Szukaj

REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ FARMAKOEKONOMIKA SZPITALNA


1. Postanowienie wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania ze strony internetowej Farmakoekonomika Szpitalna (dalej jako „Regulamin”), dostępnej pod adresem: https://www.farmakoekonomika.com.pl/ (dalej: „Strona internetowa” lub „Portal”) w tym zasady dokonywania bezpłatnej prenumeraty kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna” (dalej: „Kwartalnik”).
 2. Korzystanie ze Strony internetowej, zgodnie z ust. 1 powyżej, jest jednoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 3. Adresatami treści zawartych na Stronie internetowej są osoby związane ze służbą zdrowia, w szczególności lekarze, osoby związane z branżą farmaceutyczną, w szczególności farmaceuci, przedstawiciele producentów produktów leczniczych, naukowcy i badacze z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, przyrodniczych, a także studenci kierunków medycznych.
 4. Prawa do Strony internetowej przysługują w całości Urtica Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613), ul. Krzemieniecka 120, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113253, NIP 8942556799, REGON: 93208180100000, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, będącej wydawcą kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, dalej jako: „Wydawca” lub „Administrator strony”.

2. Warunki użytkowania

 1. W trakcie korzystania ze Strony internetowej w systemie teleinformatycznym użytkownika instalowane są ciasteczka (cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z dokumentem dot. polityki prywatności dostępnym na Stronie internetowej w zakładce „Polityka Prywatności” pod adresem: https://www.farmakoekonomika.com.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Portalu jest Urtica Sp. z o.o. – celem uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 3. Korzystanie ze Strony internetowej oraz zawartych na niej treści jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty użytkownika w celach zgodnych z przepisami prawa. Użytkownik Strony internetowej nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, przekazywania oraz udostępniania treści oraz innych materiałów na niej udostępnionej.
 4. Wydawca zastrzega, że:
  • dołożył wszelkich starań, by publikowane materiały i opracowania miały jak najwyższą jakość i odpowiadały potrzebom czytelników, były zgodne z obowiązującymi wytycznymi i przepisami;
  • korzystanie z serwisu nie zastępuje diagnostyki lub konsultacji z lekarzem czy farmaceutą oraz zaleceń lekarza, czy farmaceuty co do przyjmowania leków.

3. Treści publikowane na Stronie internetowej

 1. Użytkownik Strony internetowej ma prawo do publikowania pod każdym udostępnionym na niej artykułem komentarzy. Niedopuszczalne jest publikowanie treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za obraźliwe, naruszających praw autorskich innych osób, a także treści reklamowych.
 2. Komentarze zamieszczane pod każdym udostępnionym artykułem podlegają akceptacji Administratora strony. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji komentarza z przyczyn wskazanych w pkt 1 powyżej, a także z innych uzasadnionych przyczyn, które nie muszą być przez niego uzasadnianie. W usprawiedliwionych przypadkach Wydawca powiadomi o treści komentarzy właściwe organy ścigania o treści komentarza i jego autorze.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy umieszczanych przez użytkowników. Treści publikowane na Portalu objęte są prawami autorskimi, ich nieuprawnione wykorzystanie, rozpowszechnianie albo zwielokrotnianie stanowić będzie naruszenie praw autorskich i w konsekwencji skutkować będzie ponoszeniem odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

4. Prenumerata kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”

 1. Za pośrednictwem Strony internetowej Wydawca świadczy bezpłatną usługę polegającą na umożliwieniu użytkownikom Portalu dokonanie prenumeraty Kwartalnika w formie pisemnej lub elektronicznej (usługa świadczona drogą elektroniczną) pod warunkiem złożenia oświadczenia o posiadaniu ważnych uprawnień do wykonywania zawodu lekarza lub zawodu farmaceuty.
 2. W celu dokonania prenumeraty użytkownik Portalu zobowiązany jest do wypełnienia formularza przez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wskazanie wyboru formy prenumeraty (papierowej lub elektronicznej), a także złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodnie z ust. 1 powyżej oraz – opcjonalnie i dobrowolnie – wyrażanie zgody do przetwarzania danych osobowych również w celach marketingowych, otrzymywania informacji handlowej, wykorzystywania telekomunikacyjnego urządzenia końcowego do w celu marketingu bezpośredniego. W przypadku wyboru wersji papierowej prenumeraty, obowiązkowa jest podanie jeszcze adresu do korespondencji: miasta i kodu pocztowego, ulicy i numeru domu/mieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego.
 3. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji w formularzu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Zatwierdzenie formularza z danymi podanymi przez użytkownika Strony internetowej jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 4. W przypadku wyboru prenumeraty elektronicznej, na podany przez użytkownika Portalu adres każdorazowo w ciągu 7 dni od dnia publikacji danego numeru Kwartalnika zostanie wysłana jego wersja elektroniczna. W przypadku wyboru prenumeraty papierowej, na podany do korespondencji adres egzemplarz Kwartalnika zostanie nadany w ciągu 14 dni od jego publikacji. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Kwartalnika powstałe w czasie doręczania lub jego całkowitą utratę.
 5. Do prawidłowego korzystania z prenumeraty elektronicznej Kwartalnika konieczne jest spełnianie następujących wymagań technicznych:
  • posiadanie dostępu do skrzynki elektronicznej;
  • miejsce na dysku, minimum: 20… MB;
  • zainstalowany program do otwierania plików w formacie pdf.
 6. . Użytkownik Portalu, który zamówił prenumeratę, może w dowolnej chwili z prenumeraty zrezygnować poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: redakcja@urtica.pl lub w formie pisemnej, listem na adres: Urtica Sp. z o.o., Farmakoekonomika Szpitalna, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
 7. Prenumerata Kwartalnika zarówno w formie elektronicznej jak również papierowej są bezpłatne. Koszty dostawy Kwartalnika w przypadku prenumeraty papierowej pokrywa Wydawca.

5. Reklamacja

 1. .W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną lub wykonania ich niezgodnie z obowiązującym Regulaminem (np. w sytuacji otrzymania uszkodzonego egzemplarza Kwartalnika w wersji papierowej, braku otrzymania egzemplarza Kwartalnika w formie papierowej lub elektronicznej przy prawidłowo złożonym formularzu, braku możliwości otworzenia elektronicznej wersji Kwartalnika) użytkownik Strony internetowej uprawniony jest do wniesienia reklamacji do Wydawcy w terminie 14 dni od dnia odnotowania niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez Wykonawcę. Reklamację wnosi się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres redakcja@urtica.pl lub w formie pisemnej na adres Urtica Sp. z o.o./Farmakoekonomika Szpitalna, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres do korespondencji, opis zdarzenia będący przedmiotem reklamacji.
 3. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji i poinformuje zgłaszającego o sposobie jej rozpatrzenia w formie odpowiedniej do wniesienia reklamacji (elektronicznej lub pisemnej). Brak odpowiedzi w powyższym terminie uznaje się za uznanie reklamacji.

6. Odpowiedzialność

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia lub przerwy w korzystaniu ze Strony internetowej lub w świadczeniu usług elektronicznych bez względu na przyczynę takich utrudnień lub przerw.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za własne decyzje użytkowników Portalu które mogą mieć wpływ na ich zdrowie.
 3. Wydawca nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, włącznie ze szkodami z tytułu strat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej, będących następstwem stosowania się do przygotowanych opracowań.
 4. Wydawca nie ponosi także odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem użytkowników sprzecznych z przepisami prawa albo z niniejszym Regulaminem.

6. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawapowszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na Stronie internetowej: https://www.farmakoekonomika.com.pl/regulamin/.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie internetowej.

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.