Szukaj

Wiedza

Pandemia SARS-CoV-2 – nowe wyzwania przed farmaceutą klinicznym? Doświadczenia własne z Pracowni Żywienia Pozajelitowego

avatar
Udostępnij
Leżące na stole strzykawka oraz pojemnik na kroplówkę

Zdjęcie pochodzi z serwisu stock.adobe.com

W opracowaniu zaprezentowano zidentyfikowane problemy i zagrożenia, wdrożone rozwiązania oraz wypracowa­ne schematy działania Pracowni Żywienia Pozajelitowego SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie podczas pandemii COVID-19. Praca ma na celu również przybliżyć wielo­aspektowość działania samej pracowni nie tylko w kategoriach ciągłości pro­dukcji i płynności dostaw, ale przede wszystkim opieki farmaceutycznej nad pacjentem żywionym pozajelitowo.

Sto lat temu świat zmagał się z jedną z najbardziej śmiercionośnych epidemii, jaką była grypa hiszpanka, w wyniku której śmierć poniosło co najmniej 50 mln osób na świecie [1]. Trochę wię­cej niż rok temu chyba jeszcze nikt nie przypuszczał, że przed nami jest kolejna, bardzo groźna w skutkach, epidemia, wydarzająca się w czasach ogromnego postępu technologicznego, dającego – jak widać – złudne wrażenie, że człowiek jest w stanie szybko opanować każde zagrożenie.

Pandemia COVID-19 postawi­ła nowe wyzwania przed wszystkimi zawodami medycznymi, w tym przed farmaceutami szpitalnymi. Duża zacho­rowalność, konieczność zachowywania dystansu społecznego, długoterminowe kwarantanny obejmujące wszystkich lu­dzi mających kontakt z wirusem, strach, czasami wręcz paniczny, przed zaka­żeniem wirusem, który u jednych nie wywołuje żadnych objawów, a innym przynosi śmierć – to rzeczywistość, w której ustanowione wcześniej proce­dury przestają funkcjonować.

Zależność pacjenta żywionego pozajelitowo od wielu osób zaangażo­wanych w proces tworzenia i dostawy mieszaniny żywieniowej do jego domu powoduje, że w tym szczególnym okresie pandemii jego poczucie bezpieczeństwa jest zagrożone. Dlatego naszym nad­rzędnym celem było opracowanie takich rozwiązań, w których pacjent żywiony pozajelitowo ma pewność dostawy mie­szaniny, od której zależy jego życie.


Żywienie pozajelitowe – co to jest?

Mieszaniny żywienia pozajelitowego to jałowa, apirogenna forma leku po­dawana drogą dożylną przez żyły ob­wodowe lub centralne. Składają się one z ponad 50 substancji. Jest to receptura skomponowana w sposób zapewniający pokrycie zapotrzebowania danego pa­cjenta na płyny oraz zaspokajający jego potrzeby energetyczne. Składnikami mieszaniny żywieniowej są: glukoza, aminokwasy, tłuszcze, elektrolity, wi­taminy, mikroelementy i woda [2, 3]. Jednym z zadań farmaceuty jest za­pewnienie stabilności mieszaniny oraz ewentualnej kompatybilności z innymi lekami, w przypadku ich jednoczesnej podaży.

Żywienie pozajelitowe jest stosowa­ne wtedy, gdy nie ma możliwości dostar­czenia wystarczającej ilości składników odżywczych oraz wody drogą przewo­du pokarmowego. Sytuacje kliniczne prowadzące do zastosowania żywienia pozajelitowego to [4]:

  • zespół jelita krótkiego wskutek re­sekcji lub wyłączenia z pasażu jelita cienkiego,
  • zaburzenia wchłaniania,
  • przetoki jelitowe,
  • stany zapalne jelit,
  • urazy jelita,
  • niedrożność przewodu pokarmo­wego [4].

W Polsce procedurą żywienia pozajelito­wego w warunkach domowych objętych jest około 1200 osób dorosłych. Nasz ośrodek jest pierwszym w Polsce i jed­nym z najliczniejszych na świecie pod względem pacjentów objętych opieką żywieniową.


Przygotowywanie mieszanin żywienia pozajelitowego

Mieszaniny żywienia pozajelitowego w większości krajów europejskich są przygotowywane w aptece szpitalnej przez wyspecjalizowany personel zgod­nie ze standardami farmaceutycznymi oraz dostarczane do domu pacjenta. Najczęściej otrzymuje on zaopatrzenie na 7 dni.

Polska jest jednym z niewielu krajów, w których dopuszczalne jest przygotowanie mieszaniny żywienia pozajelitowego przez pacjenta samo­dzielnie w domu. Osoby przygotowu­jące mieszaninę są przeszkolone przez wyspecjalizowany personel. Ten sposób przygotowywania mieszanin zapewnia zaopatrzenie w mieszaniny żywieniowe na okres do 60 dni .


SARS-CoV-2

Obecnie zespół naszej pracowni (Pracownia Żywienia Pozajelitowego SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, przyp. red.) przy­gotowuje mieszaniny żywieniowe dla 55 pacjentów żywionych w warunkach domowych oraz zapewnia zaopatrzenie w mieszaniny żywienia pozajelitowego oddziałów szpitalnych, w tym oddzia­łu neonatologii. W ciągu jednego dnia roboczego wytwarzamy 94 mieszani­ny żywieniowe. Nasz zespół pracuje w składzie: jedna doktor nauk farma­ceutycznych, jedna magister farmacji, trzech techników farmacji oraz trzech magistrów farmacji pracujących na czę­ściowym etacie w naszej pracowni oraz w aptekach ogólnodostępnych.

Problemy, z którymi przyszło nam się zmierzyć w czasie pandemii i ich skutki podsumowano w Tabeli 1.

Tabela 1. Problemy i ich skutki powstałe w pracowni żywieniowej w wyniku epidemii SARS-CoV-2. Opracowanie własne

PROBLEM SKUTEK
Przejściowe braki w zaopatrzeniu w sub­straty do produkcji mieszanin. Konieczność modyfikacji recept z uwzględnieniem dostępnych produktów.
Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 per­sonelu fachowego pracowni żywienia pozajelitowego. Absencja personelu fachowego oraz zwiększenie ilości wytwarzanych miesza­nin przez pozostałych pracowników.
Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lekarzy zlecających recepty na mieszaniny ży­wieniowe. Wydłużony czas oczekiwania na recepty żywieniowe – przesunięcie czasu pracy farmaceuty.
Absencja personelu pomocniczego i sprzątającego z powodu zakażenia wi­rusem SARS-CoV-2. Obciążenie personelu fachowego pracą wykonywaną przez personel pomocniczy.
Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pacjen­tów żywionych pozajelitowo w warun­kach domowych oraz ich hospitalizacja w innych szpitalach. Dostarczanie mieszanin żywieniowych do szpitali nieposiadających możliwości przygotowania mieszanin indywidual­nych. Szkolenia telefoniczne lekarzy i pielęgniarek.
Zmniejszenie do minimum czasu spędzo­nego w pracowni przez farmaceutów pra­cujących w aptekach ogólnodostępnych. Zwiększenie ilości wytwarzanych mie­szanin przez stałych pracowników.

Zagrożeniem, które mogłoby dopro­wadzić do niedostarczenia mieszaniny żywieniowej do pacjenta, jest zakażenie i absencja kuriera firmy transportowej. Plan działania, opracowany już w pierwszych tygodniach od ogłosze­nia pandemii, zapewnia pacjentom żywionym pozajelitowo w warunkach domowych zaopatrzenie w mieszaniny odżywcze w każdej z ww. sytuacji.

Najpoważniejszym zagrożeniem jest zakażenie personelu, co bezpośred­nio przekłada się na spadek ilości wy­twarzanych mieszanin. Jeśli zakażenie dotyczyłoby większej liczby personelu, mogłoby dojść do sytuacji, w której pra­cownia nie byłaby w stanie zaopatrzyć wszystkich pacjentów. Dlatego nasz plan zapewnia zaspokojenie potrzeb pacjenta na co najmniej trzy tygodnie, w trak­cie których możliwe jest opracowanie dodatkowych scenariuszy awaryjnych.

W schemacie zapewnienia zaopa­trzenia na trzy tygodnie pacjent otrzy­muje: indywidualne worki żywieniowe, worki płynowe oraz worki RTU (ang. re­ady-to-use). Worek RTU oraz skład wor­ka płynowego dobrano tak, aby pokryć zapotrzebowanie na płyny i elektrolity

Zmiany te wymagały od nas przeor­ganizowania systemu pracy, stworzenia imiennych broszur informacyjnych dla pacjentów oraz modyfikacji tras transpor­tu do pacjenta. Każdy pacjent otrzymał od nas imienną broszurę wyjaśniającą zaistniałą sytuację, schemat podawania worków (data – dzień tygodnia – rodzaj worka), warunki ich przechowywa­nia, instrukcję aktywacji worków RTU oraz dane kontaktowe. Poza telefonem służbowym pracowni, znalazły się tam telefony prywatne magistrów farmacji. Naszym zwyczajem był ponowny kon­takt telefoniczny z pacjentem lub opie­kunem pacjenta w ciągu kolejnych dni, aby sprawdzić, czy wszystko przebiega prawidłowo. Większość zgłaszanych pro­blemów dotyczyła kwestii technicznych związanych z aktywacją worka RTU.

Po sześciu tygodniach pacjenci otrzymali ankietę z kilkoma pytaniami zarówno na temat ich stanu klinicznego (uczucie głodu, pragnienia, utrata lub wzrost masy ciała, zwiększone wydziela­nie stomijne), jak i poczucia bezpieczeń­stwa oraz oceny współpracy z Pracownią Żywienia Pozajelitowego.

Jedynie trzy osoby zanotowały spa­dek masy ciała, dwie – uczucie osłabienia. Wszyscy czuli się bezpiecznie i bardzo wysoko ocenili współpracę z pracownią.

Obecnie wszyscy pacjenci żywieni mieszaninami przygotowywanymi przez pracownię otrzymują worki indywidu­alne w cyklu siedmiodniowym. Każdy z pacjentów jest również zaopatrzony w osiem worków RTU, najbardziej zbli­żonych składem do worków indywidu­alnych, na wypadek braku możliwości wytworzenia lub transportu worka żywie­niowego wytwarzanego przez pracownię.

Zwiększyliśmy stany magazynowe wszystkich substratów niezbędnych do wytworzenia mieszanin żywienia po­zajelitowego oraz osprzętu używanego przez pacjenta do podaży mieszaniny i opieki nad dostępem naczyniowym.


Podsumowanie

Stan pandemii pokazał, że pacjenci samodzielnie przygotowujący miesza­niny żywieniowe są najmniej narażeni na nieprzewidywalne wydarzenia loso­we. Stanowią autonomiczne, zamknięte jednostki – są optymalnie zaopatrzeni w mieszaniny żywieniowe na wiele tygo­dni i nie muszą wychodzić z domu. Nie wymagają kontaktu z kurierem dostar­czającym mieszaniny odżywcze.

Pandemia weryfikuje wiele wcze­śniej przyjętych procedur i wymusza tworzenie nowych.

Autorki:
dr n. farm. Sylwia Osowska,
mgr farm. Magdalena Burkacka
Pracownia Żywienia Pozajelitowego,
SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie

Artykuł został opublikowany na łamach 53. Wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

Źródła:

  1. Serwis zdrowie. Hiszpanka: taka ep­idemia już się nie powtórzy. https:// zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/hisz­panka-taka-epidemia-juz-sie-nie-pow­torzy (stan z dn. 15.12.2020 r.).
  2. O’Keefe S.J., Buchman A.L., Fishbein T.M., Jeejeebhoy K.N., Jeppesen P.B., Shaffer J.: Short bowel syndrome and intestinal failure: Consensus definitions and overview. Clinical Gastroenterolo­gy and Hepatology. 2006. Vol. 4, 6-10.
  3. Dibb M., Teubner A., Theis V., Shaffer J., Lal S.: Review article: The manage­ment of long-term parenteral nutri­tion. Alimentary pharmacology and therapy. 2013. Vol. 37, No. 6, 587-603.
  4. Pironi L., Arends J., Bozzetti F., Cuerda C., Gillanders L., Jeppesen P.B., Joly F., Kelly D., Lal S., Staun M., et al.: Espen guidelines on chronic intestinal failure in adults. Clinical Nutrition. 2016. Vol. 35, 247-307.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.