zastosowanie terapeutyczne i działania niepożądane

Wśród wskazań klinicznych do stosowania cyklosporyny należy wymienić: przeszczep nerek, przeszczep wątroby, przeszczep serca i innych narzadów, reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, łysienie plackowate, nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka, pęcherzyca zwykła iliszaj płaski [2].

Działaniami niepożądanymi związanych ze stosowaniem cyklosporyny należą nadciśnienie tętnicze oraz dysfunkcja nerek. Ryzyko wsytąpienia wspomnianych objawów można zminimalizować, wykonując regularne pomiary cisnienia tętniczego oraz poprzez monitorowanie poziomu mocznika i kreatyniny w surowicy (poziomy mocznika i kreatyniny nie powinny wzrosnąć o ponad 30% od wartości wyjściowych), obliczając klirens kreatyniny lub współczynnik filtracji kłębuszkowej u pacjentów, u których stosowana jest przewlekła terapia cyklosporyną, lub u pacjentów wykazujących wzrost poziomu kreatyniny, otrzymujących dawkę podtrzymującą cyklosporyny mniejszą niż 5 mg/kg masy ciała [3].

Cyklosporyna w farmakoterapii łuszczycy

Skuteczność cyklosporyny wykazano we wszystkich postaciach łuszczycy.  Zalecane są dwa schematy terapeutyczne. Terapia krótka, które obejmuje okres 12. tygodni leczenia z zalecaną dawką początkową 2,5 mg/kg/dobę. Przy braku odpowiedzi dawkę leku można zwiększyć o 0,5 – 1,0 mg/kg/dobę po upływie 2.-4. tygodni od rozpoczęcia leczenia, pamiętając jednak, aby nie przekraczać dawki 5 mg/kg/dobę. Lek podawany jest w dwóch dawkach podzielonych co 12 godzin. Remisja obserwowana jest zazwyczaj po 2-4 tygodni od momentu rozpoczęcia leczenia [4]. W kwestii odstawienia leku, w praktyce rozważane są dwa scenariusze. Niektórzy uważają, że po uzyskaniu remisji lek należy odstawić całkowicie. Inni sugerują, aby dawkę leku obniżyć o połowę i kontynuować leczenie przez kolejne 2 tygodnie, co przyczynia się do wydłużenia okresu remisji i zmniejszenia ryzyka szybkiego nawrotu choroby. W sytuacji kiedy pacjent boryka się z częstymi nawrotami po  trzymiesięcznych cyklach leczenia, istnieje możliwość zastosowania terapii ciągłej, która polega na nieprzerwanym stosowaniua leku przez okres nie dłuższy niż 2 lata [5].

Cyklosporyna – interacje lekowe

Cyklosporyna jest substratem i inhibitorem CYP3A4 oraz glikoproteiny P jak również inhibitorem białek transportujących aniony organiczne (OATP). Podczas równoległego stosowania cyklosporyny z lekami mającymi wpływ na stężenie cyklosporyny we krwi u pacjentów po przeszczepieniu narządów należy monitorować jej stężenie, szczególnie na początku i pod koniec leczenia dodatkowym lekiem. U pozostałych pacjentów, w przypadku leku zwiększającego stężenie cyklosporyny we krwi, zaleca się ocenę czynności nerek oraz monitorowanie działań niepożądanych.

Stosowanie pełnych dawek cyklosporyny w skojarzeniu z ewerolimusem lub takrolimusem może powodować zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi, które przemija zwykle po zmniejszeniu dawki cyklosporyny. Ewerolimus i syrolimus nie mają znaczącego wpływu na farmakokinetykę cyklosporyny, natomiast cyklosporyna zwiększa stężenie tych leków we krwi.

Takrolimus – zastosowanie terapeutyczne i działania niepożądane

Wskazaniami do stosowania tego leku są:

 • profilaktyka odrzucenia przeszczepu u biorców alogenicznych przeszczepów wątroby, nerki lub serca
 • leczenie odrzucenia przeszczepu w przypadkach oporności na inne leki immunosupresyjne
 • leczenie łuszczycy fałdów skórnych i twarzy (takrolimus maść i pimekrolimus krem)
 • leczenie umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry u dorosłych i dzieci od 2. roku życia – w sytuacji kiedy brak jest odpowiedzi na zastosowane leczenie konwencjonalne. Łączna analiza wyników z kilku badań wskazuje, że stosowanie 0,03% takrolimusu w porównaniu z miejscowymi GKS o słabej sile działania, ponad dwukrotnie zwiększa szanse na uzyskanie poprawy. Lek ten należy jednak stosować rozważnie, szczególnie u chorych z poważnym uszkodzeniem bariery skórnej [6].

Główną korzyścią, jaka wynika ze stosowania zewnętrznych preparatów zawierających w swoim składzie takrolimus (w porównaniu z miejscowymi preparatami glukokortykosteroidowymi), jest to, że takrolimus nie wywołuje zaniku skóry i w związku z tym może być bezpiecznie stosowany na twarzy oraz w okolicach wyprzeniowych.

Wśród często występujących działań niepożądanych, pojawiających się w miejscu stosowania zewnętrznych preparatów, które zawierają takrolimus należą: rumień przemijający, uczucie pieczenia oraz świądu – objawy te mijają wraz z kontynuacją leczenia [7]. Wchłanianie ogólnoustrojowe leku jest bardzo niewielkie i ulega dalszemu zmniejszeniu wraz z ustępowaniem stanu zapalnego skóry. Miejscowe preparaty zawierające takrolimus powinny być stosowane ze szczególną ostrożnoscią u pacjentów z zespołem Nethertona, ponieważ u tej grupy pacjentów dochodzi do zwiększenia stężenia leku we krwi po jego aplikacji zewnętrrznej [8].

Takrolimus – interakcje lekowe

Jak już wspomniano, takrolimus to jedn z podstawowych leków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepieniu narządów. Lek ten jest metabolizowany szlakiem cytochromu p450, wskutek czego możliwe są liczne interakcje z jednocześnie stosowanymi innymi lekami, co często prowadzi do istotnych zmian stężenia takrolimusu we krwi oraz do powikłań związanych zjego toksycznością lub zbyt niskim stężeniem we krwi.

Takrolimus + antybiotyki

Makrolidy z 14-członowym pierścieniem laktonowym (erytromycyna, klarytromycyna) poprzez tworzenie kompleksów z CYP3A4 powodują jego inaktywację, prowadząc w ten sposób do hamowania metabolizmu innych leków. W jednym z przeprowadzonych badań opisano dwóch pacjentów po przeszczepieniu nerki, leczonych przy użyciu takrolimusu, u których, z powodu infekcji górnych dróg oddechowych, zastosowano klarytromycynę. W przypadku obu pacjentów zaobserwowano znaczny wzrost stężenia takrolimusu we krwi oraz pogorszenie czynności przeszczepionego narządu. Po decyzji odstawienia klarytromycyny, stężenie kreatyniny w surowicy powróciło do wartości prawidłowych, a stężenie takrolimusu do wartości terapeutycznych dopiero w 10. dobie od odstawienia klartromycyny [9].

Kolejnym antybiotykiem, który ma znaczny wpływ na metabolizm takrolimusu jest ryfampicyna, będąca znanym induktorem izoenzymu CYP3A4. W grupie zdrowych ochotników przyjmujących takrolimus, po dołączeniu ryfampicyny zaobserwowano znaczące zwiększenie klirensu takrolimusu oraz zmniejszenie ekspozycji na lek. Efekt ten był większy przy doustnym niż przy dożylnym przyjmowaniu takrolimusu. W doniesieniach klinicznych jednoczesne podawanie ryfampicyny wymagało 6-10-krotnego zwiększenia dawki takrolimusu wcelu utrzymania dotychczasowego stężenia leku we krwi [10].

Takrolimus + leki przeciwgrzybicze

Podawanie preparatów przeciwgrzybiczych we wczesnym okresie po przeszczepieniu narządów dotyczy zwłaszcza transplantacji wątroby oraz jednoczasowego przeszczepienia nerki i trzustki. Lekiem stosowanym powszechnie u pacjentów po przeszczepach narządów wcelu prewencji ileczenia infekcji grzybiczych w jamie ustnej jest kotrimoksazol. Jego metabolizm, podobnie jak w przypadku ketokonazolu i flukonazolu, odbywa się przy udziale CYP3A4. A zatem kotrimoksazol zaliczany jest do inhibitorów tego cytochromu. W jednym z przeprowadzonych badań stwierdzono znamiennie wyższe stężenie takrolimusu we krwi u pacjentów leczonych jednocześnie klotrimazolem wporównaniu z nystatyną. Z uwagi na nieznaczne wchłanianie klotrimazolu po podaniu doustnym autorzy sugerują, że do interakcjimiędzy tymi lekami dochodzi na poziomie jelitowym, zarówno przez inhibicję CYP3A4, jak również inhibicję glikoproteiny P w ścianie jelit [11].

Takrolimus + inhibitory pompy protonowej

Leki z grupy inhibitorów pompy protonowej są rutynowo stosowane u chorych po przeszczepieniu narządów w celu profilaktyki lub leczenia powikłań ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego. Biorąc pod uwagę wspólny z takrolimusem metabolizm, przy udziale CYP3A4, należy podejrzewać, że przy jednoczesnym stosowaniu tych leków dojdzie do interakcji farmakokinetycznej. Co więcej, efekt tej interakcji zależny jest od zastosowanego leku z grupy inhibitorów pompy protonowej.

Jedno z badań przedstawia przypadek pacjenta po przeszczepieniu nerki u którego w trakcie leczenia takrolimusem stosowano w różnych okresach omeprazol, ranitydynę oraz rabeprazol. Podczas stosowania omeprazolu stężenie takrolimusu we krwi w przeliczeniu na zastosowaną dawkę było znacząco wyższe w porównaniu z leczeniem dwoma pozostałymi lekami. Wydaje się, że rabeprazol jest lekiem znacznie bezpieczniejszym, w porównaniu do omeprazolu, u pacjentów po przeszczepieniu nerki stosujących takrolimus [12].

W kolejnym z przeprowadzonych badań porównano wpływ jednoczasowego stosowania lanzoprazolu lub rabeprazolu na stężenie takrolimusu we krwi uchorych z chorobami układowymi tkanki łącznej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że lanzoprazol istotnie zwiększał stężenie takrolimusu we krwi po 12. godzinach od podania w porównaniu do rabeprazolu [13].

Takrolimus + metronidazol

Problem zakażeniem C.difficile często dotyczy pacjentów, zwłaszcza tych we wczesnym okresie po przeszczepieniu nerki. Zakażenie to objawia się biegunką prowadzącą do odwodnienia, hipowolemii, hipoalbuminemii i zaburzeń elektrolitowych. Lekim pierwszego wyboru w leczeniu zakażenia C. Difficile jest metronidazol, który zaliczany jest do inhibitorów CYP3A4. Jedna z przeprowadzonych analiz retrospektywnych wykazała, że u 52. przebadanych pacjentów, wzrost stęzenia takrolimusu podczas leczenia metronidazolem był maksymalnie o 30% większy w porównianiu z leczeniem podczas którego użytym lekiem była wankomycyna [14]. Na podstawie poczynionych obserwacji zaleca się częste monitorowanie takrolimusu (w trakcie terapii metronidazolem) w celu utrzymania stężenia terapeutycznego takrolimusu.

Takrolimus + inhibitor kanałów wapniowych

Mówiąc o blokerach kanałów wapniowych, szczególną uwagę należy zwrócić na diltiazem – lek przez wiele lat stosowany między innymi u pacjentów po przeszczepieniu serca w celu zmniejszenia niezbędnej w leczeniu dawki inhibitora kalcyneuryny. Interesujący i konieczny do uwzględnienia jest fakt, że interakcja ta wykazuje zmienność osobniczą. W związku z tym należy monitorować stężenie leku we krwi i w zależności od jego wartości odpowiednio modyfikować dawkowanie.

Takrolimus + leki przeciwpadaczkowe

Większość dostepnych doniesień dotyczy pacjentów po przeszczepieniu serca leczonych lekami przeciwpadaczkowymi. Jednym z opisanych przykładów jest przypadek pacjentki po przeszczepieserca, u której po 7. dniach leczenia karbamazepiną w dawce 200 mg/dobę konieczne było zwiększenie dawki takrolimusu o 30-40% w celu utrzymania stężenia terapeutycznego leku we krwi [15].

Należy podkreślić, że powikłania będące wynikiem nieprawidłowego stężenia takrolimusu we krwi, związanego z jednoczesnym przyjmowaniem innych leków, obserwuje się bardzo często. Sprzyjają temu duża wielochorobowość oraz niedostateczna współpraca chorego w zakresie konsultowania z ośrodkiem transplantacyjnym bezpieczeństwa rozpoczynania farmakoterapii lekami zapisywanymi przez innych lekarzy, na skutek czego stosowana terapia nie przynosi zamierzonych efektów i zwiększa ryzyko wystapienia zdarzeń niepożądanych.

Autor:
mgr farm. Adrian Bryła

Źródła:

 1. Schreiber S.L., Crabtree G.R.: The mechanism of action of cyclosporin A and FK 506, Immunol. Today, 1992, 13, 136-142
 2. Faulds D. i wsp.: Cyclosporin A review of its pharmacodynamic and pharmacotherapeutic properties and therapeutic use in immunoregulatory disorders, Drugs, 1993, 45, 953-1040
 3. Cather J.C. i wsp.: Cyclosporine and tacrolimus in dermatology, Dermatol. Clin., 2001, 19, 119-137
 4. Sysa-Jędrzejewska A., Narbutt J.: Zastosowanie cyklosporyny A w łuszczycy oraz innych chorobach o podłożu autoimmunologicznym, Przegląd piśmiennictwa, Dermatologia estetyczna, 2007, 1, 41-48
 5. Pereira T.M. i wsp.: Cyclosporin A treatment in severe childhood psoriasis, JEADV, 2006, 20, 651-656
 6. Cury M.J. i wsp.: Topical tacrolimus for atopic dermatitis, Cochrane Database Syst. Rev., 2015, 1 (7)
 7. Ngheim P. i wsp.: Tacrolimus and pimecrolimus: From clever prokaryotes to inhibiting calcineurin and treating atopic dermatitis, J. Am. Acad. Dermatol., 2002, 46, 228-241
 8. Assmann T., Ruzicka T.: New immunosuppressive drugs in dermatology (mycophenolate mofetil, tacrolimus): unaproved uses, dosages or indications, Dermatol. Clin., 2002, 20, 505-514
 9. Gómez G. i wsp.: Acute tacrolimus nephrotoxicity in renal transplant patients treated with clarithromycin, Transplant Proc., 1999, 31, 2250-2251
 10. Hebert M. F.: Effects of rifampin on tacrolimus pharmacokinetics in healthy volunteers, J. Clin. Pharmacol., 1999, 39, 91-96
 11. Vasquez E. M. i wsp.:Clotrimazole increases tacrolimus blood levels: adrug interaction in kidney transplant patients, Clin. Transplant., 2001, 15, 95-99
 12. Takahashi K. i wsp.: Distinct effects of omeprazole and rabeprazole on the tacrolimus blood concentration in akidney transplant recipient, Drug. Metab. Pharmacokinet., 2007, 22, 441-444
 13. Isoda K. i wsp.: The proton pump inhibitor lansoprazole, but not rabeprazole, the increased blood concentrations of calcineurin inhibitors in Japanese patients with connective tissue diseases, Intern. Med., 2014, 53, 1413-1418
 14. Early C. R. i wsp.: Effect of metronidazole use on tacrolimus concentrations in transplant patients treated for Clostridium difficile, Transpl. Infect. Dis., 2016, 18, 714-720.
 15. Wada K. i wsp.: Drug interaction between tacrolimus and carbamazepine in a Japanese heart transplant recipient: a case report, J. Heart. Lung. Transplant., 2009, 28. 409-411
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.