Szukaj

Wiedza

Terapia genowa w okulistyce

avatar
Udostępnij
terapia genowa: oko, geny, mikroskop

Celem artykułu jest przedstawienie informacji na temat produktu leczniczego stosowanego w nowoczesnej terapii genowej w okulistyce oraz udziału farmaceuty w przygotowaniu leku i współpracy z zespołem medycznym.

Terapia genowa polega na wprowadze­niu materiału genetycznego do ludzkich komórek w celu uzyskania istotnego działania terapeutycznego, wyleczenia lub poprawy stanu chorego.

Prawidłowo zaplanowana terapia genowa sprowa­dza się do zaprojektowania sekwencji terapeutycznej, wybrania optymalnego wektora, opracowania najlepszej tech­niki transfekcji oraz trafnego doboru komórek docelowych [1].

Woretygen neparwowek (VN, Luxturna®), jako pierwsza terapia ge­nowa w okulistyce, służąca do leczenia dziedzicznych dystrofii siatkówki, zo­stała zatwierdzona przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA, ang. Food and Drug Administration) w grud­niu 2017 r. w Stanach Zjednoczonych, a w listopadzie 2018 r. przez Europejską Agencję Leków (EMA, ang. European Medicines Agency) [2].

Wskazania do terapii obejmują pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzież z utratą wzroku z powodu dziedzicznej dystrofii siatków­ki (IRD, ang. inherited retinal dystro­phy) spowodowanej przez potwierdzone bialleliczne mutacje genu RPE65 oraz u których zachowała się wystarczająca liczba żywych komórek siatkówki [3].

Woretygen neparwowek jest re­kombinowanym, adenozależnym, wi­rusowym (serotyp 2, AAV2) wektorem transferu genów cDNA ludzkiego biał­ka nabłonka barwnikowego siatkówki o masie 65 kDa (hRPE65) do siatkówki (AAV2-hRPE65v2; VN) [3].

Mutacje genu RPE65 prowadzą do zmniejszonej aktywności lub braku aktywności izomerazy RPE65 all-trans­-retinylowej – blokuje to cykl widzenia retinoidowego (przekształcania all­-trans-retinolu przez 11-cis-retinol do 11-cis-retinalu) i powoduje utratę wzro­ku.

Z czasem dochodzi do kumulacji toksycznych związków, co prowadzi do obumierania komórek nabłonka barw­nikowego siatkówki, a w konsekwencji do postępującego obumierania fotore­ceptorów.

U osób z dystrofią siatkówki spowodowaną przez bialleliczne mutacje genu RPE65 dochodzi do pogorszenia parametrów widzenia, takich jak ostrość wzroku i pole widzenia. Zmiany te wystę­pują często w dzieciństwie lub okresie do­rastania; a utrata wzroku prowadzi aż do końcowej całkowitej utraty wzroku [3].

Podanie woretygenu neparwowek (preparat handlowy Luxturna®) w postaci wstrzyknięcia do przestrzeni podsiat­kówkowej jest terapią genową uzupeł­niającą i powoduje transdukcję cDNA kodującego prawidłowe ludzkie białko RPE65 do komórek nabłonka barwniko­wego w siatkówce, dzięki czemu umoż­liwia przywrócenia cyklu widzenia [3].

Częstotliwość występowania dzie­dzicznej dystrofii siatkówki szacuje się na 3,7 na 10 tys. osób w Europie, a ślepoty Lebera na 1 na 10 tys. Do tej pory nie było możliwości skutecznego leczenia tych przewlekłych dziedzicz­nych chorób prowadzących do stop­niowej utraty wzroku [4].

Dziedziczna dystrofia siatkówki związana z mutacją genu RPE65 obejmuje od 1 tys. do 3 tys. osób w Stanach Zjednoczonych. Wpro­wadzenie terapii genowej w leczeniu biallelicznych mutacji genu RPE65 jest kamieniem milowym w okulistyce.

Za­stosowana technologia oraz ograniczo­na liczebnie grupa docelowa pacjentów skutkują wysokimi kosztami terapii, które szacowane są na około 850 tys. USD w przypadku podania produktu leczniczego zawierającego woretygen neparwowek do obu oczu [5].

Luxturna® w Polsce nie jest refun­dowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) produktem leczniczym dla pacjentów z IRD, mimo braku innych opcji terapeutycznych. Pacjenci oraz ich opiekunowie sami muszą zdobyć olbrzy­mie środki finansowe, aby taka terapia mogła zostać u nich przeprowadzona.

Monitorowanie bezpieczeństwa terapii genowej

Luxturna® jest produktem leczniczym, który wymaga ścisłej współpracy fa­chowego personelu medycznego oraz monitorowania bezpieczeństwa terapii genowej.

Podmiot odpowiedzialny (No­vartis) w każdym kraju członkowskim, w którym produkt Luxturna® będzie w obrocie, powinien zapewnić facho­wemu personelowi medycznemu udział w obowiązkowym programie edukacyj­nym.

Szkolenia personelu fachowego są niezbędne i mają na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z podawaniem pro­duktu i/lub procedurą podawania [3].

W celu zapewnienia bezpieczeń­stwa farmakoterapii ośrodek, w którym prowadzona będzie terapia genowa z preparatem zawierającym woretygen neparwowek, musi spełniać liczne kryte­ria.

Obejmują one konieczność posiada­nia specjalistycznej infrastruktury oraz wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego: okulisty z doświadczeniem w leczeniu pacjentów z dziedziczną dystrofią siatkówki, chirurga witreoreti­nalnego z doświadczeniem i umiejętno­ścią podania produktu leczniczego oraz farmaceuty z doświadczeniem w pracy z produktami terapii genowej [3].

Podmiot odpowiedzialny powinien także zapewnić szkolenie oraz przeka­zać instrukcje dotyczące bezpiecznego postępowania i usuwania zanieczysz­czonych materiałów przez 14 dni po podaniu produktu oraz przeprowadzić edukację pacjentów i ich opiekunów [3].

Produkt leczniczy Luxturna®

Opakowanie handlowe preparatu Luxtur­na® stanowi foliowa saszetka zawierająca opakowanie kartonowe, w którym znaj­duje się jedna fiolka koncentratu i dwie fiolki rozpuszczalnika, przeznaczone wy­łącznie do jednorazowego użycia. Każdy 1 ml koncentratu zawiera 5×1012 geno­mów wektora woretygen neparwowek.

Zarówno koncentrat, jak i roz­puszczalnik należy transportować oraz przechowywać w temperaturze ≤ – 65°C. Należy właściwie udokumentować za­chowanie zimnego łańcucha podczas dostaw oraz podczas przechowywania produktu w aptece szpitalnej [3].

Procedura przygotowania produktu leczniczego

Przygotowanie produktu leczniczego powinno odbywać się w warunkach aseptycznych. Fiolki z koncentratem oraz rozpuszczalnikiem przed podaniem należy rozmrozić w temperaturze poko­jowej (poniżej 25°C).

Po rozmrożeniu zarówno koncentrat, jak i rozpuszczalnik są jałowymi, przezroczystymi, bezbarw­nymi płynami. Po rozmrożeniu produk­tu leczniczego nie należy zamrażać [3].

Przed podaniem koncentrat na­leży rozcieńczyć w warunkach asep­tycznych w stosunku 1:10, aby uzyskać końcową dawkę produktu o zawarto­ści 1,5×1011 genomu wirusa w 300 μL (0,3 ml) wykorzystywaną do podania w postaci wstrzyknięcia podsiatków­kowego [3].

Fiolki należy delikatnie odwrócić pięć razy w celu wymieszania zawartości. Następnie należy sprawdzić wzroko­wo, czy produkt nie zawiera widocz­nych cząstek. Przy użyciu strzykawki o objętości 3 ml należy przenieść 2,7 ml rozpuszczalnika pobranego z dwóch rozmrożonych fiolek do pustej, jałowej, szklanej fiolki o objętości 10 ml.

W celu rozcieńczenia należy pobrać 0,3 ml roz­mrożonego koncentratu do strzykawki o objętości 1 ml i dodać do zawierającej rozpuszczalnik jałowej fiolki o objętości 10 ml. Delikatnie odwrócić fiolkę przy­najmniej pięć razy w celu właściwego wymieszania.

Sprawdzić wzrokowo, czy nie zawiera widocznych cząstek. Rozcieńczony roztwór powinien być przezroczysty do nieznacznie opalizu­jącego. Oznaczyć szklaną fiolkę o obję­tości 10 ml, która zawiera rozcieńczony koncentrat, w następujący sposób: „Roz­cieńczony produkt Luxturna®”.

W następnej kolejności należy przygotować dwie jałowe strzykawki o objętości 1 ml, do każdej z nich po­brać 0,8 ml rozcieńczonego roztworu; druga strzykawka będzie stanowić za­pas.

Wypełnione zgodnie z procedurą i odpowiednio oznakowane strzykawki należy dostarczyć na salę operacyjną w przeznaczonym do tego celu pojem­niku transportowym [3].

Po rozcieńczeniu w warunkach aseptycznych roztwór należy natychmiast zużyć. Jeżeli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, nie należy go przechowywać dłużej niż przez 4 godziny w temperatu­rze pokojowej (poniżej 25°C) [3].

Tabela 1. Preparat leczniczy Luxturna® – dane farmaceutyczne [3].

SUBSTANCJE POMOCNICZE

KONCENTRAT

ROZPUSZCZALNIK

Fiolki

jedna

dwie

Objętość/objętość fiolki

0,5 ml/2 ml

1,7 ml/2 ml

Sodu chlorek

+

+

Sodu diwodorofosforan jednowodny

+

+

Disodu wodorofosforan dwuwodny

+

+

Poloksamer 188

+

+

Woda do wstrzykiwań

+

+

pH po rozmrożeniu

7,3

7,3

Temperatura podczas transportu oraz przechowywania

≤ – 65°C

Okres ważności nieotwar­tych, zamrożonych fiolek

2 lata

Okres ważności preparatu po rozcieńczeniu

nie dłużej niż 4 godziny w temperaturze pokojowej
(< 25°C)

Środki ostrożności

Podczas przygotowania i podawania woretygenu neparwowek należy założyć odzież ochronną (odzież ochronna, oku­lary ochronne, rękawiczki). Wszystkie pozostałości VG zawierającego organizmy modyfikowane genetycznie należy poddać działaniu środka wirusobójczego; zaleca się użycie 1% roztworu podchlorynu sodu.

Wszystkie materiały, które mogły mieć kontakt z woretygenem neparwowek (np. igła, fiolka, strzykawka, rękawiczki, maski, gaza i opatrunki) należy usunąć zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa biologiczne­go.

W sytuacji przypadkowej ekspozycji zawodowej (np. rozprysk do oczu lub na błony śluzowe), należy spłukiwać produkt czystą wodą przez przynajmniej 5 minut. W sytuacji ekspozycji uszkodzonej skóry lub zakłucia igłą należy dokładnie wyczy­ścić takie miejsce mydłem i wodą i/lub środkiem dezynfekującym [3].

Procedura podania preparatu Luxturna®

Woretygen neparwowek powinien zostać podany w kontrolowanych warunkach aseptycznych na sali operacyjnej przez chirurga witreoretinalnego z doświad­czeniem w przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych w obrębie plamki.

Przed zabiegiem należy zastosować odpowied­nie znieczulenie, a źrenica oka, w którym przeprowadzane będzie wstrzyknięcie, po­winna być rozszerzona. Pojedyncza dawka preparatu (1,5×1011 VG/0,3 ml) musi zo­stać podana do obu oczu do przestrzeni podsiatkówkowej po przeprowadzeniu witrektomii, jednak każde podanie sta­nowi odrębną procedurę.

Po zakończeniu witrektomii produkt leczniczy Luxturna® podaje się we wstrzyknięciu podsiatków­kowym za pomocą kaniuli do wstrzykiwań podsiatkówkowych. Podanie dawki do każdego oka jest wykonywane w różne dni w krótkim odstępie czasu, jednak nie powinno być krótsze niż 6 dni [3].

Po wstrzyknięciu wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy wyrzucić. Nie należy zachowywać za­pasowej strzykawki [3].

Zmniejszenie immunogenności na woretygen neparwowek

Przed podaniem preparatu leczniczego Luxturna®, w celu redukcji potencjalnej immunogenności, należy włączyć pa­cjentowi ogólnoustrojowy lek immuno­modulujący (prednizon lub jego odpo­wiednik).

Ważny jest tutaj aspekt czasowy, a leczenie immunomodulujące powinno obejmować okres przed – i pooperacyjny – łącznie 17 dni farmakoterapii sterydem. Zaleca się, aby na 3 dni przed podaniem woretygenu neparwowek do pierwszego oka rozpocząć leczenie prednizonem we­dług schematu opisanego w ChPL (cha­rakterystyka produktu leczniczego).

Roz­poczęcie leczenia immunomodulującego drugiego oka powinno przebiegać według tego samego schematu i powinno nastąpić po zakończeniu leczenia immunomodu­lującego pierwszego oka [3].

Kortykosteroidy mogą zmniejszyć nasilenie potencjalnych reakcji immu­nologicznych na kapsyd wektora (wirus zależny od adenowirusów o serotypie 2 [AAV2]) lub na produkt transgeniczny (białko nabłonka barwnikowego siat­kówki o masie 65 kDa [RPE65]) [3].

Interakcje

Obecnie nie są znane istotne klinicznie interakcje produktu Luxturna® z innymi produktami leczniczymi. Prawdopodo­bieństwo wystąpienia interakcji może być mniejsze ze względu na miejscową podsiatkówkową drogę podania leku.

Produkt leczniczy Luxturna® jest wstrzykiwany bezpośrednio do oka, dla­tego czynność wątroby i nerek, polimor­fizm cytochromu P450 oraz starzenie się nie powinny wpływać na skuteczność kliniczną lub bezpieczeństwo stosowania produktu. Nie ma konieczności dostoso­wywania dawkowania u pacjentów z za­ burzeniami czynności wątroby i nerek [3].

Działania niepożądane

Działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego Luxturna® można podzielić na związane z samym zabie­giem oraz związane z działaniem VG.

Najczęściej zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi (częstość występowania ≥5%) związanymi z procedurą podania leku były: przekrwienie spojówki, za­ćma, podwyższone ciśnienie śródgał­kowe, zapalenie struktur oka, przedarcie siatkówki i odwarstwienie siatkówki, podrażnienie oka oraz ból oka [3].

Natomiast jako częste działania niepożądane po podaniu produktu leczniczego Luxturna® opisywano two­rzenie się złogów siatkówkowych, które po kilku dniach (1–6 dni) ustępowały bez dalszych następstw zdrowotnych [3].

Należy poinstruować pacjentów, aby bezzwłocznie zgłaszali wszystkie objawy mogące sugerować zapalenie wnętrza gałki ocznej lub odwarstwienie siatkówki po to, by jak najszybciej wdro­żyć odpowiednie leczenie [3].

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Należy pamiętać o tym, że innowacyjne terapie genowe dotyczą bardzo wąskich wskazań terapeutycznych oraz prze­prowadzone są na ograniczonej grupie pacjentów, u których dana terapia może zostać włączona.

Leki zawierające orga­nizmy modyfikowane genetycznie wyka­zują ryzyko wystąpienia działań niepożą­danych reakcji, dlatego bardzo ważne jest ich monitorowanie i zgłaszanie.

W przypadku produktu leczniczego Luxturna® do zarządzania ryzykiem opra­cowano program nadzoru nad bezpieczeń­stwem farmakoterapii. Podmiot odpowie­dzialny jest zobligowany do prowadzenia długookresowej obserwacji pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania woretygenu neparwowek u pacjentów [3].

Wprowadzenie na rynek farmaceu­tyczny produktu leczniczego Luxturna® poprzedzone było badaniami klinicz­nymi fazy I i III. W badaniach klinicz­nych wzięło udział łącznie 41 pacjentów, wykonano 81 wstrzyknięć do 81 oczu (jedna osoba badana z I fazy nie spełniła kryteriów kwalifikacyjnych do drugie­go wstrzyknięcia).

Wszyscy uczestnicy mieli potwierdzone bialleliczne mutacje genu RPE65 i obecne w wystarczającej liczbie żywe komórki siatkówki [3].

W ramach pierwszorzędowego punktu końcowego badania kliniczne­go III fazy mierzono średnią zmianę od wartości wyjściowej do jednego roku w obuocznym teście mobilności mul­tiluminancji (MLMT, ang. multi-lumi­nancemobility testing) pomiędzy grupą z interwencją a grupą kontrolną.

Zmia­na wyniku MLMT w widzeniu jednym okiem znacząco poprawiła się w grupie leczonej i była podobna do wyników MLMT dla widzenia obuocznego. Od­notowano także poprawę progu czułości na światło w pełnym polu widzenia oraz poprawę ostrości wzroku u pacjentów poddawanych terapii [3].

Szkolenia oraz materiały edukacyjne dla personelu oraz pacjentów

Podmiot odpowiedzialny jest zobligowany do dostarczenia materiałów edukacyjnych do ośrodka dla personelu prowadzącego leczenie oraz pacjentów i ich opiekunów.

Treść i forma programu edukacyj­nego, sposoby komunikacji i dystrybucji oraz inne aspekty programu powinny zostać uzgodnione pomiędzy podmio­tem odpowiedzialnym a krajowym or­ganem kompetentnym (w Polsce jest to Urząd Rejestracji i Produktów Leczni­czych) przed wprowadzeniem preparatu Luxturna® do obrotu [3].

Pakiet szkoleniowy dla persone­lu medycznego powinien obejmować: charakterystykę produktu leczniczego (ChPL), materiały edukacyjne dla chi­rurgów dotyczące podawania produktu leczniczego Luxturna®, w tym opis mate­riałów i procedur niezbędnych do wyko­nania podsiatkówkowego wstrzyknięcia produktu leczniczego oraz podręcznik szkoleniowy dla farmaceutów zawierający informacje o przygotowaniu i przechowy­waniu produktu leczniczego Luxturna® [3].

Edukacja pacjentów

Dodatkowo także mają zostać dostar­czone pacjentom i ich opiekunom pa­kiety informacyjne zawierające ulotkę informacyjną dla pacjenta (tekst lub plik audio), kartę pacjenta do wizyt kontrol­nych i zgłaszania działań niepożądanych oraz kartę zawierającą informację dla fachowego personelu medycznego, że pacjent otrzymuje terapię genową [3].

Zalecenia dla pacjentów

Po zabiegu podania produktu leczniczego Luxturna® należy poinformować pacjen­tów oraz ich opiekunów o ograniczeniach wynikających z przeprowadzonej terapii, a związanych ze stylem życia. Najważniej­sze aspekty omówiono poniżej.

Należy unikać:

 • podróży samolotem lub innych podróży na dużej wysokości do czasu, gdy pęcherzyk powietrza, który powstał w wyniku podania produktu leczniczego Luxturna®, rozproszy się całkowicie w oku, co należy potwierdzić w badaniu okulistycznym. Szybki wzrost wy­sokości w czasie, gdy pęcherzyk powietrza jest nadal obecny może powodować wzrost ciśnienia w oku i nieodwracalną utratę wzroku;
 • pływania – z powodu zwiększonego ryzyka rozwoju zakażenia oka;
 • forsownej aktywności fizycznej – z powodu zwiększonego ryzyka urazu oka;
 • prowadzenia pojazdów i obsługi­wania ciężkich urządzeń mecha­nicznych do czasu powrotu pra­widłowego widzenia.
  Są to ograniczenia czasowe, a ter­min powrotu do aktywności fizycznej należy skonsultować z lekarzem pro­wadzącym [3].

Należy zwrócić uwagę pacjentów oraz ich opiekunów na:

 • konieczność utrzymywania głowy pacjenta w okresie do 24 godzin po zabiegu w pozycji leżącej na wznak;
 • właściwą utylizację odpadów opa­trunków, łez i wydzielin z nosa przez 14 dni po podaniu VG. Zaleca się zakładanie rękawiczek podczas zmiany opatrunku i kon­taktu z odpadami, a także prze­chowywanie odpadów w szczelne zamkniętych torebkach;
 • zaburzenia widzenia w postaci niewyraźnego widzenia i świa­tłowstrętu – powinny one ustąpić w ciągu kilku tygodni po podaniu produktu; jeżeli będą się utrzymy­wać, należy je zgłosić personelowi medycznemu;
 • brak możliwości donacji krwi, narządów, tkanek i komórek do transplantacji po terapii produktem leczniczym Luxturna® [3].

Rola farmaceuty

Udział farmaceuty jako członka zespołu jest bardzo ważny i nie do pominięcia, ponieważ jednym z kluczowych etapów jest przygotowanie leku do podania pod­siatkówkowego.

Po stronie farmaceuty jest także nadzór nad bezpieczeństwem leku podczas jego przechowywania oraz transportu przygotowanego wstrzyk­nięcia na salę operacyjną.

Dodatkowo farmaceuta może brać udział w moni­torowaniu oraz raportowaniu działań niepożądanych, a także w edukowaniu, pacjentów oraz ich opiekunów.

Rozwój nowoczesnych i bardzo specjalistycznych terapii wymaga od farmaceuty nieustannego kształcenia i podnoszenia kompetencji zawodowych.

Podsumowanie

Obecnie prowadzi się wiele badań nad rozwojem coraz nowszych terapii ge­nowych. Terapie genowe zatwierdzane przez agencje lekowe stwarzają pacjentom duże możliwości wyleczenia lub znacznej poprawy zdrowia i podniesienia jakości życia.

Są to innowacyjne i bardzo drogie terapie, radykalnie zmieniające podejście do leczenia chorób, ponieważ przez mo­dyfikację ekspresji genów pacjenta lub naprawę nieprawidłowych genów terapia genowa eliminuje pierwotną przyczynę chorób.

Niestety, wysokie koszty nowo­czesnych terapii genowych bez możliwości refundacji kosztów zasadniczo ogranicza­ją pacjentom dostęp do tych terapii [6].

Terapia genowa przy użyciu wore­tygenu neparwowek, jako innowacyj­ne i nowatorskie podejście do leczenia dziedzicznych dystrofii siatkówki, może być opłacalna – jak wykazano w innych badaniach i krajach – pomimo wysokich kosztów początkowych i przynosić znacz­ne korzyści pacjentom przez całe życie [7].

Adnotacja

Obecnie w Polsce w ramach finansowa­nia społecznego prowadzona jest zbiórka (siepomaga.pl) dla dwóch braci: Dariusza i Kacpra Gruchałów, którzy cierpią na śle­potę Lebera i spełniają kryteria do leczenia preparatem Luxturna®.

Koszt terapii wyce­niono na 7 mln zł. Jest to kwota zaporowa i rodzina nie jest w stanie pokryć jej sama.

Jednak przy pomocy ludzi wrażliwych na los innych może się okazać, że bracia będą mogli już wkrótce podziwiać świat przy udziale najważniejszego ze zmysłów i spełniać swoje marzenia.

Autor:
dr n. farm. Magdalena Olejniczak-Rabinek

Artykuł opublikowany został na łamach 53. wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

Źródła:

     1. Wędrowska E., Wandtke T., Dyczek A., Woźniak J.: Wirusowy transfer liganda czynnika martwicy nowotworu induku¬jącego apoptozę (TRAIL) w terapii ge¬nowej. Postępy Higieny i Medycyny Doś¬wiadczalnej. 2015. Tom 69, 1411–1422.
     2. Maguire A.M., Russell S., Wellman J.A. et al.: Efficacy, Safety, and Durability of Vore-tigene Neparvovec-rzyl in RPE65 Mutatio¬ne Associated Inherited Retinal Dystrophy. American Academy of Ophtalmology. 2019. Vol. 9, No. 12, 1273–1285.
     3. Charakterystyka Produktu Leczniczego Luxturna. https://www.ema.europa.eu (stan z dn. 01.10.2020 r.).
     4. EMA. Orphan Maintenance Assessment Report. https://www.ema.europa.eu (stan z dn. 20.11.2020 r.).
     5. Zimmermann M., Lubinga S.J., Ban¬ken R., Rind D., et al.: Cost Utility of Voretigene Neparvovec for Biallelic RPE65-Mediated Inherited Retinal
     6. Disease. Value in Health. 2019. Vol. 222, 161–167.
     7. Salzman R., Cook F., Hunt T., Malech H.L., Reilly P., Foss-Campbell B., Barrett D.: Addressing the Value of Gene Therapy and Enhancing Patient Access to Trans¬formative Treatments. Molecular Therapy. 2018. Vol. 12, No. 26, 2717–2726.
     8. Viriato D., Bennett N., Sidhu R., Hancock E., Lomax H., et al.: An Economic Evaluation of Voretigene Neparvovec for the Treatment of Biallelic RPE65-Mediated Inherit¬ed Retinal Dystrophies in the UK. Advances in Therapy. 2020. Vol. 37, 1233–1247.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.