Szukaj

Wiedza

Pandemia COVID-19 uwypukliła problem związany z brakiem leków i sprzętu medycznego w Europie

avatar
Udostępnij
IURICO

Problem z dostępnością produktów leczniczych oraz sprzętu medycznego nie jest nowym zjawiskiem. Na pogorszenie aktualnej sytuacji miała wpływ pandemia koronawirusa, która przyczyniła się do wydłużenia czasu dostaw oraz czasowego zamknięcia wielu fabryk, w szczególności tych znajdujących się na terenie państw azjatyckich, produkujących substraty do produkcji leków.

Już w grudniu 2019 r., czyli tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, w liście misyjnym Ursuli von der Leyen do Stelli Kyriakides, europejskiej komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE) wskazała, jakie oczekiwania i zadania spoczywają na europejskim komisarzu ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, wskazując m.in. na „przyjrzenie się sposobom zapewnienia Europie dostaw niedrogich leków, które zaspokoją jej potrzeby. W ten sposób należy wspierać europejski przemysł farmaceutyczny, aby pozostał innowatorem i światowym liderem” [1].

W wyniku wybuchu pandemii COVID-19, w marcu 2020 r. Stowarzyszenie Europejskich Szpitali Akademickich (EUHA, ang. European University Hospital Alliance) ostrzegało, że szpitalom kończą się w szybkim tempie leki niezbędne do leczenia pacjentów cierpiących na COVID-19 i przebywających na oddziałach intensywnej terapii.

EUHA alarmowało oraz wzywało rządy państw europejskich oraz UE do podjęcia działań mających na celu utrzymanie łańcucha dostaw leków. EUHA wskazuje, że w przypadku braku współpracy państw europejskich, której celem będzie zapewnienie stałych dostaw leków, szpitale mogą nie być w stanie zapewnić odpowiedniej opieki, zwłaszcza dla pacjentów przebywających na wspomnianych oddziałach intensywnej terapii [2].

Wszystkie czynniki – pandemia COVID-19, walka rządów państw europejskich z jej skutkami, zamrożenie gospodarki oraz problemy wynikające z samej pandemii, tj. problemy logistyczne, bariery transportowe związane z dostawą komponentów do produkcji leków czy aktywnych składników farmaceutycznych z krajów spoza UE (głównie Chiny i Indie) wpłynęły na problem z dostępnością leków na terenie Europy [3].

Wskazuje się, że UE w zakresie produkcji komponentów do produkcji leków w coraz większym stopniu jest uzależniona od Chin i Indii. Z danych przytoczonych przez europrotal.europa.eu wynika, że „80% aktywnych składników farmaceutycznych pochodzi z Indii i Chin, 40% gotowych leków sprzedawanych w Europie pochodzi z Chin i Indii. Natomiast Chiny i Indie produkują 60% światowego paracetamolu, 90% penicyliny i 50% ibuprofenu [4]”.

Jak wynika z Notatki KE poświęconej wytycznym optymalizacji oraz racjonalnej dostawy leków w celu uniknięcia ich niedoborów, KE wezwał przemysł farmaceutyczny do zwiększenia zdolności produkcyjnej dla leków, dla których wzrosło zapotrzebowanie w wyniku pandemii COVID-19. KE wskazała działania i kroki, jakie należy podjąć w celu zapewnienie dostaw leków.

W swojej notatce KE podała, że konieczne są takie działania, jak m.in. zwiększenie i reorganizacja produkcji (KE wezwała firmy farmaceutyczne, tam gdzie jest to konieczne, do wzajemnej współpracy i koordynacji działań), zapewnienie ciągłości produkcji „na pełnych obrotach” (w przypadku niezbędnych surowców i komponentów produkcja  farmaceutyczna powinna zostać uznana za podstawową działalność a państwa członkowskie powinny wspierać przemysł w zwiększeniu ich zdolność produkcyjnej), wdrażanie elastyczności regulacyjnej (KE wskazuje, że aby zapewnić wystarczającą podaż i zoptymalizować zdolność produkcyjną, zaleca się, aby państwa członkowskie przyznały przemysłowi farmaceutycznemu elastyczność regulacyjną w kontekście zmian w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu zgodnie z odpowiednimi wytycznymi), monitorowanie dostępnych zasobów na poziomie krajowym, zapewnienie niezbędnego wsparcia dla sektora hurtowego, ułatwianie frachtu lotniczego i innych form transportu, a także zapewnienie sprawiedliwej dystrybucji dostaw.

KE wskazuje, że państwa członkowskie powinny zadbać o to, aby hurtownicy, apteki ogólnodostępne oraz apteki szpitalne otrzymywały regularnie zapasy leków. Jest również zalecane, aby prowadzić regularne zakupy leków w krótkich odstępach czasu w celu m.in. uniknięcia niedoborów [5].

Parlament Europejski (PE) w rezolucji z dn. 17.09.2020 r. wskazał, że UE musi zintensyfikować wysiłki w celu rozwiązania problemu niedoborów leków. W swoim komunikacie PE wzywa UE do większej samowystarczalności w zakresie leków i sprzętu medycznego tak, aby przystępne cenowo leczenie było dostępne w każdej chwili.

Dodatkowo PE zawezwał do powrotu do niezależności UE w sektorze zdrowia oraz lepszej koordynacji zarówno w państwach członkowskich, jak i pomiędzy nimi. W rezolucji PE z zadowoleniem przyjął program EU4Helath oraz zwrócił się do KE o wykorzystanie strategii farmaceutycznej [6].

Program Unii Europejskiej „EU4Health 2021-2027” jest odpowiedzią UE na pandemię COVID-19 oraz jest jednocześnie największym pod względem finansowym programem zdrowotnym.

Program zakłada m.in. zwiększenie gotowości UE na poważne transgraniczne zagrożenia zdrowia poprzez tworzenie rezerw środków medycznych na wypadek kryzysów, rezerwę personelu medycznego i ekspertów (personel, który będzie można zmobilizować do reagowania na wypadek kryzysu w UE) oraz zwiększanie nadzoru nad zagrożeniami zdrowotnymi [7].

EU4Health to czwarty i największy z programów UE w dziedzinie zdrowia od czasu ich powstania w 2003 r. [8].

Ważnym elementem założeń programu jest wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej, tak aby mógł on stawić czoła epidemiom i długoterminowym wyzwaniom poprzez stymulację czy udostępnianie leków i wyrobów medycznych po przystępnej cenie.

Program ma także zachęcać do opowiadania się za rozważnym i wydajnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych, a także promocją innowacji medycznych i farmaceutycznych oraz bardziej ekologiczną produkcją.

KE określiła także priorytety zdrowotne, wskazując m.in. na walkę z rakiem, zmniejszenie liczby zakażeń odpornych na środki przeciwdrobnoustrojowe i poprawę wskaźników szczepień [9].

Strategia farmaceutyczna dla Europy, przyjęta w dn. 25.11.2020 r., ma z kolei na celu stworzenie odpornych na przyszłość ram regulacyjnych oraz wspieranie przemysłu w promowaniu badań i technologii. Strategia ma również na celu walkę z niedoskonałościami rynku.

Pandemia COVID-19 ujawniła słabości, z jakim boryka się rynek farmaceutyczny w Europie. Strategia farmaceutyczna dla Europy uwzględni te słabości i podejmie odpowiednie działania wzmacniające system.

Strategia będzie opierać się na czterech filarach mających na celu m.in. zapewnienie pacjentom dostępu do niedrogich leków i zaspokojenie potrzeb medycznych, wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu farmaceutycznego UE oraz opracowywanie wysokiej jakości, bezpiecznych, skutecznych i bardziej ekologicznych leków, wzmocnienie mechanizmów gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe, zróżnicowanie i bezpieczne łańcuchy dostaw, a także rozwiązanie problemu niedoborów leków.

Jak wskazuje KE w komunikacie poświęconym strategii farmaceutycznej, jest to instrument polityczny, którego celem jest stawienie czoła zagrożeniom i dostosowanie systemu farmaceutycznego UE w nadchodzących latach do nowych wyzwań. KE zapowiada, że zostanie przedstawiony wniosek dot. przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego w 2022 r. [10].

Autor:
Daniel Dyjak1,2,3
1. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
2. Prawnik z Kancelarii IURICO Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych,
3. Członek zespołu IURICO&Pharma, specjalizującego się w obsłudze prawnej branży farmaceutycznej.

Źródła:

      1. List Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen do Stelli Kyriakides, europejskiej komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf (stan z dn. 20.01.2021 r.).
      2. European University Hospital Alliance. University hospitals urgently call for more European collaboration to prevent drug shortages. http://www.euhalliance.eu/2020/03/31/university-hospitals-urgently-call-for-more-european-collaboration-to-prevent-drug-shortages/ (stan z dn. 27.01.2021 r.).
      3. Komisja Europejska. Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages during the COVID-19 outbreak. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf (stan z dn. 12.02.2021 r.).
      4. List Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen do Stelli Kyriakides, europejskiej komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-stella-kyriakides_en.pdf (stan dn. 20.01.2021 r.).
      5. European University Hospital Alliance. University hospitals urgently call for more European collaboration to prevent drug shortages. http://www.euhalliance.eu/2020/03/31/university-hospitals-urgently-call-for-more-european-collaboration-to-prevent-drug-shortages/ (stan z dn. 27.01.2021 r.).
      6. Komisja Europejska. Guidelines on the optimal and rational supply of medicines to avoid shortages during the COVID-19 outbreak. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/human-use/docs/guidelines_isc_en.pdf (stan z dn. 12.02.2021 r.).
      7. Parlament Europejski. COVID-19: EU must step up efforts to tackle medicine shortages. https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20200910IPR86823/covid-19-eu-must-step-up-efforts-to-tackle-medicine-shortages (stan z dn. 15.02.2021 r.).
      8. Komisja Europejska. EU4Health 2021-2027 – a vision for a healthier European Union. https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en (stan z dn. 04.02.2021 r.).
      9. Komisja Europejska. Commission welcomes political agreement on EU4Health. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2420 (stan z dn. 04.02.2021 r.).
      10. Komisja Europejska. A pharmaceutical strategy for Europe. https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en (stan z dn. 19.02.2021 r.).
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.