Szukaj

Wiedza

Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

avatar
Udostępnij

Artykuł porusza temat metodologii stosowanej w zarządzaniu receptariuszem szpitalnym lub SSL (szpitalną listą leków) oraz dobrych praktyk w ujęciu farmakoekonomicznym.

Wprowadzenie

Wydatki na leki zajmują poważną pozycję w puli budżetowej szpitala, drugą po wydatkach osobowych [1]. Zastosowanie zasad farmakoekonomiki przy tworzeniu receptariusza szpitalnego jest czynnikiem warunkującym racjonalną gospodarkę lekiem w szpitalu. Racjonalizacja wydatków na leki jest jednym z podstawowych problemów, z którymi styka się każda apteka szpitalna. Redukcję kosztów związanych z nabywaniem i magazynowaniem leków można osiągnąć, wprowadzając receptariusz szpitalny oraz realizując tzw. system dawek jednostkowych (Unit Dose System). Ogranicza on również możliwość popełnienia błędu na wszystkich etapach dystrybucji, umożliwia precyzyjne dawkowanie leku i jego użycie. Zapewnia ponadto bezpieczną farmakoterapię i uzyskanie pożądanych efektów leczniczych. Dzięki dzieleniu produktów leczniczych na dawki indywidualne, można zaoszczędzić wiele specyfików, co ma wymierne korzyści ekonomiczne w granicach 15-20% budżetu na te produkty lecznicze. Największe oszczędności przynosi dzielenie leków przeciwgrzybiczych – ok. 740 tys. PLN w 2010 r. (apteka szpitala uniwersyteckiego w ciągu roku) [2].

Receptariusz szpitalny oraz Szpitalna Lista Leków

Receptariusz szpitalny jest to rodzaj przewodnika o lekach przeznaczonego dla klinicystów pomagający w wyborze najbardziej bezpiecznego i skutecznego produktu, leczącego specyficzny problem medyczny [4, 13]. Z poziomu apteki szpitalnej jest niezbędnym wsparciem dla kierownika apteki w przygotowywaniu zestawień do procedur przetargowych.

Receptariusz obejmuje:

 • skład komitetu terapeutycznego – ciała, które decydują o wpisaniu leków do receptariusza,
 • tryb przyjmowania leków do receptariusza z odpowiednimi formularzami,
 • listy leków,
 • podstawowe standardy i zasady kontroli receptariusza [5].

Komitet Terapeutyczny

W większości szpitali w Polsce działają komitety terapeutyczne, składające się z farmakologów i farmaceutów klinicznych, których zadaniem jest opracowanie receptariusza szpitalnego zawierającego listę leków stosowanych w danym szpitalu i na danym oddziale, w oparciu o wykaz produktów leczniczych stosowanych w lecznictwie zamkniętym. Wykaz ten powinien być aktualizowany co najmniej raz w roku, uwzględniając postęp w farmakoterapii, w tym efektywność leczenia (w porównaniu do dawki dziennej) [6].

Publikacja receptariusza

Publikowany receptariusz musi zawierać:

 1. Część ogólną:
  • informacje o szpitalu,
  • informacje o obowiązkach Komitetu Terapeutycznego, Podkomitetu i Komisji Oddziałowych,
  • procedurę wprowadzania leku do Szpitalnej List Leków (SLL),
  • wzory formularzy,
  • zasady kontroli receptariusza i wzory druków,
  • charakterystyki grup terapeutycznych dla leków ujętych w standardach wszystkich oddziałów,
  • tabele grup terapeutycznych, listy standardów leczniczych ze wszystkich oddziałów.
 2. Część praktyczną:
  • kategorie cenowe leków,
  • szpitalną listę leków.

Dobrą praktyką kliniczną jest również zadbanie o bezpieczeństwo stosowania leków w szpitalu (Pharmacovigillance) poprzez dodanie do receptariusza rozdziału wspomagającego obowiązkowe zgłaszanie działań niepożądanych leków i wyrobów medycznych (monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych: zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego produktu   leczniczego z zgłoszenie podejrzenia braku spełniania  wymagań jakościowych produktu leczniczego).

procedura wprowadzania leku - Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

Zastosowanie zasad farmakoekonomiki

 1. Ocena farmakoekonomiczna programów medycznych

  Analiza farmakoekonomiczna składa się z dwóch podstawowych elementów: skuteczności leczenia oraz analizy ekonomicznej [5]. Ocena farmakoekonomiczna sposobów leczenia dotyczy także receptariusza szpitalnego. Farmakoekonomika porównuje koszty i wyniki dwóch lub więcej metod terapeutycznych, przy czym niezastosowanie leku również oznacza alternatywną metodę postępowania. Ocena farmakoekonomiczna sposobów leczenia dotyczy także receptariusza szpitalnego.

 2. Analiza farmakoekonomiczna – koszty i założenia

  W ocenie ekonomicznej programów medycznych przyjmuje się następujący podział kosztów (rycina nr 2) [8]:

podzial kosztow - Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

Koszty równe są wartości środków finansowych zużytych na daną interwencję medyczną. W celu obliczenia kosztów należy uwzględnić koszty stałe, które są niezależne od liczby dostarczonych usług (np. wynajem pomieszczenia).

Farmakoekonomiczny podzial - Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

Koszty w farmakoekonomii możemy również podzielić na koszty stałe i zmienne. Przedstawia je tabela nr 2.

porownanie kosztow - Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

koszty stale koszty zmienne - Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

Wyróżniamy także:

 • koszt alternatywny odpowiadający wartości najcenniejszej niewykorzystanej alternatywy.
 • Koszt przeciętny jest to koszt całkowity podzielony przez liczbę jednostek (usług, dóbr).
 • Koszt krańcowy inaczej mówiąc realny, odpowiada wzrostowi kosztów przy wzroście liczby usług świadczonych przez jednostkę. [8]

Obliczanie kosztów bezpośrednich – ważne informacje

Obliczając koszty bezpośrednie należy ustalić perspektywę (z punktu widzenia pacjenta, szpitala, płatnika – NFZ), z jakiej wykorzystana będzie analiza [9]. Należy również odpowiedzieć na pytanie, które koszty uwzględnimy w analizie farmakoekonomicznej, pisząc receptariusz szpitalny. Będzie to analiza wykorzystywana z punktu widzenia szpitala.

Koszty pośrednie w analizie farmakoekonomicznej nie są uwzględniane. Analizie poddaje się koszty bezpośrednie, pomijając koszty wspólne (administrację szpitala, pralnię, archiwum itp.). Koszt „osobodnia” lepiej zastąpić kosztem hotelowym. W opracowaniach receptariusza uwzględnia się koszty pośrednie (w modelu polskiej księgowości).

Analiza efektywnosci - Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

Współuczestniczenie aptek szpitalnych w zakresie racjonalizowania gospodarki lekami i wyrobami medycznymi w ZOZ

Obowiązek współuczestniczenia aptek szpitalnych, w prowadzeniu gospodarki lekami i wyrobami medycznymi w szpitalu (poza sama apteką), a także w jej udziale w racjonalizowaniu farmakoterapii, wynika z postanowień art. 86 ust. 3 pkt 9 i 10 ustawy Prawo Farmaceutyczne i należy do najważniejszych zadań aptek szpitalnych.

Formy realizacji tych zadań to:

 • uczestnictwo apteki w pracach komisji przetargowych i opracowywanie materiałów do przetargów,
 • uczestnictwo apteki w pracach komitetów terapeutycznych,
 • stały nadzór nad gospodarką lekami w jednostkach zadaniowych szpitala, prowadzony poprzez kontrole wewnętrzne apteczek oddziałowych, a także kontrolling budżetu poszczególnych jednostek.

Najczęstsze aktualne formy racjonalizowania gospodarki lekami w ZOZ-ach:

 • ograniczanie środków finansowych na zakup części asortymentu leków,
 • dobór leków najtańszych (nie zawsze właściwy),
 • selekcja asortymentu leków określonych w receptariuszu i jego aktualizacja, tworzenie barier dostępu do leków drogich

charatystyka przedsiewziec - Farmakoekonomiczne aspekty zarządzania receptariuszem szpitalnym

Farmakoekonomia – zastosowania praktyczne

W dobie intensywnego postępu nauk medycznych, rozwoju metod diagnostycznych i nowych technologii terapeutycznych coraz bardziej liczone są koszty oraz skuteczność terapii. W przypadku braku leku w hurtowniach, ważna jest znajomość oraz sprawna współpraca z członkami Komitetu Terapeutycznego w celu znalezienia i zakupu najodpowiedniejszych zamienników leków.

Podstawą wyboru farmakoekonomicznego musi być zasada, aby leczyć najlepiej i najtaniej przy zachowaniu efektywności i bezpieczeństwa lekowego. Cena leku stanowi tylko część jego kosztu. Stosowanie leków w szpitalu wiąże się również z kosztami ich przygotowania w aptece szpitalnej bądź współpracy na zasadzie umowy przetargowej z placówką zewnętrzną posiadającą odpowiednie zaplecze do przygotowania leku w dawce indywidualnej dla pacjenta oraz odpowiedni transport medyczny i przyjęcie na stan apteki szpitalnej preparatów, dystrybucji i monitorowania ich użycia. W przypadku identycznych procedur, wymagających stosowania leków zawierających tę samą substancję leczniczą podstawą wyboru powinna być cena [11].

Podsumowanie

Analiza farmakoekonomiczna odgrywa rolę w tworzeniu receptariusza szpitalnego na trzech etapach:

 • komitety oddziałowe na podstawie analiz farmakoekonomicznych mogą tworzyć standardy terapii (algorytmy terapeutyczne w oddziałach szpitalnych, profilaktyka antybiotykowa, antybiotykoterapia) [14],
 • z opracowań wynikają informacje na temat opłacalności zastosowania konkretnego preparatu,
 • analiza farmakoekonomiczna przeprowadzona z punktu widzenia danego szpitala określa efektywność kosztową zastosowania danego rozwiązania terapeutycznego w określonej placówce leczniczej [12].

Zastosowanie analizy farmakoekonomicznej w szpitalu umożliwia jak najefektywniejsze wykorzystanie danej puli budżetowej na zakup potrzebnych środków leczniczych, umożliwiając spore oszczędności w danej jednostce i przyczyniając się tym samym do jej rozwoju.

Autorka:

mgr farm. Aleksandra Jóźwiak-Kisielewska

specjalista farmacji szpitalnej

Artykuł został opublikowany na łamach 57. Wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

Piśmiennictwo:

 1. Kurkowski J.L.: Praktyka farmakoekonomiki – receptariusz szpitalny, 2001, strona 24.
 2. Smoliński D.: Apteki szpitalne w Polsce – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu. Farmakoekonomika szpitalna. Nr 16, 2011, str. 28-30.
 3. Chmal-Jagiełło K.: Apteka XXI wieku. Zdrowie i Zarządzanie. Nr 4, 1999.
 4. Rucker T. D., Schriff G.: Drug formularies: myth – information. Medical Care. 1990. 28, 928 – 942.
 5. Golusiński P., Michalak M., Ozorowski T.: Szpitalny komitet terapeutyczny – zasady funkcjonowania. Wyd. Jakość. 2002: str. 18.
 6. Fragment dokumentu MZ „Polityka lekowa państwa 2004-2008” punkt 5(1), Warszawa: Ministerstwo Zdrowia, 2004 (www.mz.gov.pl-dostęp 13.02.2023).
 7. Apteka Szpitalna. Receptariusz Szpitalny jako codzienne pracy medyka w szpitalu. https://www.aptekaszpitalna.pl/aktualnosci/receptariusz-szpitalny-jako-codzienne-pracy-medyka-w-szpitalu/ (dostęp 13.02.2023).
 8. Czech M.: Farmakoekonomika. Ekonomiczna ocena programów ochrony zdrowia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wyd. 2004.
 9. Czech M.: Farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej. Wydawnictwo Farmapress, Czasopismo Aptekarskie, Biblioteka Naukowa Czasopisma Aptekarskiego. Wyd. 2008.
 10. Szelachowska M., Kalicki W.: Apteka szpitalna w świetle przepisów prawa farmaceutycznego. Konferencja szkoleniowa dyrektorów szpitali i kierowników aptek szpitalnych woj. mazowieckiego, Warszawa 21.04.2010 r.
 11. Grześkowiak E.: Zasady racjonalnej gospodarki lekiem w szpitalu. Konferencja szkoleniowa dyrektorów szpitali i kierowników aptek szpitalnych. Warszawa 21.04.2010 r.
 12. Mrozikiewicz A., Spławiński J., Niewada M., Czech M., Pachocki R.: Farmakoekonomika – nauka służąca racjonalnemu wykorzystaniu środków w ochronie zdrowia. Postępy farmakoterapii. Nr 1/2, 2001, str. 2.
 13. Aptekarz Polski: Wskazówki do racjonalnego przygotowania receptariusza szpitalnego http://www.aptekarzpolski.pl/2014/02/02-2014-wskazowki-do-racjonalnego-przygotowania-receptariusza-szpitalnego/ ( dostęp 13-02-2023).
 14. Receptariusz szpitalny szpitala UCZKIN WUM, wydanie na rok 2018.
Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.