Szukaj

Wiedza

Polityka Lekowa Państwa. Część 2 – struktura i cele

avatar
Udostępnij
otwarta książka i leżący na niej drewniany młotek sędziego

Struktura Polityki Lekowej Państwa jest zgodna z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Obszary Polityki Lekowej Państwa zawierają opis sytuacji aktualnej, diagnozę problemów, kluczowe wyzwania danego obszaru, a także cele i narzędzia pomiaru osiągniętych efektów. Strategicznymi celami Polityki Lekowej Państwa, zgodnie z koncepcją WHO5 są:

 1. Dostępność najpotrzebniejszych z punktu widzenia populacji Polski produktów leczniczych.
 2. Jakość, bezpieczeństwo i skuteczność produktów leczniczych.
 3. Racjonalność stosowania leków przez personel medyczny i pacjentów9.

Dodatkowymi aspektami poruszonymi w polskiej Polityce Lekowej Państwa jest obszar e-zdrowia, zwiększenie roli polskiego przemysłu farmaceutycznego oraz aspekty profilaktyki pierwotnej.

Strategiczne cele Polityki Lekowej Państwa

Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 wskazuje 6 celów strategicznych, które zawarto w obszarach: szczepienia, dostępność rynkowa produktów, dostępność refundacyjna, przemysł farmaceutyczny, rola lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w racjonalizacji farmakoterapii, systemy informacyjne.9 Cele strategiczne Polityki Lekowej Państwa w każdym z wymienionych obszarów prezentuje Tabela 1.

Obszar Cele strategiczne
szczepienia
 • zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez skuteczne działania profilaktyczne
dostępność rynkowa produktów
 • zapewnienie bezpiecznych i skutecznych leków,
  dostępnych w odpowiednim miejscu i czasie;
 • główne cele polityki lekowej w odniesieniu do obszaru dostępności rynkowej określone zostały w odniesieniu do  badań klinicznych, wytwarzania produktów leczniczych, dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, obrotu produktami leczniczymi i suplementami diety, bezpieczeństwa farmakoterapii
dostępność refundacyjna
 • stałe poprawianie stanu zdrowia populacji dzięki optymalizacji wydatków publicznych, zapewniających możliwie najszerszy dostęp do skutecznych,
  bezpiecznych i kosztowo-efektywnych terapii;
 • cele dostępności refundacyjnej opisane zostały w obszarach finansowanie leków ze środków publicznych, współpłacenie pacjentów oraz proces refundacyjny
przemysł farmaceutyczny
 • wzmacnianie i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego zlokalizowanego w Polsce;
 • cele obszaru przemysł farmaceutyczny wskazane zostały płaszczyznach: przemysł farmaceutyczny a rozwój nauki, bezpieczeństwo farmaceutyczne, bilans handlowy produktów farmaceutycznych
rola lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w racjonalizacji farmakoterapii
 • uzyskiwanie jak najlepszego efektu zdrowotnego poprzez racjonalizację leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne,
 • skuteczny nadzór oraz efektywną współpracę lekarzy i farmaceutów
systemy informacyjne
 • systematyczne podnoszenie efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce i osiągnięcie dodatkowych wyników zdrowotnych dzięki wykorzystaniu systemów informacyjnych

Tabela 1. Strategiczne cele Polityki Lekowej Państwa.

 Cele priorytetowe

 Planom osiągnięcia celów strategicznych towarzyszy 10 priorytetowych celów szczegółowych:

 1. Poprawienie efektywności wykorzystania środków publicznych w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu zdrowotnego.
 2. Systematyczne poszerzanie katalogu terapii o udowodnionej skuteczności w ramach realizowanego budżetu.
 3. Poprawienie zasadności angażowania środków publicznych w finansowanie poszczególnych technologii medycznych oraz świadczeń opieki zdrowotne.
 4. Systematyczne zmniejszanie udziału pacjenta w finansowaniu leków refundowanych.
 5. Zapewnienie stabilnego finansowania leków refundowanych.
 6. Poprawienie poziomu innowacyjności sektora farmaceutycznego w Polsce.
 7. Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności dostaw leków dzięki większemu udziałowi w rynku leków wytwarzanych w Polsce z uwzględnieniem leków biorównoważnych.
 8. Zwiększenie eksportu produktów leczniczych, co umożliwi redukcję deficytu w handlu zagranicznym lekami.
 9. Poprawienie ordynacji lekarskiej i pielęgniarskiej w celu osiągania coraz lepszych efektów leczenia.
 10. Rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych w celu zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne10.

Założenia nowej Polityki Lekowej wskazują, że ustalone cele polityki lekowej oraz stopień ich realizacji poddawane będą ocenie zarówno w zakresie wpływu na efekty zdrowotne u pacjentów, jak i biorąc pod uwagę efekty gospodarcze.

Polityka Lekowa Państwa – uwagi

Po publikacji nowej Polityki Lekowej Państwa, najważniejsze organizacje, których dotyczy zakres tego dokumentu, zgłosiły do Ministerstwa Zdrowia swoje uwagi. Naczelna Izba Aptekarska (NIA) wskazała między innymi, że w pracach nad Polityką Lekową Państwa nie brali udziału specjaliści z dziedziny farmacji aptecznej oraz szpitalnej. NIA wniosła również uwagę o konieczności wpisania do Polityki Lekowej Państwa zawodu farmaceuty jako eksperta w zakresie farmakoterapii i szpitalnej polityki lekowej. Ponadto, zdaniem NIA w Polityce Lekowej Państwa brakuje zapisów o działaniach profilaktycznych przeciwdziałających nadmiernej konsumpcji leków11.

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZF) również złożył do Ministerstwa Zdrowia zarzut, że w pracach nad dokumentem Polityka Lekowa Państwa 2018-2022 nie brali udziału farmaceuci szpitalnej i aptecznej. ZZPF wskazuje na dużą rolę centralnego receptariusza narodowego, który wzorem innych krajów powinien być skonstruowany także w Polsce. Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Farmacji podkreślają również wagę współpracy z lekarzami w zakresie racjonalnego przepisywania leków, a także edukacji pacjentów w zakresie stosowania leków OTC i suplementów diety. Związek Zawodowy Pracowników Farmacji wskazał, że w nowej Polityce Lekowej Państwa nie doprecyzowano roli farmaceutów, w tym nie określono narzędzi, jakimi powinni posługiwać się farmaceuci w celu realizacji zadań polityki lekowej np. w obszarze poprawy parametrów leczenia12.

Naczelna Rada Lekarska (NRL) popiera w szczególności zapisy Polityki Lekowej Państwa wskazujące na rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych, co przyczyni się do zmniejszenia zapadalności na choroby zakaźne. Wyrażono jednak obawę dotyczącą nadawania uprawnień do kwalifikacji i wykonywania wybranych szczepień farmaceutom. Członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawili Ministerstwu Zdrowia pomysł wprowadzenia ustawowego obowiązku przedstawienia zaświadczenia o wymaganych szczepieniach ochronnych przez obcokrajowców, którzy ubiegają się o rejestrację swojego pobytu w Polsce. NRL popiera konieczność zwiększenia bezpieczeństwa stosowania przez pacjentów suplementów diety. W kwestii refundacji wskazują jednak na konieczność zauważenia faktu dużych dopłat do leków przez polskich pacjentów (jednych z największych w Unii Europejskiej) i opisanie tego problemu w diagnozie sytuacji refundacyjnej. Członkowie NRL nie zgadzają się z zapisem dotyczącym refundacji leków, który wskazuje, że decyzja o refundacji leku generycznego automatycznie oznacza, iż pacjent dotychczas leczony lekiem oryginalnym jest w praktyce zmuszony do zmiany terapii na lek generyczny13.

Z dużym optymizmem dokument Polityka Lekowa Państwa 2018-2020 przyjęty został przez Pracodawców RP. Podkreślono szczególne zadowolenie ze zwiększenia budżetu refundacyjnego do poziomu 16,5-17% środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej. Zwrócono jednak uwagę, iż kwestia paybacku (przekroczenia budżetu na refundację) powinna być jeszcze przedyskutowana14.  Także krajowi producenci produktów leczniczych zrzeszeni w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego podkreślają w szczególności swój sprzeciw wobec mechanizmu payback, który zakłada pokrywanie przez krajowych wytwórców leków 100% przekroczenia budżetu NFZ na refundację, argumentując, że z uwagi na szybki wzrost chorób przewlekłych i coraz większe wydatki na leki mogą w najbliższych latach doprowadzić do przekroczenia budżetu refundacyjnego. Z drugiej strony, producenci leków w obliczu konieczności płacenia nadwyżki zgodnie z założeniami paybacku mogą ograniczać dostawy leków, co będzie groziło bezpieczeństwu pacjentów15.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wyraża zadowolenie z kierunku zmian w polityce lekowej państwa, w szczególności, podobnie jak Pracodawcy RP – ze zwiększenia budżetu na refundację16. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne wskazuje, iż jednym z priorytetów nowej Polityki Lekowej Państwa powinno być leczenie chorób reumatycznych rozwijających się na podłożu zapalnym i autoimmunizacyjnym. Postępowanie takie obniżyłoby w konsekwencji wydatki związane z dalszymi kosztami bezpośrednimi i pośrednimi tych chorób. Podkreślono również, że choroby te mogą stanowić czynnik ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, które są priorytetem przedstawionym w Polityce Lekowej Państwa na lata 2018-202017.

Na koniec…

Krajowe polityki lekowe, mające zapewnić pacjentom jak najpełniejszą realizację potrzeb zdrowotnych powinny gwarantować dostęp do produktów, które są bezpieczne, skuteczne oraz efektywne kosztowo. Finansowanie tych produktów powinno mieścić się w możliwościach finansowych płatnika, przy czym ważne jest, by rządy poszczególnych krajów starały się, by w ramach środków publicznych dostępnych było coraz więcej efektywnych klinicznie i kosztowo leków. Prognozowany w kolejnych latach szybki wzrost zachorowań na choroby przewlekłe wymaga zapewnienia pacjentom odpowiednich terapii, co przy coraz większych potrzebach pacjentów okazać się może dużym wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia. Z tego względu w priorytetach polityk zdrowotnych ważne jest uwzględnienie działań profilaktycznych, w tym zapewnienia pacjentom dostępu do szczepień ochronnych. W realizacji polityki lekowej należy przede wszystkim podkreślić rolę personelu medycznego, w szczególności osób pracujących w szpitalach, na co wskazuje nowa Polityka Lekowa Państwa. Dobór racjonalnej farmakoterapii dla pacjentów, której efektywność kliniczna i ekonomiczna poparta jest dowodami naukowymi, stosowanie się do wytycznych klinicznych i standardów pozwoli na zapewnienie pacjentom jak najwyższych efektów terapeutycznych, uwzględniając przy tym dbałość o aspekt jakości życia pacjentów.

 

Autor:

dr n. o zdr. Urszula Religioni
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)

 

Artykuł pochodzi z kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”, nr 45/2019 

 

Źródła:

  • Strang J., Babor T., Caulkins J. i in., Drug policy and the public good: evidence for effective interventions, The Lancet 2012; 379(9810): 71–83.
  • Ministerstwo Zdrowia, Polityka Lekowa Państwa 2018-2022, dostępny w Internecie:   <https://www.gov.pl/documents/292343/436711/POLITYKA_LEKOWA_PA%C5%83STWA_2018-2022_12072018_v76.pdf/040bcf05-b07d-703d-0368-ccdc075f7c3e>, s. 7, dostęp dnia 15.09.2018 r.
  • Ministerstwo Zdrowia, Polityka Lekowa Państwa 2018-2022, dostępny w Internecie:   <https://www.gov.pl/documents/292343/436711/POLITYKA_LEKOWA_PA%C5%83STWA_2018-2022_12072018_v76.pdf/040bcf05-b07d-703d-0368-ccdc075f7c3e>, s. 9, dostęp dnia 15.09.2018 r.
  • Naczelna Izba Aptekarska, Uwagi do dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”, dostępny w Internecie: <https://www.nia.org.pl/2018/07/27/nia-uwagi-do-dokumentu-polityka-lekowa-panstwa-2018-2022/> , dostęp dnia 26.09.2018 r.
  • Związek Zawodowy Pracowników Farmacji, Polityka Lekowa Państwa, dostępny w Internecie: <http://www.zzpf.org.pl/aktualnosci/35-polityka-lekowa-panstwa>, dostęp 26.09.2018 r.
  • Naczelna Izba Lekarska, Stanowisko Nr 8/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022, dostępny w Internecie: <https://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0005/132269/rs008-18-VIII-.pdf>, dostęp dnia 26.09.2018 r.
  • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Pracodawcy o Polityce Lekowej Państwa, [dostęp 26.09.2018], dostępny w Internecie: <https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/pracodawcy-o-polityce-lekowej-panstwa>.
  • Rynek Aptek, PZPPF przedstawia uwagi do dokumentu Polityka Lekowa, [dostęp 26.09.2018], dostępny w Internecie: <http://www.rynekaptek.pl/wywiad/pzppf-przedstawia-uwagi-do-dokumentu-polityka-lekowa,27158.html>.
  • INFARMA, Polityka Lekowa Państwa 2018 – 2022 odpowiada na konkretne potrzeby zdrowotne społeczeństwa, [dostęp 26.09.2018], dostępny w Internecie: <https://www.infarma.pl/biuro-prasowe/aktualnosci-i-wydarzenia/polityka-lekowa-panstwa-2018-%E2%80%93-20122-odpowiada-na-konkretne-potrzeby-zdrowotne-spoleczenstwa/>.
  • Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, Uwagi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego do projektu dokumentu „POLITYKA LEKOWA PAŃSTWA 2018 – 2022”, [dostęp 26.09.2018], dostępny w Internecie: <http://www.reumatologia.ptr.net.pl/?uwagi-polskiego-towarzystwa-reumatologicznego-do-projektu-dokumentu-%E2%80%9Epolityka-lekowa-panstwa-2018-%E2%80%93-2022%E2%80%9D,265>.
  • Das P., Horton R., Essential medicines for universal health coverage, The Lancet 2016; 389(10067): 337-339.
  • LaingO., Hogerzeil H.V., Ross-Degnan D., Ten recommendations to improve use of medicines in developing countries, Health Policy and Planning 2001; 16(1): 13–20.
  • World Health Organization, How to develop and implement a national drug policy. Second edition, Geneva 2016, dostępny w Internecie: <http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s2283e/s2283e.pdf>, dostęp dnia 20.09.2018 r.
  • World Health Organization, WHO Policy Perspectives on Medicines – How to develop and implement a national drug policy, Geneva 2003, dostępny w Internecie: < http://www.who.int/management/background_4b.pdf>, dostęp dnia 20.09.2018 r.
  • Zygadło E., Gdzie się podziała polityka lekowa państwa?, „Menedżer Zdrowia” 2015; 3:45-49.
  • World Health Organization, National Medicine Policy, dostępny w Internecie:  <http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19581en/s19581en.pdf>, dostęp 20.09.2018 r.
  • Ministerstwo Zdrowia, Polityka Lekowa Państwa 2004-2008, dostępny w Internecie: <http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/plekp2004_2008_230304.pdf>, dostęp 15.09.2018 r.
Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł (“Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.