Szukaj

Wiedza

Dostępność leków przeciwdepresyjnych w Polsce

avatar
Udostępnij
Lekarz trzymający listek tabletek

Depresja jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów zdrowotnych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z roku na rok obserwuje się coraz większą liczbę osób diagnozowanych, a szczególnie istotny wzrost występuje w grupie wiekowej osób do 18 r.ż. Depresja może występować samoistnie, ale może również być schorzeniem współistniejącym w przebiegu każdej innej choroby o podłożu psychicznym czy somatycznym. Z uwagi na stale rosnącą liczbę diagnozowanych przypadków istotne staje się również prawidłowe bilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej zarówno w ujęciu świadczeń, jak i refundacji farmakoterapii.

Depresja należy do najczęściej wystę­pujących (niezależnie od wieku [1]) zaburzeń psychicznych [2]. Jak wska­zują dane epidemiologiczne, w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny wzrost zachorowań na tę chorobę, któ­ra obecnie dotyka ok. 3% populacji na świecie (w Europie 4-9%) [3].

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje, że w 2002 r. depresja była czwartą naj­częstszą przyczyną niepełnosprawności. Do 2030 r. choroba ta może zajmować w tej klasyfikacji dla krajów rozwinię­tych drugie miejsce, a dla krajów słabo rozwiniętych – trzecie [4].

Zgodnie z da­nymi z IHME (ang. Institute for Health Metrics and Evaluation), w 2017 r. w Pol­sce z depresją zmagało się około 1 mln chorych [5]. Opublikowane dane pochodzą­ce z badań klinicznych [6] wskazują, iż tylko 20% osób chorych na depresję korzysta z opieki medycznej. Ponadto jedynie w przypadku 30-50% pacjentów prawidłowo diagnozuje się stan cho­robowy [7].

Trudności diagnostyczne prawdopodobnie są związane z podo­bieństwem objawów depresji, a także zaburzeń negatywnych do objawów obserwowanych w przebiegu schizo­frenii. Inne dane wskazują na fakt, iż ok. 30-40% pacjentów nie reaguje lub reaguje w niewystarczającym stopniu na leczenie z wykorzystaniem preparatów przeciwdepresyjnych [8].

Cechą charakterystyczną depresji jest możliwość występowania nawro­tów choroby (epizodów). Wyniki badań wskazują, że u osób, które przeszły jeden epizod depresji, zaburzenia nawracają u 50% pacjentów, natomiast w przypad­ku osób po przebytej większej liczbie epizodów prawdopodobieństwo nawro­tu dotyczy 80-90% pacjentów [7].

Stano­wi to jedną z najistotniejszych wskazó­wek w ujęciu farmakoekonomicznym, dzięki której możemy przewidywać określony poziom wydatków na lecze­nie osób borykających się z problemem depresji [5].

Eksperci kliniczni zgodnie twier­dzą, że najważniejszą i najskuteczniejszą metodą leczenia depresji jest farmako­terapia [8], dlatego tak ważne wydaje się być testowanie nowych produktów w leczeniu zarówno epizodów depresji, jak i w ujęciu schorzenia współwystę­pującego w przebiegu innych chorób przewlekłych o podłożu psychicznym i somatycznym.

Farmakoterapia depresji

Koniec lat 50. XX wieku stanowił mo­ment przełomowy, mający wpływ na zwiększenie możliwości leczenia pa­cjentów chorych na depresję, ponieważ zostały wtedy wprowadzone leki prze­ciwdepresyjne, które stały się główną metodą leczenia zastępującą elektrow­strząsy [3].

Ich uznanie i powszechne stosowanie wynikało (i nadal wynika) z istotnego, pozytywnego wpływu na rokowanie u pacjenta i skrócenie czasu trwania choroby, a także zwiększenie komfortu pacjenta, który może być leczony ambulatoryjnie.

Szeroki wybór preparatów stwarza możliwość wyboru farmakoterapii adekwatnej m.in. do wieku oraz płci osoby chorej, a także wykluczenia potencjalnych interakcji związanych ze stosowaniem innych leków. Niepodważalny jest fakt, że czynny udział pacjenta w procesie le­czenia jest jednym z najistotniejszych warunków poprawiających rokowanie terapii [9].

Lekarz ma obowiązek dokładnego poinformowania pacjenta o czasie trwa­nia terapii i jej złożoności. Specjalista musi się także upewnić, że chory jest świadomy konsekwencji przerwania te­rapii lub nadużywania zaordynowanych leków, a także tego, jakie niepożądane objawy mogą pojawić się w trakcie le­czenia [10].

Skuteczne leczenie farma­kologiczne choroby opiera się na kilku etapach, z których podstawowym jest zatrzymanie ostrej fazy choroby. W ko­lejnych cyklach kontynuuje się lecze­nie w celu prewencji przed ponownym zaostrzeniem choroby, aż do profilak­tycznego przyjmowania leków dla pod­trzymania remisji depresji.

Ostatni etap leczenia trwa najdłużej. Dawka leku oraz czas trwania kuracji są indywidualne i zróżnicowane w zależności od nasilenia objawów oraz cech osobniczych pacjen­ta. Jeżeli dobrana farmakoterapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, po 3-4 tygodniach należy rozważyć zwięk­szenie dawki leku lub podanie innego preparatu [11].

W sytuacji, w której pacjent, mimo zastosowania dwóch lub więcej kuracji, nie odczuwa poprawy, należy rozważyć możliwość wystąpienia tzw. depresji le­koopornej.

W pierwszej kolejności na­leży jednak wykluczyć jej rzekome pod­łoże, wynikające ze współistniejących zaburzeń somatycznych lub nieprawi­dłowości, które mogą być następstwem niepożądanych działań stosowanej tera­pii.

Na wystąpienie depresji lekoopor­nej zdecydowanie bardziej są narażeni pacjenci w wieku podeszłym, zwłaszcza jeśli zmagają się równocześnie z innymi schorzeniami. Skuteczne leczenie tego typu zaburzeń opiera się na zastosowa­niu równolegle obecnego i nowego leku lub zmianie preparatu na taki o szerszym spektrum lub innym mechanizmie dzia­łania [12].

Mechanizm działania leków prze­ciwdepresyjnych jest zróżnicowany i opiera się na ograniczeniu degradacji neuroprzekaźników oraz zmniejszeniu zwrotnego wychwytu monoamin, co skutkuje wzrostem powinowactwa re­ceptorowego i poprawą stanu zdrowia pacjenta.

Antydepresanty stosuje się również w leczeniu innych zaburzeń, takich jak natręctwa, bulimia, anoreksja czy ból związany z chorobą nowotwo­rową [13].

Najczęściej stosowana farmakoterapia depresji w Polsce

Jak wskazują dane przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), w latach 2013-2018 najczęściej stoso­wanymi substancjami aktywnymi wśród leków przeciwdepresyjnych były: sertra­lina, trazodon, wenlafaksyna, mianse­ryna, fluoksetyna i paroksetyna [5].

Co ciekawe, liczba pacjentów realizujących receptę na sertralinę stanowiła około 30% wszystkich zrealizowanych recept na leki przeciwdepresyjne w 2018 r. (Tabela 1).

Obraz6 - Dostępność leków przeciwdepresyjnych w Polsce

Zdecydowanie na uwagę zasługuje niepokojąca tendencja wzro­stu zachorowań na depresję wśród osób do 18 r.ż., co również widać w zakresie realizacji recept.

W tej grupie wiekowej inaczej kształtuje się natomiast „po­pularność” preparatów – sertralina, podobnie jak w przypadku populacji ogólnej, również zajmuje pierwsze miejsce, natomiast na kolejnych miej­scach są: fluoksetyna, klomipramina, fluwoksamina, trazodon i miansery­na [5].

Przedstawione powyżej dane przekładają się bezpośrednio na war­tości refundacji, która dla wszystkich refundowanych preparatów w 2018 r. kształtowała się na poziomie 134,73 mln PLN (Tabela 1). Z kolei wysokość do­płat ze strony pacjenta w analogicznym roku wynosiła łącznie dla wszystkich preparatów 104,61 mln PLN (Tabela 1).

Przeprowadzone w 2019 r. w Katedrze i Zakładzie Farmakoekonomiki i Far­macji Społecznej badania ankietowe dotyczące rynku leków przeciwdepre­syjnych oraz suplementów diety regu­lujących nastrój w opinii farmaceutów [14] wskazują natomiast, iż do najpopu­larniejszych leków regulujących nastrój można zaliczyć wenlafaksynę, fluok­setynę, citalopram, amitryptylinę czy sertralinę (Rycina 1).

Co ciekawe, wynik dotyczący sertraliny w tym przypadku znacznie różni się od rzeczywistych da­nych rynkowych, a z kolei trazodon czy mianseryna w tym badaniu ani razu nie pojawiły się w odpowiedziach udziela­nych przez respondentów. Prawdopo­dobnie różnica w wynikach może być następstwem lokalnej charakterystyki rynku (badanie zostało przeprowadzone w Poznaniu) [14].

Farmakoekonomiczny aspekt leczenia depresji

Depresja stanowi jedną z najistotniej­szych przyczyn obniżenia jakości ży­cia QALY (ang. Quality Adjusted Life Years) i w sposób bezpośredni wpływa na parametr DALY (ang. Disability Ad­justed Life Years).

Liczne prace naukowe wskazują [15, 16], iż tzw. parametr YLD (ang. Years Lost due to Disability), który jest jedną ze składowych oceny DALY, może wynosić nawet 76,4 mln lat utra­conych przez osoby chore, a to stanowi około 10,3% całkowitego obciążenia chorobami w ujęciu globalnym.

Dane zamieszczone w raporcie NFZ doty­czącym leczenia depresji w Polsce [5] wskazują jednoznacznie, iż w 2018 r. udzielono świadczeń związanych z de­presją jako rozpoznaniem głównym lub współistniejącym ponad 630 tys. pacjentów, którzy zdecydowanie najczę­ściej korzystali ze świadczeń podstawo­wej opieki zdrowotnej (POZ) i poradni psychiatrycznych.

Wartość refundacji tych świadczeń w 2018 r. wyniosła około 250 mln PLN (nie uwzględnia ona przedstawionej w Tabeli 1. łącznej kwoty refundacji leków). Co ciekawe, NFZ wskazuje również, iż w 2018 r. liczba zachorowań z powodu depresji ciężkiej wynosiła około 300 tys., a śred­ni czas zwolnienia wynosił 19 dni.

Jak wskazuje Luppa M. i wsp. [17], koszt leczenia farmakologicznego zazwyczaj stanowi do około 30% kosztów bezpo­średnich i wydaje się, że ta proporcja w warunkach polskich jest zachowana (134,73 mln PLN koszty farmakotera­pii/384,73 mln PLN łączne koszty far­makoterapii i udzielanych świadczeń w systemie opieki zdrowotnej).

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, iż problem leczenia depresji w najbliższych la­tach będzie tylko narastał i w sposób bezpośredni będzie przekładał się na zdrowie populacji oraz budżet płatnika publicznego.

Dodatkowo lata 2020 oraz 2021 mogą okazać się rekordowe pod względem ogólnej liczby chorych, co ściśle będzie korelowało z pandemią COVID-19 i jej wpływem na ograni­czenia w funkcjonowaniu zarówno gospodarczym, jak i społecznym, a to z kolei w sposób bezpośredni prze­łoży się na ograniczenia w dostępie do lekarzy specjalistów oraz najsku­teczniejszych form leczenia, co może powodować obniżenie wskaźników zdrowia populacji.

Obraz7 - Dostępność leków przeciwdepresyjnych w Polsce

Autorzy:
dr n. farm. Piotr Ratajczak,
dr n. farm. Tomasz Zaprutko,
dr n. farm. Dorota Kopciuch,
dr n. farm. Anna Paczkowska,
dr hab. Krzysztof Kus
Katedra i Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.