Szukaj

Biznes

Dystrybucja leków w warunkach kontrolowanych, czyli o monitorowaniu czynników środowiskowych na przykładzie firmy logistycznej Pharmalink

avatar
Udostępnij

Utrzymanie i monitoring odpowiednich zakresów temperatur podczas transportu i magazynowania produktów leczniczych to jedna z najważniejszych kwestii logistycznych sektora farmaceutycznego. Niewłaściwe warunki ich przechowywania i transportu, mogą uszkodzić cenne produkty. Dlatego zachowanie i bieżąca kontrola warunków środowiskowych jest niezbędnym elementem prawidłowo prowadzonego łańcucha dostaw leków.

Wstęp

Przemieszczenie się towarów w hurtowni farmaceutycznej na linii producent- -odbiorca (apteka) opiera się na trzech podstawowych etapach:

◆ przyjęcie produktów do magazynu,
◆ składowanie,
◆ kompletacje, wydawanie i transport przygotowanej paczki do klienta.

Etapy przyjęcia leków, magazynowania, wydawania oraz transportu są regulowane prawnie. Etap obsługi klienta jest realizowany wedle indywidualnie przyjętej polityki hurtowni farmaceutycznej. Warunki składowania i transportu leków, możliwość śledzenia przesyłek na każdym etapie łańcucha dostaw, systemy i procesy informatyczne muszą być zgodne z Prawem farmaceutycznym oraz Dobrą Praktyką Dystrybucji (DPD). Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem całego procesu dystrybucji przesyłki od nadawcy (producenta/hurtowni) do odbiorcy (apteki) czuwa przeszkolony personel zatrudniony w poszczególnych działach i jednostkach przedsiębiorstwa.

Transport produktów leczniczych a temperatura

Istotną rolę w usługach logistycznych w sektorze farmaceutycznym odgrywają nowe technologie, które zapewniają stały dostęp do informacji, sprawne zarządzanie procesem dystrybucji i – co najważniejsze z punktu widzenia odbiorcy końcowego dostaw leków – monitoring krytycznych parametrów jakościowych, do których zaliczamy temperaturę.

Produkty lecznicze są grupą asortymentową najbardziej wrażliwą na wahania temperatury, dlatego też podlegają szczegółowemu monitoringowi. Preparaty te muszą być przechowywane i transportowane w ściśle określonych warunkach – wszelkie wahania temperatur poza wymagany zakres mogą spowodować obniżenie bądź utratę ich skuteczności.

Monitoring temperatur na przykładzie Spółki Pharmalink

Nowoczesne obiekty Pharmalink oraz wdrożone systemy nadzoru i monitoringu temperatur, a także przeszkolony personel zapewniają odbiorcom końcowym pełne bezpieczeństwo powierzonych do transportu i składowania towarów. Na każdym etapie dystrybucji

Pharmalink gwarantuje zachowanie odpowiednich warunków transportu, zapewniając przez cały proces dystrybucji ciągły monitoring temperatur. Temperatura monitorowana jest w samochodach odbierających przesyłki, autach wahadłowych, komorach przeładunkowych, oraz w pojazdach dostarczających przesyłkę na finalnym etapie dystrybucji.

Pharmalink umożliwia również, na życzenie klienta, umieszczenie dodatkowego rejestratora temperatur wewnątrz przesyłki. Pharmalink, będąc partnerem w Narodowym Programie Szczepień, wie jaka odpowiedzialność spoczywa w zakresie bezpieczeństwa dystrybucji towaru. I mimo że, dotychczasowy łańcuch dostaw jest stabilny i spełnia najwyższe standardy jakości, to wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma poszła o krok dalej.

Zakupionych zostało 400 przenośnych lodówek, w których kierowcy przenoszą paczki ze szczepionkami przeciwko COVID-19 z samochodów zapewniających właściwą temperaturę (2-8°C) do punktów szczepień.

System monitorowania warunków środowiskowych

W hurtowni Pharmalink zainstalowany jest system monitorowania warunków środowiskowych LAB-EL (LBX). System ten ma na celu stałą kontrolę i rejestrację warunków środowiskowych, takich jak wilgotność i temperatura, a także alarmowanie o odstępstwach od ustalonych zakresów temperatur. System LBX daje możliwość wizualizacji wartości temperatury w poszczególnych punktach obiektu (w oparciu o plany i mapy budynku), generowania alarmów w ustalonych progach: alarmowym i interwencyjnym, przygotowania harmonogramów i trendów, a także opracowywanie statystyk.

Monitoring temperatury każdego etapu dystrybucji realizowanego przez Pharmalink

Kontrola warunków środowiskowych stanowi najważniejszy element całej dystrybucji farmaceutycznej, który nadzorowany jest przez Dział Temperatur Pharmalink. Temperatury są monitorowane w trybie ciągłym poprzez system GPS i rejestratory temperatur zamieszczonych w samochodach dostawczych i komorach przeładunkowych. Pharmalink posiada flotę ponad 500 zmapowanych dwukomorowych aut, wyposażonych w czujniki temperatury posiadające aktualne świadectwo wzorcowania. Każdy pojazd oraz magazyn, a także komora przeładunkowa podlega okresowemu mapowaniu – m.in. weryfikacji utrzymania/rozkładu panującej temperatury.

Rys. 1 - Dystrybucja leków w warunkach kontrolowanych, czyli o monitorowaniu czynników środowiskowych na przykładzie firmy logistycznej Pharmalink

W przypadku zbliżania się mierzonej temperatury do wartości granicznej zakresu dedykowanego danemu produktowi leczniczemu, osoby odpowiedzialne zostają o tym powiadomione za pośrednictwem alertów w formie e-maila/SMS. W efekcie przeszkolony zespół jest w stanie natychmiast reagować na zaistniałą sytuację. Odpowiedzialność za monitorowanie temperatur nie jest tylko obowiązkiem Działu Temperatur. Spoczywa również na barkach wszystkich pracowników zaangażowanych w każdy etap łańcucha. dostaw.

Temperatura w części ładunkowej auta sprawdzane są pirometrem podczas załadunku i wyładunku przesyłki, a rozpoczynający rano dystrybucję kierowcy są zobligowani do przystosowania temperatury w pojeździe jeszcze przed załadunkiem, co potwierdzają przekazanym pracownikowi magazynu wydrukiem temperatury. Każdy odbiorca otrzymujący leki dostarczane przez Pharmalink może poprosić o wydruk temperatury kierowcę bądź otrzymać go drogą elektroniczną z Działu Temperatur. Istnieje także możliwość podglądu rejestru temperatur on-line.

Podsumowanie

Nowoczesne i odpowiednio wyposażone obiekty spółki Pharmalink, wdrożone systemy nadzoru i monitoringu warunków środowiskowych, a także przeszkolony, zaangażowany i świadomy ważności realizowanych zadań personel dają klientom Pharmalink pełne bezpieczeństwo powierzonych do transportu i przechowywania towarów. Jest to klucz do sukcesu i dalszego rozwoju w obszarze logistyki farmaceutyków. Dzięki postawie i działaniom Pharmalink pacjenci, którzy finalnie otrzymują produkty lecznicze mają gwarancję, że kontrola oraz restrykcyjne warunki przechowywania leków zapewnią bezpieczeństwo stosowanych terapii.

Rys. 2 - Dystrybucja leków w warunkach kontrolowanych, czyli o monitorowaniu czynników środowiskowych na przykładzie firmy logistycznej Pharmalink

Schemat 1. Opis monitoringu temperatur podczas poszczególnych etapów dystrybucji produktów leczniczych

Artykuł został opublikowany na łamach 55. wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

 

Źródła:

  1. Janicki B., Nowomiejski J., Rasińska R.: System dystrybucji na rynku farmaceutycznym. Pielęgniarstwo Polskie. 2016. Tom 60, nr 2, 208-213.
  2. Leki w odpowiednich warunkach – jak to zrobić? https://www.tslbiznes.pl/online/TSLbiznes_2018_01m.pdf (stan z dn. 13.08.2021 r.).
  3. Pharmalink. Transport lekow. https://www.pharmalink.pl/oferta/#transport-lekow (stan z dn. 13.08.2021 r.).
  4. Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie kontroli warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych. http://wif.waw.pl/komunikat-mazowieckiego-wojewodzkiego-inspektora-farmaceutycznego-w-sprawie-kontroli-warunkow-przechowywania-i-transportu-produktow-leczniczych-2/ (stan z dn. 13.08.2021 r.).
  5. LAB-EL. Przykładowe systemy do monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach. https://www.label.pl/po/projekt1.html (stan z dn. 13.08.2021 r.).
  6. Wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. https://www.aptekarzpolski.pl/rynek-lekow/wymagania-dobrej–praktyki-dystrybucyjnej/ (stan z dn. 13.08.2021 r.).

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.