Szukaj

Wiedza

Farmaceuta na hiszpańskim oddziale szpitalnym

avatar
Udostępnij
Odcisk palca na którym widać flag

Farmacja szpitalna nieustannie jest modyfikowana i przekształcana na wielu płaszczyznach. Wyraźnie widać to na rynku hiszpańskim, gdzie uległa ona znaczącym przeobrażeniom. Metamorfozę tę można zauważyć w zakresie obowiązków farmaceuty i sposobie ich postrzegania. Odchodzi się od koncepcji wizerunku tego zawodu, jako ściśle związanego z produktem leczniczym, a pokazuje się jego znaczącą rolę w procesie leczenia pacjenta — to sprawia, że apteka szpitalna staje się miejscem, w którym farmaceuta może się kształcić i rozwijać pod kątem umiejętności klinicznych.

Edukacja farmaceutów w Hiszpanii

Aby móc w pełni  zrozumieć pozycję zawodową, jaką posiadają farmaceuci pracujący w hiszpańskim szpitalu, należy przyjrzeć się  kształceniu zawodowemu i sposobie jego realizacji. O ile studia magisterskie zasadniczo nie odbiegają programem i długością od tych realizowanych w Polsce, o tyle dalsza droga zawodowa młodego farmaceuty szpitalnego/klinicznego znacząco różni się w obu krajach. Aby móc ubiegać się o pracę w publicznej lub prywatnej jednostce ochrony zdrowia (szpitalu bądź przychodni) niezbędne jest zdanie państwowego egzaminu uprawniającego do odbycia specjalizacji.  Egzamin odbywa się raz w roku, trwa ponad 5 h i obejmuje wiedzę z 5- letniego okresu studiów. Co roku do egzaminu przystępuje ponad 1000 farmaceutów  (w 2017 r.  – 1290 aplikacji), a na jedno miejsce przypada ponad 5-ciu kandydatów. Nie dziwi więc fakt, że dostają się ci, którzy są  najbardziej wytrwali lub Ci najzdolniejsi. Analizując drogę zawodową farmaceuty, możemy zauważyć niezwykle istotny szczegół. Młody magister przez 4 lata w ramach pracy w pełnym wymiarze czasu, rotując po różnych działach farmacji szpitalnej, rozwijając swoje umiejętności praktyczne pod okiem doświadczonej kadry, jest tak samo jak młodzi lekarze – rezydentem. Dlatego też już na samym początku kształcenia pomagisterskiego oba zawody medyczne budują relację ważną w późniejszej wspólnej pracy. Warto również podkreślić fakt, że zatrudnienie w publicznym bądź prywatnym szpitalu na stanowisku farmaceuty nie jest możliwe bez posiadania tytułu specjalisty z farmacji szpitalnej, a równoległa praca w innym miejscu np. aptece ogólnodostępnej (również w trakcie rezydentury)  jest wykluczona.

Koncyliacja lekowa

Niezwykle istotną interwencją wykonywaną w ramach tzw. koncyliacji lekowej jest przegląd leków przyjmowanych przez pacjentów w tzw. „punktach krytycznych” – przy wypisie czy jego przenoszeniu pomiędzy oddziałami. Działania te według danych statystycznych generują połowę błędów medycznych, a ponad 30% z nich ma groźne skutki zdrowotne. Koncyliacja lekowa jest jednym z podstawowych zadań klinicznych realizowanych przez farmaceutów szczególnie na oddziałach kardiologicznych, urologicznych czy chirurgicznych i prowadzona jest poprzez weryfikację dawek, drogi i czasu podania leków, a także analizy możliwych interakcji. Przykładami błędów, które zostają wychwycone przez farmaceutę, może być np. zalecenie w szpitalu ponad 2-krotnie większej dawki mirtazapiny, niż ta, którą pacjent stosuje w domu czy wlewu z KCL przy poziomie potasu 5,5mmol/l. Interwencje umożliwiają zminimalizowanie ryzyka powstawania błędów, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na powodzenie terapii, generując również oszczędności dla jednostki leczniczej i całego hiszpańskiego systemu ochrony zdrowia. Wg retrospektywnego kubańskiego badania realizowanego w 2008 i 2009 r. w Hiszpanii, a  opublikowanego w „Revista Cubana de Farmacia 2011:45(1):50-59”, którego celem była ocena wpływu interwencji farmaceutycznych w połączeniu z systemem unit- dose w jednym z hiszpańskich szpitali, farmaceuci przy pomocy  nowych technologii w istotny sposób racjonalizują  terapię, obniżając koszty leczenia. W analizowanym przypadku, aż o 18 146, 39 € w przeciągu 6 miesięcy. Podana kwota została skalkulowana w oparciu o 297 przeprowadzonych interwencji farmaceutycznych, głównie na oddziale traumatologii, kardiologii, internach i chirurgii. Najwięcej z nich dotyczyło nieprawidłowej zamiany leków, źle dobranej dawki w stosunku do czasu leczenia, złej drogi podania, interakcji pomiędzy lekami oraz wykrytych alergii.

Również nadzór nad racjonalną antybiotykoterapią stanowi jeden z głównych obszarów działalności klinicznej apteki szpitalnej. Krajowy plan przeciwdziałania oporności na antybiotyki (PRAN) ma wśród swoich celów wdrażanie programów optymalizacji stosowania antybiotyków (PROA) m.in. w warunkach szpitalnych. Farmaceuta  wraz z mikrobiologiem i lekarzem w ramach zespołu ds. antybiotykoterapii pod auspicjami komitetu ds. zakażeń prowadzą monitoring antybiotyków na oddziałach o wysokiej dynamice zużycia biorąc pod uwagę mapy mikrobiologiczne szpitala. Dzięki tej  efektywnej współpracy w Szpitalu Uniwersyteckim w Badalonie na przestrzeni ostatniego roku udało się zmniejszyć zużycie daptomycyny o ponad 50 %.

TDM- terapia monitorowana stężeniem leku.

Elektroniczny dostęp do wyników badań labolatoryjnych pacjentów jest niezbędny podczas monitorowania stężenia leku we krwi, za które odpowiada dział farmakokinetyki apteki szpitalnej. Monitorowane są  stężenia digoksyny, kwasu waproniowego, fenytoiny, fenobarbitalu, gentamycyny, cykosporyny, paracetamolu, amikacyny i karbamzepny. Do działu  za pomocą systemu poczty pneumatycznej trafiają z labolatorium próbki pacjentów, które wymagają analizy pod kątem obecności benzodiazepin, barbituranów, morfiny, kokainy i marihuany. Szybkie testy płytkowe wykonywane przez farmaceutów umożliwiają niemal natychmiastową wstępną ocenę kliniczną i podjęcie działań terapeutycznych przez lekarzy.

Praktyczny aspekt pracy jest bardzo ważny dla magistrów szczególnie tych w trakcie rezydentury. Co roku podczas corocznego narodowego kongresu Hiszpańskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych (SEFH) mają oni szansę na udział w konkursie najbardziej interesujących przypadków klinicznych,  które rozwiązali w oparciu o analizę dostępnej literatury, własne doświadczenia oraz współpracę w ramach  interdyscyplinarnych zespołów medycznych działających w szpitalu. W 2018 r zwycięzcami konkursu zostali farmaceuci Szpitala Uniwersyteckiego w Santiago de Compostela. Nagroda została przyznana za analizę kliniczną złożonego przypadku  pacjenta  z ostrą niewydolnością wątroby po odstawieniu prednizonu przy kuracji worykonazolem w przebiegi ostrej aspergillozy oskrzelowo- płucnej. Zaistniały przypadek nie był wcześniej opisany w literaturze, ani  innych  dostępnych farmaceutom materiałach,  dlatego stanowił bardzo cenną  wiedzę kliniczną, która mogła zostać rozpropagowana w środowisku zawodowym.

Pacjent ambulatoryjny

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem ambulatoryjnym z powodzeniem realizowana  w 80 % hiszpańskich szpitali dopełnia wachlarz usług świadczonych przez tę grupę zawodową. Dzięki pokojom konsultacyjnym zlokalizowanym  w aptece szpitalnej lub w innej integralnej części szpitala pacjent w komfortowych warunkach zapewniających intymność  i swobodę otrzymuje leki przepisane przez lekarza prowadzącego, które ze względu na swoje cechy (np. bardzo nowoczesne i często bardzo drogie, leki dostępne jedynie w programach lekowych, leki wymagające szczególnego compliance) wymagają specjalnego nadzoru farmaceutycznego.Opieka farmaceutyczna dotyczy pacjentów cierpiących na WZW typu B i C, stwardnienie rozsiane, nadciśnienie płucne, somatotropinową niedoczynność przysadki, niepłodność czy niedokrwistość nerkopochodną. W przypadku chorób tj. RZS, choroba Leśniewskiego- Crohna, hipercholesterolemia rodzinna lub  łuszczyca – opieka sprawowana jest nad chorymi leczonymi jedynie lekami biologicznymi. Świadczona usługa jest doceniana i potrzebna. Wyniki jednego z badań prowadzonych  w oparciu o 591 anonimowych ankiet w kompleksie Szpitala Uniwersyteckiego Juan Canalejo – A Coruña, gdzie rocznie przyjmowanych jest na konsultację ponad 4500 pacjentów, pokazują, że informacja na temat farmakoterapii przekazana przez farmaceutę była dla 56% z nich istotna lub bardzo istotna, a ogólny poziom satysfakcji pacjenta z wizyty wynosił 7,51 w 10 stopniowej skali.

Rola farmaceuty szpitalnego w  systemie hiszpańskiej opieki zdrowotnej jest nieoceniona. Podejmowanie przez niego działania kliniczne przyczyniają się do poprawy efektywności farmakoterapii, zwiększenia świadomości pacjentów na temat wagi prawidłowego stosowania się do zaleceń terapeutycznych oraz obniżają wydatki związane z gospodarką lekową. Podstawą wysokiej pozycji hiszpańskiej farmacji szpitalnej/ klinicznej w Europie   jest  z całą pewnością przyjęty ponad 42 lata temu model kształcenia pomagisterskiego dostosowujący się do dynamicznie rozwijającego się rynku medycznego, który w połączeniu z szerokim dostępem do nowych  technologii umożliwia w pełni wykorzystanie potencjału farmaceuty w szpitalu.

Autor:
mgr. farm. Katarzyna Gancarz
Koordynator Programu Staży dla Farmaceutów w Hiszpanii

Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.