Szukaj

Po pracy

Koncyliacja lekowa – część 1

avatar
Udostępnij
w prawej męskiej dłoni lupa, w lewej dokumenty

Niepożądane działania leków, niebezpieczne interakcje, pominięcie istotnego leku w terapii, podanie innego leku niż ten, który był zlecony – to tylko niektóre aspekty związane ze stosowaną farmakoterapią, które mogą prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, jego hospitalizacji, a nawet zgonu. Do wielu takich przypadków dochodzi wówczas, gdy mamy do czynienia z brakiem istotnych informacji na temat leków przyjmowanych przez pacjenta, gdy brakuje właściwej komunikacji pomiędzy poszczególnymi zawodami medycznymi, a także wtedy, gdy pacjent jest przyjmowany do szpitala, przenoszony na inny oddział oraz wypisywany ze szpitala do domu lub ośrodka opieki długoterminowej.

Aby zaradzić tym sytuacjom, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała w 2007 r. dokument dotyczący koncyliacji lekowej. Pojęcie to jest w nim definiowane jako formalny proces uzgadniania listy leków, w ramach którego personel medyczny prowadzi dialog z pacjentem oraz między sobą w celu zapewnienia dokładnych i pełnych informacji o farmakoterapii podczas przekazywania opieki nad chorym.

Bezpieczeństwo pacjenta a koncyliacja lekowa

Błędy lekowe są jedną z czterech głównych przyczyn utraty zdrowia oraz zgonów w systemach ochrony zdrowia na całym świecie. Około połowa błędów lekowych, na które narażony jest pacjent powstaje podczas przyjęcia lub wypisu pacjenta ze szpitala lub przenoszenia go na inny oddział. Prawie 30% tych błędów może spowodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Dodatkowo, ponad 67% dokumentacji medycznej zawiera jeden lub więcej błędów dotyczących leków, przy czym u 30% do 80% pacjentów notuje się rozbieżności pomiędzy lekami jakie pacjentowi zlecono w szpitalu a tymi, które przyjmował w domu. W przypadku kiedy przekazywanie opieki nad pacjentem ze szpitala do domu odbywa się w nieprawidłowy sposób, konsekwencje mogą być daleko idące. Może to być np.: ponowna hospitalizacja, pojawienie się zdarzenia niepożądanego, a nawet zgon pacjenta.

Wiele badań na temat zdarzeń niepożądanych prowadzonych w krajach UE wskazuje na to, że od 6,3% do 12,9% pacjentów hospitalizowanych doświadcza przynajmniej jednego zdarzenia  niepożądanego podczas przyjęcia do szpitala, z czego od 10,8% do 38,7% pacjentów pada ofiarą niepożądanego zdarzenia związanego ze stosowanymi lekami. W związku z powyższym, ważne jest zebranie dokładnej i wiarygodnej informacji na temat leków jakie pacjent stosuje. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy pacjent wędruje z jednego poziomu opieki na inny. Zebrana informacja powinna zawierać nazwy, dawki, częstość i sposób podania leków, po to aby móc porównać wcześniejszą listę leków przyjmowanych przez pacjenta z listą aktualną. Tylko wówczas można podejmować trafne decyzje terapeutyczne, eliminując lub modyfikując niezgodności, które pojawiły się w związku ze zmianą miejsca pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Taki proces nazywany koncyliacją lekową, wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta.

Wykazano, że miejsca, w których koncyliacja lekowa jest prowadzona w sposób prawidłowy i przy zaangażowaniu wszystkich pracowników medycznych, tam liczba niepożądanych zdarzeń i błędów związanych z lekami znacznie się obniżyła. Celem procesu koncyliacji lekowej jest zapewnienie przekazania dokładnych i spójnych informacji o lekach przyjmowanych przez pacjentów przy zmianie sprawowania nad nimi opieki. Proces ten obejmuje każdego pacjenta i personel medyczny na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej.

Gdzie i kiedy powinna być prowadzona koncyliacja lekowa?

Proces koncyliacji lekowej powinien być prowadzony wszędzie tam, gdzie pacjent jest przekazywany z jednego miejsca leczenia do drugiego. WHO definiuje punkty wrażliwe, w których istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia rozbieżności w zakresie zleconych leków. Punkty te obejmują: przyjęcie do szpitala, wypisanie z oddziału ratunkowego do domu, na oddział szpitalny, na oddział intensywnej opieki medycznej, przekazanie pacjenta z OIOM-u na inny oddział, przekazanie z bloku operacyjnego na oddział, przekazanie między oddziałami, wypisanie pacjenta ze szpitala do domu, do innego szpitala, do placówki opieki długoterminowej lub placówki podstawowej opieki zdrowotnej.

Pierwszym krokiem przed przyjęciem pacjenta do szpitala powinno być przeprowadzenie procesu koncyliacji lekowej. Jest to bardzo ważne, gdyż pozwala na ustalenie listy leków przyjmowanych przez pacjenta przed hospitalizacją. Ta lista jest z kolei punktem wyjścia przy zlecaniu leków w szpitalu i wykrywaniu ewentualnych niezgodności. Natomiast po zakończonej hospitalizacji, lista leków wędruje za pacjentem, jako informacja dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub jako informacja dla innego szpitala lub oddziału, w przypadku gdy pacjent wymaga dalszej hospitalizacji.

Rola farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej

Farmaceuci, ze względu na swoją rozległą wiedzę, umiejętności i predyspozycje są jedynym zawodem medycznym, który może w sposób efektywny i profesjonalny prowadzić proces koncyliacji lekowej w szpitalu oraz między różnymi strukturami opieki zdrowotnej. Farmaceuci powinni kierować tym procesem poprzez wdrażanie różnorodnych działań jak: stworzenie polityki i odpowiednich procedur koncyliacji lekowej, ciągłe ulepszanie procesu koncyliacji, szkolenie i zapewnianie ciągłości informacji osobom zaangażowanym w proces, dostarczanie eksperckiej wiedzy i promowanie idei koncyliacji lekowej w strukturach szpitalnych oraz strukturach podstawowej opieki zdrowotnej.

Autor:
mgr farm. Ewa Zygadło-Kozaczuk

Artykuł pochodzi z 35 numeru kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”

Źródła:

  1. Standard Operating Protocol. Assuring Medication Accuracy at Transitions in Care: Medication Reconciliation, The High5s Project, WHO 2014, dostępny w Internecie: http://www.who.int/patientsafety/implementation/solutions/high5s/h5s-sop.pdf
  2. Servicio de conciliacion, Foro de Atencion Farmaceutica, Barcelona 2015, dostępny w Internecie: <http://www.pharmaceutical-are.org/archivos/1666/documento_conciliacion.pdf>.
  3. ASHP Statement on the Pharmacist’s Role in Medication Reconciliation, Medication Therapy and Patient Care: Specific Practice Areas Statements, 2007.
  4. A safer place for patients: learning to improve patient safety, National Audit Office, 2005, dostępny w Internecie: <http://www.nao.org.uk/pn/05- 06/0506456.htm>.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.