Szukaj

Wiedza

Wdrożenie koncepcji lean management w lecznictwie zamkniętym. Przykład ze Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

avatar
Udostępnij
koncepcja lean management

Lean management (LM) uznaje się za nowoczesną technikę zarządzania. Jej zasady ukształtowały się w latach 50. XX wieku w Japonii, w koncernie Toyota. Obecnie efektywność lean management sprawdza się nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale również pewne elementy tej techniki zostały wykorzystane przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa usługowe. Technika ta z dużym powodzeniem może być stosowana również sektorze ochrony zdrowia, czego dobrym przykładem jest rynek amerykański [1, 2].

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach i system zarządzania lean management

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jest jednym z pierwszych ośrodków w Polsce, w którym podjęto wyzwanie wdrożenia systemu zarządzania lean management [1].

Lean management [1, 2]:
 • koncepcja LM ma na celu doskonalenie procesów pracy i budowanie efektywnych, pozbawionych niepotrzebnych elementów, systemów organizacyjnych,
 • strategii towarzyszą różne instrumentaria zarządzania – techniki i narzędzia (m.in. metoda 5S, zarządzanie wizualne czy Kanban), które zapewniają wyższą skuteczność działania organizacji,
 • myślą przewodnią techniki lean management jest nie tylko ograniczanie marnotrawstwa wykrytego na etapie projektowania procesu, ale także eliminowanie strat, które nie zostały zauważone.

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jest placówką wielospecjalistyczną, której główną działalnością jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W 2012 r., ze względu na trudną sytuację finansową szpitala, została przeprowadzona optymalna restrukturyzacja placówki. W działaniach długofalowych zaczęto kłaść duży nacisk na ograniczenie kosztów i szukanie możliwości zwiększenia przychodów jednostki.

Obraz1 - Wdrożenie koncepcji lean management w lecznictwie zamkniętym. Przykład ze Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Fotografia 1. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Zdjęcie pochodzące z materiałów własnych szpitala.

Dlaczego LEAN ?

Zaobserwowano, że NFZ bardziej premiuje świadczenia zabiegowe niż zachowawcze, dlatego też szansy na poprawę sytuacji finansowej szpitala zaczęto upatrywać w rozwoju oddziałów zabiegowych.

Dzięki systematycznemu monitoringowi wskaźników finansowych, liczby zabiegów i hospitalizacji, zaczęto poszukiwać odpowiedniego procesu/narzędzi, które mogłyby pomóc we wzroście efektywności tego obszaru. Podjęto decyzję o wdrożeniu techniki lean management.

W lipcu 2015 r. w szpitalu odbył się audyt LEAN, podczas którego omówiono przebieg i zależności pomiędzy procesem głównym związanym z wykonywaniem zabiegów a procesami wspomagającymi, związanymi z funkcjonowaniem bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji.

Zarysowano również cele ogólne, jakie chciano osiągnąć, tj.: zwiększenie „przelotowości” pacjentów na bloku operacyjnym oraz zmniejszenie kosztów centralnej sterylizacji, głównie przez eliminację marnotrawstwa.

Kolejnym krokiem (grudzień 2015 r.) było tzw. mapowanie strumienia wartości. Był to jeden z trudniejszych etapów wprowadzania LM, który dzięki pracy zespołowej personelu i wsparcia dyrekcji pozwolił na lepsze zrozumienie funkcjonowania poszczególnych procesów, zależności i potrzeb w kolejnych cyklach współpracy.

Dzięki szczegółowej analizie i wizualizacji danych dotyczących m.in.:

 • liczby zabiegów w rozkładzie rocznym wykonywanych przez dany oddział zabiegowy,
 • obciążenia dobowego bloku operacyjnego oraz wykorzystania każdej sali operacyjnej,
 • czasu przygotowania zespołów zabiegowych,
 • liczby pakietów i zestawów sterylnych, czasu ich przygotowania przez centralną sterylizację „na potrzeby” bloku operacyjnego oraz stopnia załadunku autoklawów w poszczególnych cyklach pracy sterylizatorów,

udało się zidentyfikować główne przeszkody w podniesieniu efektywności tych procesów, tj.:

 • zbyt późne bądź niepełne przekazywanie przez poszczególne oddziały na blok operacyjny informacji o zaplanowanych zabiegach;
 • nieefektywny system obiegu narzędzi czy sprzętu sterylnego pomiędzy blokiem operacyjnym a centralną sterylizacją;
 • niewłaściwa komunikacja pomiędzy blokiem operacyjnym a centralną sterylizacją.

Udało się zidentyfikować marnotrawstwa:

 1. na bloku operacyjnym – oczekiwanie na salę czy na personel lub na pacjenta bądź na sprzęt sterylny;
 2. w Centralnej Sterylizacji – praca autoklawów w 50% załadunku. Niepełne wykorzystywanie komory autoklawów spowodowane było nadużywaniem pojęcia „sprzęt cito”, co wiązało się z koniecznością realizacji w trybie pilnym niemalże każdego zamówienia z bloku operacyjnego.

Co zrobiliśmy?

Eliminację marnotrawstwa rozpoczęliśmy od:

 • ustalenia obowiązku tworzenia tygodniowego planu zabiegów, aktualizowanego dodatkowo przed kolejnym dniem Umożliwiło to lepszą organizację pracy bloku operacyjnego, efektywne wykorzystanie sal, redukcję przestojów;
 • zwiększenia efektywności obiegu narzędzi pomiędzy blokiem operacyjnym a centralną sterylizacją, przez:
  – redukcję stanów magazynowych sprzętu sterylnego na bloku operacyjnym na rzecz magazynu centralnej sterylizacji, w celu zwiększenia nadzoru nad narzędziami;
  – utworzenie dodatkowych zestawów narzędzi potrzebnych do danej operacji; wystandaryzowano również skład i nazwy poszczególnych zestawów;
  – skrócenie czasu dostarczenia do centralnej sterylizacji zużytych narzędzi (narzędzia zjeżdżają do centralnej sterylizacji niezwłocznie po zabiegu), ustalenie godzin przekazywania sprzętu sterylnego na blok operacyjny (zestawy cito – niezwłocznie);
  – wprowadzenie standardu powiadamiania telefonicznego centralnej sterylizacji o konieczności utrzymania urządzeń w gotowości (np. zabiegi poza planem);
  – przesunięcie godzin pracy centralnej sterylizacji, w celu wcześniejszego uruchomienia autoklawów i wykonania niezbędnych testów potwierdzających gotowość urządzeń do pracy.

Co udało się osiągnąć dzięki wprowadzeniu LM?

Dzięki LM udało się w sposób zdecydowany usprawnić pracę bloku operacyjnego (co ma odzwierciedlenie w coraz większej liczbie wykonywanych zabiegów), poprawić jakość komunikacji pomiędzy zespołami oraz zmniejszyć koszty centralnej sterylizacji w wyniku efektywnego wykorzystania urządzeń.

Obraz2 - Wdrożenie koncepcji lean management w lecznictwie zamkniętym. Przykład ze Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Wykres 1. Wzrost liczby wykonywanych zabiegów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów centralnej sterylizacji (dane wyrażone w procentach w odniesieniu do 2015 r.). Opracowanie własne.

Podsumowanie

Koncepcja LM silnie wkomponowała się w kulturę zarządzania i strategię rozwoju Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Obecnie wraz z partnerskimi instytucjami ochrony zdrowia (Szpitalem w Mariampolu oraz Szpitalem Okręgowym im. S. Kudirki w Olicie) wspólnie realizujemy projekt pt. „Lean management jako innowacja w szpitalach pogranicza polsko-litewskiego”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020.

Projekt jest ukierunkowany na wspieranie skuteczności i efektywności szpitali na pograniczu polsko-litewskim przez wdrożenie innowacyjnej polityki zarządzania lean managementlean healthcare. Oprócz szkoleń przeprowadzonych w ramach Akademii Liderów Healthcare przygranicza polsko-litewskiego, zakupiono na oddziały sprzęt medyczny, a zasoby centralnej sterylizacji wzmocniono o zakup nowoczesnego wyposażenia (sterylizatory, myjnie-dezynfektory) oraz zestawy narzędzi.

Opracowanie:
Zespół ds. Jakości Szpitala Wojewódzkiego im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach

Artykuł został opublikowany na łamach 53. wydania kwartalnika “Farmakoekonomika Szpitalna”

Źródła:

       1. Owczarczak K., Hermanowski T., Chmielewska M.: Lean management w gospodarce lekami w polskich szpitalach. Farmacja Współczesna. 2018. Tom 11, 21-29.
       2. Sobczak A., Rydlewska-Liszkowska I.: Zarządzanie podmiotami medycyny pracy – koncepcja i zastosowanie lean management. Medycyna Pracy. 2012. Tom 63, nr 5, 599-606.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.