Szukaj

Wiedza

Fiński system opieki zdrowotnej – rola farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Część 1.

avatar
Udostępnij
flaga Finlandii na maszcie

Finlandia jest jednym z najlepiej rozwiniętych gospodarczo krajów UE, posiada niezliczone bogactwa naturalne. Wszystkie jej dziedziny życia są oparte na europejskich standardach między innymi służba zdrowia kooperująca z sektorem farmaceutycznym. Zastanawiam nad tym, czy poziom świadczonych usług medycznych jest satysfakcjonujący dla fińskich pacjentów?                            

Na wstępie zajmę się przedstawieniem systemu opieki zdrowotnej Finlandii, ze szczególnym uwzględnieniem sektora farmaceutycznego. Objaśnię jego strukturę, role jaką pełni w fińskim społeczeństwie. W oparciu o fińskie dane statystyczne przybliżę sytuacje tamtejszej służby zdrowia, której funkcjonowanie jest oparta na systemie ubezpieczeń zdrowotnych. System ten pokrywa potrzeby związane z leczeniem wielu chorób występujących w całej fińskiej populacji. Jest to związane ze sprzedażą i refundacją leków stosowanych w leczeniu chorób przewlekłych wydawanych na receptę.

W 1970 roku Finowie wdrożyli w życie projekt Karelia, który polegał na wprowadzeniu specjalnej diety, higienicznego trybu życia oraz uprawianiu sportów rekreacyjnych. Poprzez te działania udało się obniżyć częstotliwość występowanie chorób układu krążenia tak zwanych CVD (cardio vascluar disesases).

Fiński system opieki zdrowotnej daje każdemu obywatelowi jednakowy dostęp do usług medycznych oferowanych zarówno przez jednostki sektora państwowego, jak również sektora prywatnego. W Finlandii znajduje się czterysta pięćdziesiąt ośrodków sprawujących opiekę nad zdrowiem obywateli.

Lokalne ośrodki i szpitale zapewniają podstawową opiekę zdrowotną do której również należą specjalistyczne ośrodki – szpitale uniwersyteckie zatrudniające wykwalifikowany personel. Całkowity koszt opieki zdrowotnej stanowi 7% całego dochodu brutto kraju w 2002 (WHO 2003), który w całości jest fundowany z podatków.

Prywatna służba zdrowia, oferuje głównie usługi z zakresu stomatologii, jak również opiekę nad zakładami pracy. Największym problemem jest starzenie się społeczeństwa. Finlandia stara się zlikwidować ogniska ryzyka społecznego, jak itp. otyłość, która w dużym stopniu obciąża budżet państwa. Korzystniej jest prowadzić działania prewencyjne, niż leczyć. Ostatnim problemem jest narastająca migracja ludności do dużych miast, jak Helsinki.

Finowie wprowadzili narodowy projekt zapewniający przyszłość w opiece zdrowotnej, którego celem jest zapewnienie jak najlepszej jakości świadczonych usług swoim obywatelom, a pracownikom zatrudnionym w tych placówkach godziwe zarówno wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Organem odpowiedzialnym za jego wprowadzenie było Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w roku 2002. Faktem jest, że pracodawcy -właściciele placówek fińskiej służby zdrowia każdego roku mają obowiązek wysyłać swoich pracowników na kilkudniowe szkolenia ciągle stosowne do ich wykształcenia.

Publiczny system opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić pacjentom dostęp do centrów opieki w sytuacji niewymagającej stałej opieki tzn. kiedy okoliczności zmuszają do skorzystania, a szczególnie wtedy gdy powstały w następstwie nagłego zdarzenia losowego. Natomiast pacjent potrzebujący skierowanie na wizytę do lekarza specjalisty udaje się w tej sprawie do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który weryfikuje zasadność jego wystawienia. Takie skierowanie do specjalisty w Finlandii jest ważne trzy miesiące od daty jego wystawienia i w tym okresie dana osoba musi zgłosić się na wizytę. W celu zapewnienia ciągłości usług medycznych specjalistyczna opieka powinna być dostępna przez okres 3 miesięcy. Zazwyczaj z reguły jest to kwestia kilku dni, a nawet godzin od momentu zgłoszenia się pacjenta. W Finlandii ilość lekarzy jest porównywalna do innych krajów europejskich. Co ciekawe, że na jednego statystycznego lekarza przypada na niewiele ponad trzystu pacjentów w wieku produkcyjnym. Około 47% lekarzy pracuje w szpitalach, a tylko 22% w centrach opieki.

Opieka dentystyczna jest świadczona tylko przez prywatne przychodnie (gabinety) lekarskie a ich pacjentami są przede wszystkim osoby dorosłe. Ich zadaniem naczelnym jest zapewnienie możliwość skorzystania z ich pomocy w czasie mniejszym, niż 19 dni. Poza tym tamtejsze przychodnie zapewniają opiekę dentystów osobom powyżej dziewiętnastego roku życia, ale jest ona płatna. W poniższej tabeli przestawiam personel jaki jest zatrudniany w fińskiej służbie zdrowia.

Tabela 1. Stan ilościowy zatrudnionego personelu w fińskiej służbie zdrowia.

Personel Całkowita liczba pracujących
Lekarze 18
Dentyści   5
Weterynarze   2
Pielęgniarki 61
Farmaceuci (magister)   2
Technicy (licencjat)   6

 

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem przez (Helakorpi et itp. 1995) stwierdzono, że ponad ćwierć finów będących pod stałą opieką lekarską w ciągu ostatnich kilku lat, choruje na choroby przewlekłe. Na podstawie posiadanych badań statystycznych można stwierdzić, że do najczęściej występujących przewlekłych schorzeń zalicza się przede wszystkim: nadciśnienie tętnicze, astmę oraz choroby układu krążenia. W 2003 roku zrefundowano z pieniędzy SII – (polisa ubezpieczeniowa) prawie pół miliona leków pacjentów, którzy leczą się na nadciśnienie. Zauważa się również w ostatnim czasie w dość szybkie tempo wzrostu liczby osób chorujących na cukrzyce typu II. Co stanowi poważny problem zdrowotny dla fińskiej służby zdrowia. Zainteresowane osoby tymi zagadnieniami informuję, że są one dostępne na stronach www.nam.fi/.

W ostatnich kilku latach większość sprzedawanych specyfików to leki stosowane w leczeniu chorób serca i układ krążenia. Po mimo to na pierwszy miejscu nadal plasują się specyfiki stosowane w leczeniu schorzeń układu nerwowego a, jest to podyktowane wprowadzaniem nowych technologii do ich produkcji, co w efekcie przyczynia się do dynamicznego twórczego rozwoju nowej grupy leków. W Finlandii roczny wzrost sprzedaży kształtuje się na poziomie około 10%. Całkowita wartość sprzedaży brutto w 2003 roku przy cenach zawierających podatek VAT wynosiła około 2,16 biliona euro. A oprócz tego w roku największą wartość sprzedaży osiągnęły leki hipolipemiczne (obniżające poziom cholesterolu) – z grupy statyn takie, jak simvastatyna i atorvastatyna.

Jeśli biorąc pod uwagę ilość stosowanych leków przez pacjentów przy uwzględnieniu (DDD/1000 mieszkańców na dzień) okazuje się że największą grupę specyfików stanowią leki przyjmowane w choroby układu krążenia. W 2003 roku najczęściej sprzedawanymi specyfikami były stosowane w prewencji zawału serca oraz miażdżycy naczyń obwodowych, które w swoim składzie zawierały kwas salicylowy. Dla lepszego zrozumieniu w/w zagadnienia podaje wyjaśnienie znaczenie skrótu – „(DDD; defined daily dose) – jest to określona dawka dobowa; jednostka używana w międzynarodowych badaniach użyteczności leków, jak również z systemem klasyfikacji Anatomiczno -Terapeutyczno -Chemicznej (ATC). DDD określa się ją, jako przeciętną dawkę dzienną leku stosowanego w celu leczenia głównego wskazania określonego kodem ATC u osób dorosłych. Zazwyczaj wybiera się terapeutyczną dawkę podtrzymującą. DDD jest zwykle taka sama dla różnych sposobów dawkowania tego samego leku. Rożne formy chemiczne leku (itp. sole) zwykle nie mają odzwierciedlenia w postaci odmiennych DDD. Ocena (validation) DDD może być dokonana przy użyciu danych pochodzących z recept.”[1]

Biorąc pod uwagę procentowy udział całkowitej sprzedaży specyfików można stwierdzić, że około 70% tej ilości stanowiły leki przepisywane na receptę, zaś około 15% były to leki bez recepty. W odniesieniu do tego wartość sprzedaży hurtowej w 2002 roku wyniosła około 272 miliony euro, co ozn. Że wartość ta w stosunku do 2003 roku wzrosła około 4 %. Z przeprowadzonych obserwacji rynku farmaceutycznego można wnioskować, że nadmierne zaopatrywanie się finów w duże ilości leków w celu samoleczenia w konsekwencji prowadzi do niebezpiecznych nadużyć z ich strony. Warto zauważyć, że ten sam problem występuje na całym świecie. Do najczęściej kupowanych specyfików zalicza się tu następujące grupy leków, są to: niesterydowe leki przeciwzapalne, witaminy, makro i mikro elementy. Jednak faktyczna ilość używanych specyfików jest znacznie wyższa od tej, jaką podają statystyki. Wynika to z braku uwzględnia w tych wytycznych pozostałego asortymentu jaki znajduje się na stanach magazynowych są to między innymi; ziół, suplementów diety, materiały opatrunkowe itp.

Reasumując, powyższa analiza sytuacji fińskiego systemu opieki zdrowotne w niewielkim stopniu przedstawiła problemy z jakimi muszą zmagać się Finowie. Należy sobie zdać sprawę z tego, że cytowane tutaj wartości statystyczne nie są do końca wiarygodne. Dodatkowym utrudnieniem jest zmieniająca się wartość ogólnej liczby ludności chorującej na daną jednostkę chorobową. Jednak można pokusić się o następujący wniosek, że Finowie podobnie jak Polacy oraz inni Europejczycy posiadają te same nawyki dietetyczne, prowadzenia własnego stylu życia.

Autorzy:
Piotr Merks; Dariusz Kuźnicki

Źródła:

  1. Bochenek T., Ryś A., Topór-Mądry R.: Słownik Polsko – Angielski terminów farmakoepidemiologicznych i farmakoekonomicznych. Szkoła Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.