Szukaj

Wiedza

Inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK) jako perspektywiczna klasa leków przeciwnowotworowych – część II.

avatar
Udostępnij
roślina z rosą na łodydze

W poprzedniej części artykułu opisano działanie jednej z grup leków przeciwnowotworowych – wybiórczych inhibitorów kinaz zależnych od cyklin, do których należą omawiane szczegółowo w niniejszej części palbocyklib, rybocyklib oraz abemacyklib.

Palbocyklib

Palbocyklib to drobnocząsteczkowy, wybiórczy i odwracalny inhibitor kinazy CDK4/6. W badaniach przedklinicznych odnotowano, iż związek ten silnie hamuje procesy proliferacyjne w komórkach ER+ (czyli z dodatnią ekspresją receptorów hormonalnych) oraz w modelach komórkowych opornych na tamoksifen [9]. Oceny te stały się następnie punktem wyjścia do przeprowadzenia trzech dużych prób klinicznych oceniających skuteczność palbocyklibu w skojarzeniu z terapią hormonalną: PALOMA-1 – badanie III fazy przeprowadzone metodą otwartej próby, w którym porównano leczenie skojarzone palbocyklibem i letrozolem z monoterapiąletrozolem, PALOMA-2 – opracowane w celu potwierdzenia wyników poprzedniej oceny, oraz PALOMA-3 – wieloośrodkowe badanie, w którym dokonano porównania schematów: palbocyklib plus fulwestrant oraz placebo plus fulwestrant. W każdym z nich skojarzenie palbocyklibu z leczeniem hormonalnym wiązało się z istotnym wydłużeniem przeżycia od progresji choroby (PFS, ang. progression-freesurvival) [2,5,9].

Zgodnie z rejestracją przeprowadzoną przez Europejską Agencję Leków (EMA), preparat można podawać pacjentkom, zarówno przed, jak i po menopauzie (w pierwszej bądź w kolenej linii). W tej pierwszej grupie chorych leczenie należy jednak skojarzyć z analogiem LHRH (agonistą hormonu uwalniającego hormon luteinizujący). Okres półtrwania palbocyklibu wynosi ok. 26 godzin, zaś rekomendowana dawka dobowa kształtuje się na poziomie 125 mg.

Schemat podawania to 3/1, co oznacza, iż lek przyjmowany jest codziennie przez 3 tygodnie, po czym następuje 1 tydzień przerwy. W badaniach klinicznych zaobserwowano, iż przy takim dawkowaniu, stan maksymalnego zmniejszenia stężenia neutrofili i płytek krwi notuje się zwykle w tygodniu, w którym preparat nie jest podawany. Najczęstsze działania niepożądane w trakcie podawania palbocyklibu obejmowały zaburzenia hematologiczne, a także zmęczenie, biegunkę i nudności [1,2,5,6,9].

Rybocyklib

Mechanizm działania rybocyklibu związany jest nie tylko z hamowaniem kinazy CDK4/6, ale także z ingerencją w aktywność innych czynników warunkujących sygnalizację w komórkach nowotworowych zależnych m. in. od HER-2 (ang. human epidermal growth factor 2) i P3IK (szlak 3-kinazy fosfatydyloinozytolu). Wykazano, że preparat ten w skojarzeniu z leczeniem hormonalnym hamuje wzrost guzów w obrębie gruczołu piersiowego, natomiast w połączeniu z inhibitorem P3IK powoduje dynamiczną regresję niekorzystnych zmian. Droga do rejestracji preparatu została utorowana przez badanie MONALEESA-2, którego wyniki przedstawiono podczas dorocznego zjazdu European Society for Medical Oncology (ESMO) w 2016 roku [2,10,11].

W ocenie tej dokonano porównania schematu zawierających rybocyklib z letrozolem i placebo z letrozolem u pacjentów pomenopauzalnych z rakiem piersi HR+/HER2–. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było przeżycie wolne od progresji choroby (PFS), które w przypadku połączenia zawierającego inhibitor CDK4/6 wydłużyło się do niemal 26 miesięcy, w porównaniu do 16 miesięcy w grupie pacjentów przyjmujących letrozol w ramach monoterapii. Najczęstsze działania niepożądane odnotowane w badaniu obejmowały neutropenię i leukopenię. Powszechnie dochodziło również do zaburzeń żołądkowo-jelitowych, łysienia i bezobjawowego wydłużenia odcinka QT. Dawka rybocyklibu ustalona podczas badań klinicznych I fazy wynosi 600 mg (3 tabletki). Lek przyjmuje się raz na dobę codziennie przez 3 tygodnie z zachowaniem tygodniowej przerwy (cykl 4-tygodniowy). Okres półtrwania leku jest nieco dłuższy niż palbocyklibu, i wynosi ok. 30 godzin [2,5,9,11,12,13].

Należy podkreślić, że rybocyklib w przyszłości może stać się również składową schematów trójlekowych zawierających również inne czynniki wpływające na sygnalizację komórki nowotworowej. Szczególne nadzieje wiążę się z połączeniami zawierającymi rybocyklib, alpelisyb (należący do klasy inhibitorów P3IK) i letrozol, a także schematu obejmującego rybocyklib, ewerolimus i eksemestan (nieodwracalny steroidowy inhibitor aromatazy -enzymu biorącego udział w przekształcaniu androgenów w estrogeny u kobiet przed menopauzą i po niej) [5].

Abemacyklib

Abemacyklib cechuje się strukturalną odmiennością oraz znacznie większym powinowactwem do kinazy CDK4/6 od swoich poprzedników, co dodatkowo determinuje możliwości zastosowania tej cząsteczki również w innych typach nowotworów np. guzów piersi HR+/HER2+, niedrobno komórkowego raka płuca, czerniaka czy chłoniaków. Co równie istotne – jako jedyny przedstawiciel tej nowej klasy leków przeciwnowotworowych swobodnie przechodzi przez barierę krew-mózg, co może mieć istotne znaczenie nie tylko w terapii nowotworów ośrodkowego układu nerwowego (nad zastosowaniem abemacyklibu w leczeniu glejaka wielopostaciowego trwają już intensywne badania), ale również w przypadku przerzutów komórek nowotworowych z odległych narządów do OUN [2,14].

Abemacyklib oceniany był m. in. w badaniu MONARCH-2 u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi z udokumentowaną wcześniej opornością na konwencjonalną hormonoterapię oraz co najmniej 1, lecz nie więcej 2 liniach paliatywnej chemioterapii. Co ważne, lek ten podawany był w monoterapii (w dawce 200 mg 2 razy dziennie) do momentu uzyskania progresji choroby lub nieakceptowanej przez pacjenta toksyczności. Pierwszorzędowym punktem oceny był odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR), który w przypadku mocno przeleczonej grupy pacjentów o złym rokowaniu kształtował się na poziomie 19,7 proc.

Z działań niepożądanych najczęściej obserwowano biegunkę, nudności i zmęczenie. Co równie istotne – terapię z powodu zdarzeń niepożądanych zakończono u jedynie 8 proc. wszystkich uczestników badania. Powyższe badanie stało się podstawą do zeszłorocznej rejestracji leku przez FDA w leczeniu kobiet i mężczyzn z rozpoznaniem zaawansowanego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych bez cechy HER2, u których wystąpiła progresja po paliatywnej hormono- i chemioterapii [2,5,15,16].

Interesującą opcją terapeutyczną jest także możliwość zastosowania abemacyklibu w terapii uzupełniającej raka piersi. Leczenie o takim założeniu oceniane jest m. in. w badaniu MONARCH-E, w którym pacjenci po radykalnym leczeniu chirurgicznym raka piersi znajdują się w grupie wysokiego ryzyka nawrotu choroby (należą do nich m. in. guz o wielkości przekraczającej 5 cm, zajęcie 4 lub więcej węzłów chłonnych, stopień złośliwości histologicznej G3). W jednym ramieniu przytoczonej oceny, chorzy otrzymują abemacyklib, zaś w drugim – placebo w skojarzeniu ze standardową, adjuwantową terapią hormonalną. Badanie znajduje się obecnie na etapie rekrutacji pacjentów [2,5]. 

 

Autor:

mgr farm. Magdalena Taperek,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Artykuł pochodzi z kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, nr 45/2019

 

Źródło:

  • Murphy C.G., Dickler M.N., The Role of CDK4/6 Inhibition in Breast Cancer, Oncologist 2015; 20(5): 483–490.
  • Dębska-Szmich S., Potępski P., Zastosowanie inhibitorów kinaz cyklinozależnych 4 i 6 u chorych na raka piersi — przegląd piśmiennictwa, „Onkologia w Praktyce Klinicznej” 2017; 3: 309-323.
  • Gelbert L.M., Cai S., Lin Xi. i in., Preclinical characterization of the CDK4/6 inhibitor LY2835219: in-vivo cell cycle-dependent/independent anti-tumor activities alone/in combination with gemcitabine, Invest New Drugs. 2014; 32(5): 825–837.
  • VanArsdale T., Boshoff C., Arndt K.T. i in., Molecular Pathways: Targeting the Cyclin D-CDK4/6 Axis for Cancer Treatment, Clin Cancer Res. 2015; 21(13): 2905–2910.
  • Sarosiek T., Inhibitory kinaz zależnych od cyklin – nowa grupa leków w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu sutkowego, Pol Merkur Lekarski. 2018; 259; 5-9.
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego Ibrance.
  • Polk A., Kolmos I.L., Kümler I. i in., Specific CDK4/6 inhibition in Brest cancer: a systematic review of current clinical evidence, ESMO Open 2016; 1(6).
  • Dean J.L., McClendon A.K., Knudsen E.S., Modification of the DNA damage response by therapeutic CDK4/6 inhibition, J Biol Chem. 2012; 287(34): 29075–29087.
  • Dubiański R., Jagiełło-Gruszfeld A., Nowecki Z., Inhibitory kinazy 4/6 zależnej od cyklin w leczeniu zaawansowanego raka piersi z dodatnią ekspresją receptorów estrogenowych, Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2016; 2: 239-245.
  • Krześlak A., Kinaza Akt: kluczowy regulator metabolizmu i progresji nowotworów, Postępy HigMed Dosw.2010; 64: 490-503.
  • Hortobagyi G.N., Stemmer S.M., Burris H.A. i in., Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer, N Engl J Med. 2016; 375(18): 1738–174.
  • Curigliano G., Gómez Pardo P., Meric-Bernstam F. i in., Ribociclib plus letrozole in early breast cancer: A presurgical, window-of-opportunity study, Breast. 2016; 28: 191–198.
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego Kisquali.
  • Patnaik A., Rosen L.S., Tolaney S.M. i in., Efficacy and Safety of Abemaciclib, an Inhibitor of CDK4 and CDK6, for Patients with Breast Cancer, Non-Small Cell Lung Cancer, and Other Solid Tumors, Cancer Discov. 2016; 6(7): 740–753.
  • Dickler M.N., Tolaney S.M., Rugo H.S. i in., MONARCH 1, A Phase II Study of Abemaciclib, a CDK4 and CDK6 Inhibitor, as a Single Agent, in Patients with Refractory HR(+)/HER2(-) Metastatic Breast Cancer, Clin Cancer Res. 2017; 23(17): 5218–5224.
  • Charakterystyka Produktu Leczniczego Verzenio.

Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.