Szukaj

Wiedza

Dostęp do terapii lekowych w ramach RDTL na nowych zasadach

avatar
Udostępnij
Symbol paragrafu

Ustawa o Funduszu Medycznym weszła w życie 26.11.2020 r. [1]. Jej wiodącym celem było utworzenie Funduszu Medycznego, który w założeniu ma służyć poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów poprzez zapewnienie dodatkowych źródeł finansowania m.in. terapii lekowych dla indywidualnych pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) [2]. Do zadań Funduszu należy również finansowanie innych nowych rodzajów technologii lekowych wprowadzonych ustawą o Funduszu Medycznym, definiowanych jako technologia lekowa o wysokiej wartości klinicznej oraz technologia lekowa o wysokim poziomie innowacyjności. Fundusz Medyczny w zamyśle powinien przyczynić się do wsparcia dostępu pacjentów do pożądanych w procesie leczenia innowacyjnych usług medycznych.

Uproszczona procedura finansowania

Regulacja ratunkowego dostępu do technologii lekowych znana jest w środowisku medycznym od niemalże czterech lat. Procedura ta polega na finansowaniu leków w sytuacji gdy jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, a w dotychczasowym procesie leczenia wyczerpane zostały wszystkie możliwe do zastosowania dostępne, refundowane technologie medyczne [1,3].

Wprowadzenie tej procedury należy ocenić jako pozytywną inicjatywę legislacyjną, niemniej jej mankamentem był rozbudowany nadmiernie mechanizm pozyskiwania zgody na finansowanie z udziałem Ministerstwa Zdrowia oraz w określonych przypadkach także konieczne było wydanie opinii przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Powyższe skutkowało przedłużającym się procesowaniem wniosków szpitali o finansowanie terapii. Obecnie procedurę uproszczono i nastąpiło odejście od trybu wnioskowego szpitali i zgód wydawanych przez Ministra Zdrowia w ramach decyzji administracyjnych [2].

Decyzję o zastosowaniu u pacjenta terapii w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej podejmuje lekarz. Potrzeba zastosowania leku, który nie jest refundowany ze środków publicznych w żadnym wskazaniu musi natomiast nadal wynikać z uzasadnionej i wynikającej ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej.

Warunkiem podania leku pacjentowi w ramach RDTL jest nadto uzyskanie przez szpital pozytywnej opinii konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta albo konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie, która zawiera ocenę zasadności zastosowania tego produktu leczniczego u danego świadczeniobiorcy [1, 3].

Opinia ta konieczna była również w dotychczasowej ścieżce pozyskiwania zgód na finansowanie terapii w ramach RDTL, przy czym była ona dołączana do wniosku szpitali o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia na pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej [4].

Zaimplementowane zmiany skracają znacznie ścieżkę dostępu do zastosowania wobec pacjenta danej technologii lekowej [2], co zasadniczo wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska medycznego.

Dostrzec należy jednak, iż deficyt mechanizmów dyscyplinujących konsultantów w zakresie czasu w jakim powinni wydać opinię, która jest konieczna dla dopuszczenia przez szpital danej terapii lekowej w procedurze RDTL, może w praktyce ten pożądany proces szybkiego zastosowania danej technologii lekowej spowalniać.

Okres trwania terapii lekowej w ramach RDTL

Podanie leku w ramach RDTL może nastąpić na okres terapii nie dłuższy niż 3 miesiące albo trzy cykle leczenia. Szpital może także kontynuować podawanie leku, pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta skuteczności leczenia świadczeniobiorcy tym lekiem [1, 3].

W dotychczasowym stanie prawnym, poza potwierdzeniem skuteczności leczenia przez lekarza specjalistę, konieczna była również decyzja Ministra Zdrowia o pokryciu kosztów leków dla pacjenta na potrzeby kontynuacji leczenia [4].  Odformalizowanie procesu również na tym etapie należy ocenić jako pozytywny kierunek ustawodawczy.

Szpitale uprawnione do uzyskania finansowania

Ustawa o Funduszu Medycznym ograniczyła krąg świadczeniodawców, którzy mogą uzyskać finansowanie leków w ramach RDTL z Funduszu Medycznego.

Do tej pory z RDTL mogli korzystać wszyscy świadczeniodawcy udzielający świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego bez względu na poziom i profile systemu zabezpieczenia [4]. Obecnie RDTL może być realizowany wyłącznie przez szpitale wyspecjalizowane, a mianowicie:

 • szpitale III stopnia;
 • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
 • szpitale pediatryczne;
 • szpitale ogólnopolskie [1, 3].

Zmiana ta skutkuje realnym ograniczeniem dostępu pacjentów do procedur RDTL korzystających z leczenia w szpitalach I i II poziomu podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego. Jednocześnie spowodowała także trudności praktyczne  co do kontynuacji leczenia w takich placówkach po wejściu w życie nowych rozwiązań legislacyjnych.

Limity finansowania terapii lekowych

Środki z Funduszu Medycznego na finansowanie terapii w ramach RDTL przeznaczane są do wysokości przyznanego świadczeniodawcom tzw. limitu rocznego. Limit ten wynosi 3% sumy kwot określonych w umowie zawartej przez dany szpital z NFZ na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w chemioterapii [1].

W założeniu szpital dysponując danym budżetem będzie mógł od razu zdecydować czy włączyć farmakoterapię dla danego pacjenta. Odejście tym samym od indywidualnych zgód Ministra Zdrowia na trzymiesięczne terapie lub trzy cykle leczenia służących zapewnieniu kontroli nad wydatkowanymi środkami, zastąpiono mechanizmem limitowania środków na terapie [2]. W przypadku przekroczenia limitu, lek nie będzie podlegał finansowaniu ze środków Funduszu Medycznego, a pokrycie kosztu terapii będzie spoczywało na szpitalu.

Rozliczenie terapii przez szpitale

Koszt leku podawanego w ramach RDTL jest pokrywany przez NFZ ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego w wysokości wynikającej z rachunku lub faktury dokumentującej zakup leku. Kopię rachunku lub faktury szpital przekazuje Prezesowi NFZ [1, 3].

Należy się spodziewać, że NFZ w ramach prowadzonych kontroli szpitali będzie konfrontował spełnienie przesłanek warunkujących podanie leku pacjentowi w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, w tym zasadność zastosowania terapii zgodnie ze wskazaniami medycznymi w odniesieniu do danego pacjenta.

Weryfikacja dokumentacji będzie wzmożona znacząco jak się wydaje w przypadku  podjęcia kontynuacji leczenia dla pacjenta. Asumptem do takich działań NFZ są wprowadzone uproszczone procedury dla dalszego prowadzenia terapii w oparciu obecnie jedynie o potwierdzenie skuteczności leczenia pacjenta danym lekiem przez lekarza specjalistę.

W Zarządzeniu Prezesa NFZ nr 20/2021/DSOZ z dn. 27.01.2021 r. zmieniającym Zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej czytamy, że szpital może kontynuować podawanie leku finansowanego w ramach RDTL pod warunkiem potwierdzenia w dokumentacji medycznej pacjenta przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta, skuteczności leczenia pacjenta tym lekiem.

W myśl danego Zarządzenia, informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez szpital do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu. Zarządzenie przewiduje  wzór takiej informacji kierowanej do NFZ, a jego treść zawiera m.in. formułę, że w dokumentacji medycznej pacjenta znajduje się informacja od lekarza specjalisty potwierdzająca skuteczność leczenia [5].

Znaczenie spełnienia wymogu dołączania do dokumentacji medycznej pacjenta opinii konsultanta oraz odpowiednio informacji w sprawie kontynuacji leczenia w ramach procedury RDTL wyraża treść Komunikatu Ministra Zdrowia z lutego bieżącego roku w sprawie nowych zasad funkcjonowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Podkreślono w nim bowiem, że brak powyższych informacji w dokumentacji medycznej może skutkować koniecznością zwrotu środków wypłaconych ze środków Funduszu Medycznego na pokrycie kosztów leku [6].

Wyłączenie finansowania w procedurze RDTL

Ustawa o Funduszu Medycznym zmienia dotychczasowy sposób określania kosztów terapii, po przekroczeniu których obligatoryjnie wydawana była dotąd opinia AOTMiT.

Obowiązująca procedura wskazuje, iż w przypadku gdy koszt terapii danym lekiem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej w ujęciu rocznym, w danym wskazaniu, finansowanym przez wszystkie szpitale, przekracza 5% budżetu dedykowanego dla RDTL w ramach Funduszu Medycznego, to Prezes NFZ w terminie 30 dni od dnia uzyskania tej informacji ogłasza w BIP informację o tym przekroczeniu oraz informuje o przekroczeniu Ministra Zdrowia.

Przewidziano następnie, że w takim przypadku podmiot odpowiedzialny lub jego przedstawiciel obowiązany jest bez dodatkowego wezwania do złożenia, w terminie 90 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BIP wniosku refundacyjnego dla leku w tym wskazaniu [1, 3]. Obowiązek podmiotu odpowiedzialnego ma charakter czynny, co oznacza, że podmiot ten realizuje go w aktualnym stanie prawnym z własnej inicjatywy bez wezwania MZ.

Co do zasady finansowanie w ramach RDTL może dotyczyć jedynie leków dopuszczonych do obrotu lub pozostających w obrocie oraz dostępnych na rynku [1, 3]. Procedura finansowania terapii lekowej w ramach RDTL utrzymuje jednocześnie katalog przesłanek, po spełnieniu których nie będzie w ogóle możliwe finansowanie danego leku w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Przepisy wymieniają tu następujące sytuacje:

 • podmiot odpowiedzialny nie złożył wniosku o refundację w określonym terminie bądź nie uzupełnił jego braków formalnych;
 • została wydana decyzja o umorzeniu postępowania o objęciu refundacją i ustalenia urzędowej ceny leku;
 • została wydana rekomendacja AOTMiT o niezasadności objęcia refundacją w odniesieniu do danej substancji czynnej w tym wskazaniu,
 • została wydana decyzja o odmowie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu w odniesieniu do danej substancji czynnej w tym wskazaniu [1, 3].

Informacje o lekach niepodlegających finansowaniu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, Minister Zdrowia publikuje na stronie internetowej MZ oraz w BIP. W wykazie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych opublikowanym przez Ministra Zdrowia w Komunikacie z dn. 12.02.2021 r. znalazło się 97 pozycji w różnych wskazaniach [7].

Jest to już zatem 25 leków więcej w porównaniu z listą obowiązującą od 26.11 ubiegłego roku kiedy to wykaz obejmował 72 produktów [8]. Rosnąca z miesiąca na miesiąc lista produktów leczniczych wykluczonych z finansowania w ramach RDTL niepokoi, bo wbrew założeniom legislacyjnym może się okazać, iż dostęp do wielu, zazwyczaj nowoczesnych terapii lekowych ulegnie niestety pogorszeniu.

Konkludując, niewątpliwie w porównaniu z dotychczas funkcjonującymi rozwiązaniami, procedura ratunkowego dostępu do technologii lekowych została znacząco odformalizowana. Czas natomiast pokaże czy w praktyce wprowadzone zmiany spowodują w rzeczywistości szybkie zastosowanie danej technologii lekowej dla pacjentów.

To na szpitalach bowiem spoczywa obecnie decyzja o dopuszczeniu danej terapii, która warunkowana jest nie tylko pozytywną opinią konsultanta ale przede wszystkim konieczną kalkulację finansową danej terapii w perspektywie budżetu jakim dysponuje szpital.

Autorka:
Magdalena Szczepanek 1,2,3

 1. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
 2. Radca Prawny z Kancelarii IURICO Skory i Sołtys Spółka Partnerska Radców Prawnych
 3. Członek zespołu IURICO&Pharma, specjalizującego się w obsłudze prawnej branży farmaceutycznej

Artykuł został opublikowany na łamach 54. wydania Farmakoekonomiki Szpitalnej

Źródła:

        1. Internetowy System Aktów Prawnych. Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1875). https://isap.sejm.gov.pl (stan z dn. 22.03.2021 r.).
        2. Sejm.gov.pl. Uzasadnienie projektu Ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym http://www.sejm.gov.pl (stan z dn. 22.03.2021 r.).
        3. Internetowy System Aktów Prawnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. https://isap.sejm.gov.pl (stan z dn. 22.03. 2021 r.).
        4. Internetowy System Aktów Prawnych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. https://isap.sejm.gov.pl (stan z dn. 22.03.2021 r.).
        5. NFF. Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 20/DSOZ z dnia 27.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. https://www.nfz.gov.pl (stan z dn. 22.03.2021 r.).
        6. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie nowych zasad funkcjonowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. https://www.gov.pl (stan z dn. 22.03.2021 r.).
        7. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. https://www.gov.pl (stan z dn. 22.03.2021 r.).
        8. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. https://www.gov.pl (stan z dn. 22.01.2021 r.).
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.