Szukaj

Wiedza

Szczepienia przeciwko grypie – skuteczna, bezpieczna i tania metoda profilaktyki

avatar
Udostępnij
Ampułka leku przeciwko grypie

Pandemia wirusa grypy po raz ostatni wystąpiła w latach 2009-2010. Każdego sezonu w Polsce odnotowuje się kilka milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Wirus grypy powoduje zagrożenie dla zdrowia populacji na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Globalną Strategię Grypy na lata 2019-2030, podkreślając rolę profilaktyki. Skutecznym działaniem w zakresie profilaktyki grypy są szczepienia. Szczepienia przeciw grypie w Polsce należą do grupy szczepień zalecanych, uwzględnionych w Programie Szczepień Ochronnych. Adekwatność i efektywność zdrowotna szczepionki wskazuje na optymalizację kosztów opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi, związanych z powikłaniami grypy. Szczepienia osób czynnych zawodowo minimalizują ryzyko zachorowania na grypę, co skutkuje zmniejszeniem absencji chorobowej oraz redukcją kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Wirusy grypy zalicza się do rodziny or­tomykowirusów, wyszczególniając po­śród nich typy: A, B, C, D. Pod względem epidemiologicznym wyłącznie szczepy A i B powodują zachorowania, które mogą wywoływać powikłania kończące się zgonem, pandemię zaś może spowo­dować tylko wirus typu A [1]. Ostatnia pandemia grypy wystąpiła w latach 2009-2010 [2].

W Europie wzrost zachorowań od­notowuje się jesienią i wiosną każdego roku. W Polsce sezon grypy rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia kolej­nego roku. W sezonie 2019/2020 w kraju odnotowano 3 969 074 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę [3].

Pomimo że chorzy na grypę rzadko wymagają hospitalizacji, a powikłania i zgony nie są częste (17 639 hospitali­zacji, 65 zgonów w sezonie 2019/2020) [3], zachorowania na poziomie kilku milionów na rok powodują znaczące obciążenia ekonomiczne i społeczne.

Koszty ekonomiczne można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie wynikają z leczenia (leki, badania labora­toryjne, hospitalizacje) lub ze szczepień (zakup szczepionki, koszty zaszczepienia, leczenie ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych).

Koszty pośrednie są powiązane m.in. z absen­cją w pracy [4]. W takich krajach jak Kanada, USA, Francja czy Wielka Bry­tania przeprowadzono analizę skutków strat ekonomicznych spowodowanych przez grypę.

W USA obliczono, że roczne straty wynoszą około 1 mld USD, kosz­ty całkowite zaś dochodzą do 3-5 mld USD [5]. Z przeprowadzonych na świecie badań wynika, że koszty bezpośrednie grypy pozostają cztery razy wyższe niż koszty szczepienia przeciwko tej infekcji, skuteczność immunizacji czynnej jest zaś zdecydowanie efektywniejsza niż leczenie grypy [6].

Głównym działaniem w zakresie profilaktyki pierwotnej grypy są szcze­pienia. Pierwsza szczepionka przeciwko grypie powstała w 1941 r. [7]. Każdego roku skład szczepionki przeciwko grypie jest aktualizowany, co wiąże się z wysoką zmiennością wirusa grypy [8].

Zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Or­ganization), w sezonie epidemicznym 2021/2022 czterowalentne szczepionki przeciw grypie powinny zawierać an­tygeny szczepów spokrewnionych ze szczepami [9]:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
 • B/Washington/02/2019
 • B/Phuket/3073/2013

Szczepienia są szczególnie ważne dla osób o wysokim ryzyku wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych oraz dla osób z otoczenia osób z grupy wyso­kiego ryzyka. WHO zaleca szczepienia przeciwko grypie sezonowej [10]:

1. zalecenia o najwyższym priorytecie:
– kobiety w ciąży,

2. zalecenia priorytetowe:
– dzieci w wieku 6-59 miesięcy,
– osoby powyżej 65 r.ż.,
– osoby przewlekle chore,
– pracownicy ochrony zdrowia.

Szczepienia przeciw grypie w Pol­sce należą do grupy szczepień zaleca­nych, uwzględnionych w Programie Szczepień Ochronnych. Należą zatem do świadczeń, których koszt ponosi in­dywidualnie osoba szczepiąca się [11].

W sezonie 2021/2022 na polski rynek ma trafić ok. 4 mln dawek szczepionek przeciw grypie. Poszczególne szczepionki będą dostępne bezpłatnie, jako preparaty z 50% refundacją lub z pełną odpłatnością. Bezpłat­na szczepionka będzie dostępna dla se­niorów powyżej 75 r.ż. oraz personelu medycznego, a także dla kobiet w ciąży.

Refundacją 50% zostaną zaś objęte:

 • dzieci od ukończonego 2 r.ż. do ukończonego 5 r.ż.,
 • osoby w wieku 18-64 lata z choro­bami przewlekłymi,
 • osoby powyżej 65 r. ż. [12].

Ponadto wiele samorządów orga­nizuje bezpłatne szczepienia dla osób z różnych grup wiekowych. Także pracodawcy, w porozumieniu z zakła­dami opieki zdrowotnej, mogą zapew­nić swoim pracownikom nieodpłatne szczepienia przeciw grypie.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 24.12.2009 r. w sprawie metod zapobie­gania zakażeniom wirusem grypy, szcze­pieniom ochronnym podlegają osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby współpracujące przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych [13].

W Polsce od wielu lat odnotowujemy niski stan zaszczepienia przeciw grypie, co powo­duje, że jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. W sezonie 2019/2020 przeciw grypie zaszczepiło się 4,12% Polaków, a w poprzednim – 3,9%.

Naj­wyższy stan zaszczepienia odnotowano w Polsce w sezonie 2001/2002 – 10,57%, natomiast w kolejnych sezonach nastąpił spadek odsetka osób zaszczepionych przeciw grypie [14].

Obraz1 - Szczepienia przeciwko grypie – skuteczna, bezpieczna i tania metoda profilaktyki

Grypa jest szczególnie niebezpiecz­na dla dzieci, osób z chorobami prze­wlekłymi i w wieku ≥65 lat, ze względu na ryzyko niebezpiecznych powikłań (m.in. zapalenia płuc, zapalenia ucha środkowego, zapalenia mięśnia serco­wego) [15].

W grudniu 2009 r. Rada Unii Europejskiej rekomendowała, aby poziom wyszczepialności przeciw grypie w grupie osób ≥65 r.ż. wynosił 75% a także, w zależności od zasobów, był rozszerzany na inne grupy ryzyka [16].

Z uzyskanych danych na temat stanu zaszczepienia przeciw grypie w tej grupie wieku na terenie UE wynika, że średnio wyszczepialność wynosi ok. 45%, ale jest zróżnicowana pod względem państw, sezonów grypowych. Najwyższy odsetek uzyskano w Wielkiej Brytanii (72%), Ir­landii (68,5%), Portugalii (60,8%), Belgii (59,1%), najniższy zaś w Estonii (10,2%), na Łotwie (11,7%), Słowacji (12,5%), Słowenii (12,9%) [17].

Z informacji do­stępnych na stronie Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy wynika, że w ostatnim sezonie w Polsce poziom zaszczepienia w grupie osób powyżej 65 r.ż. wynosił 15,1% [14]. W pozostałych grupach wieku poziom zaszczepienia przeciw grypie był jeszcze niższy (Ry­cina 1.). W latach 2011-2017 poziom wyszczepialności całej populacji Polski wahał się między 2-3%, był także niski w grupie personelu medycznego [14].

Analiza farmakoekonomiczna szczepień przeciwko grypie przepro­wadzona w USA, Australii, Nowej Ze­landii i krajach Europy Zachodniej po­twierdziła zarówno wysoką efektywność szczepienia przeciwko grypie w grupie osób powyżej 65 r.ż., jak i znaczące ob­niżenie kosztów opieki okołochorobo­wej [18].

Przeprowadzone metaanalizy także przedstawiają podobne wnioski. Na skutek szczepień przeciwko grypie odnotowano spadek zapadalności o ok. 35%, liczby hospitalizacji o 33%, śmier­telności na skutek powikłań w postaci zapalenia płuc o 47% [19].

Mając na uwadze wysokie koszty ekonomiczne oraz społeczne związane z grypą, Na­rodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zalecił w 2018 r. zwiększenie działań na rzecz wzrostu odsetka osób szczepiących się przeciw grypie [20].

W następstwie zmian demograficz­nych, odwróconej piramidy wieku, efekt niskiej wyszczepialności przeciw gry­pie może w kolejnych latach skutkować zwiększonym obciążeniem negatywny­mi konsekwencjami grypy sezonowej lub pandemicznej w coraz szybciej starzeją­cym się społeczeństwie [4].

Przyczyny niskiego stopnia wyszczepialności prze­ciw grypie wymagają poznania powo­du niechęci/braku akceptacji tej szcze­pionki. Motyw ten był badany w wielu opracowaniach zarówno polskich [22, 23, 24, 25], jak i zagranicznych [26, 27].

W przeanalizowanych badaniach z za­kresu medycyny, psychologii, socjologii i zdrowia publicznego zidentyfikowano 258 powodów rezygnacji ze szczepień ochronnych przeciw grypie. Wyszcze­gólniono pośród nich m.in.:

 • brak przekonania o skuteczności szczepionki;
 • obniżone poczucie ryzyka zdro­wotnego związanego z chorobą;
 • niedogodności związane z dostę­pem do szczepień [26].

Pośród polskich pacjentów z wy­sokim ryzykiem wystąpienia powikłań grypy, najmocniejsze czynniki powo­dujące podjęcie decyzji o zaszczepieniu się stanowiły: duża świadomość zacho­rowania i konsekwencji grypy oraz re­komendacje od pracowników ochrony zdrowia [23].

Podsumowanie

11.03.2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Globalną Strategię Grypy na lata 2019-2030, której celem jest ochrona populacji na całym globie przed zagrożeniem grypą sezonową, od­zwierzęcą i pandemiczną [21].

Efektywne działania zwiększania wyszczepialności przeciw grypie muszą być wielopoziomo­we, aby podejmowane czynności niwe­lowały przyczyny niechęci do szczepień i zwiększały zaufanie. Przede wszystkim działania te powinny obejmować: eduka­cję w zakresie wakcynologii – zwłaszcza bezpieczeństwo i skuteczność szczepień, ocenę zagrożenia zdrowotnego, jakim jest grypa.

Wiedza ta powinna być sze­rzona podczas różnych kontaktów z eks­pertami ochrony zdrowia. Szczepienia powinny być jak najszerzej dostępne i wykonywane nie tylko w podstawowej, ale także w specjalistycznej opiece zdro­wotnej, a w przyszłości także w aptekach.

Profilaktyka pierwszorzędowa w postaci szczepień przeciwko grypie jest jedyną metodą umożliwiającą zmniejszenie kosztów leczenia i opieki zdrowotnej zarówno w grupie osób zdrowych, ak­tywnych zawodowo, jak i osób w wie­ku podeszłym, cierpiących na choroby przewlekłe oraz u dzieci. Wysoka sku­teczność i bezpieczeństwo sprawiają, że profilaktyka ta powinna być powszechnie stosowana. W aspekcie farmakoekono­micznym skuteczność szczepień znacznie przekracza efektywność leczenia prze­ciwwirusowego.

Autorka:
Joanna Bogusz1, 2
1. Epidemiolog, specjalista zdrowia publicznego;
2. Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru.
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Artykuł* został opublikowany na łamach 52. Wydania „Farmakoekonomiki Szpitalnej”

*Nastąpiła aktualizacja informacji w publikacji w odniesieniu do sezonu 2021/2022

Źródła:

         1. Brydak L.B.: Grypa. Pandemia grypy mit czy realne zagrożenie? Warszawa: RYTM Agencja, 2008.
         2. Sullivan S.J., Jacobson R.M., Dowdle W.R., Poland G.A.: 2009 H1N1 Influenza. Mayo Clinic Proceedings. 2010. Vol. 85, No. 1, 64-76.
         3. Zakład epidemiologii chorób zakaźnych i nadzoru. Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce. http://wwwold.pzh.gov.pl (stan z dn. 8.09.2020 r.).
         4. Wojtyniak B., Goryński P. (red.): Sy¬tuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. http://bazawiedzy.pzh.gov.pl (stan z dn. 08.09.2020 r.).
         5. Fedson D.S., Hannoun C., Leese J., Sprenger M.J.W., et al.: Influenza vaccination in 18 developed countries, 1980-1992. Vaccine. 1995. Vol. 13, No. 7, 623-627.
         6. Grześk G., Gałaj A., Korbal P., Durmowicz A. i wsp.: Ekonomiczne przesłanki stosowania czynnej profilaktyki grypy. Medycyna Pracy. 2002. Tom 53, nr 4, 329-332.
         7. Łuniewska K., Szymański K., Hallmann-Szelińska E., Kowalczyk D., et al.: Evaluation of the 2017/18 Influenza Epidemic Season in Poland Based on the SENTINEL Surveillance System. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2019. Vol. 1222, 63-68.
         8. World Health Organization. Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2020 – 2021 northern hemisphere influenza season. https://www.who.int (stan z dn. 28.08.2020 r.).
         9. szczepienia.pzh.gov. Jaki będzie skład szczepionki przeciw grypie w sezonie 2021/2022? https://szczepienia.pzh.gov.pl (stan z dn. 13.09.2021 r.).
         10. World Health Organization. Influenza. Vaccine use. https://www.who.int (stan z dn. 15.09.2020 r.).
         11. Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020. https://adst.mp.pl (stan z dn. 25.09.2020 r.).
         12. Szczepienia.pzh.gov. W jakich grupach osób szczepionki przeciw grypie przysługują bezpłatnie lub z 50% refundacją? https://szczepienia.pzh.gov.pl (stan z dn. 13.09.2021 r.).
         13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie metod zapobiegania zakażeniom wirusem grypy. http://isap.sejm.gov.pl (stan z dn. 25.09.2020 r.).
         14. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy. Dokumety programowe. http://opzg.pl/ (stan z dn. 09.09.2020 r.).
         15. Romanowska M., Paradowska – Stankiewicz I.: Grypa sezonowa. Baumann-Popczyk A., Sadkowska-Todys M., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka. Wyd. 6. Bielsko-Biała: Alfa Medica Press, 2007, 166-172.
         16. Zalecenie rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (2009/1019/UE). https://eur-lex.europa.eu (stan z dn. 25.09.2020 r.).
         17. OECD. Influenza vaccination rates. https://data.oecd.org (stan z dn. 18.09.2020 r.).
         18. Vu T., Farish S., Jenkins M., Kelly H.: A meta-analysis of effectiveness of influenza vaccine in persons aged 65 years and over living in the community. Vaccine. 2002. Vol. 20, No. 13-14, 1831-1836.
         19. Wood S.C., Nguyen V.H., Schmidt C.: Economic evaluations of influenza vaccination in the elderly. Disease Management & Health Outcomes. 2000. Vol. 8, 273-285.
         20. Rekomendacje ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy dotyczące profilaktyki grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018.https://www.google.com (stan z dn. 25.09.2020 r.).
         21. World Health Organization. Global influenza strategy 2019-2030. https://apps.who.int (stan z dn. 25.09.2020 r.).
         22. Zatonski M.D.: Influenza vaccination in Poland – it’s time to close the health gap! Journal of Health Inequalities. 2018. Vol. 4, No. 2, 82-83.
         23. Nitsch-Osuch A., Gołębiak I., Wyszkowska D., Rosińska R., et al.: Influenza Vaccination Coverage Among Polish Patients with Chronic Diseases. https://www.researchgate.net (stan z dn. 25.09.2020 r.).
         24. Kardas P., Zasowska A., Dec J., Sta¬churska M.: Reasons for low influenza vaccination coverage: cross-sectional survey in Poland. Croatian Medical Journal. 2011. Vol. 52, No. 2, 126-133.
         25. Nessler K., Krztoń-Królewiecka A., Chmielowiec T., Jarczewska D., Windak A.: Determinants of influenza vaccination coverage rates among primary care patients in Krakow, Poland and the surrounding region. Vaccine. 2014. Vol. 32, No. 52, 7122-7127.
         26. Schmid P., Rauber D., Betsch C., Lidolt G., Denker M.-L.: Barriers of Influenza Vaccination Intention and Behavior – A Systematic Review of Influenza Vaccine Hesitancy, 2005-2016. PLoS One. 2017. Vol. 12, No. 1, e0170550.
         27. The State of Vaccine Confidence in the EU: 2018. https://www.vaccineconfidence.org (stan z dn. 25.09.2020 r.).
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.