Szukaj

Po pracy

Najwyższy czas zacząć odpowiednio wykorzystywać umiejętności farmaceutów

avatar
Udostępnij
stetoskoop, notatnik, długopis i klawiatura leżące na blacie

Umiejętności i wiedza farmaceutów nie są w pełni wykorzystywane. Pomimo znacznie większych kompetencji i uprawnień australijskich farmaceutów, w porównaniu do tych pracujących w kraju nad Wisłą, wciąż uważają oni, że  ich umiejętności i wiedza w tematyce leków nie jest wciąż w pełni spożytkowana. W takim razie, w jaki sposób wykorzystanie wiedzy i umiejętności farmaceutów może przyczynić się do poprawy sytuacji służby zdrowia na Antypodach i jakie wnioski może wyciągnąć z nich Polska?

Jak powszechnie wiadomo, farmaceuci to osoby wysoko wykwalifikowane, które posiadają ogromną wiedzę na temat leków. Stanowią grupę zawodową cieszącą się dużym zaufaniem, obecną w społecznościach  całej Australii. Na skutek wciąż niedostatecznego wykorzystania potencjału, jaki tkwi w farmaceutach, tracą australijscy obywatele. Muszą czekać dłużej i dojeżdżać dalej w celu wizyty u lekarza rodzinnego, którego usługi, w pewny stopniu, mógłby równie dobrze świadczyć lokalny farmaceuta. W wielu państwach  farmaceuci mogą bezpiecznie przepisywać powtarzające się recepty osobom z ustabilizowanymi schorzeniami przewlekłymi. Australijscy farmaceuci mogliby ściślej współpracować z lekarzami rodzinnymi w celu poprawy australijskiego systemu zdrowia poprzez zmniejszanie presji jaka spoczywa na systemie podstawowej opieki zdrowotnej oraz zwiększenie dostępu pacjentów do opieki.

Potencjalne zadania. Kontynuacja leczenia

Ogólnie rzecz biorąc, w Australii lekarze wypisują recepty na leki, które wystarczają pacjentowi na okres do sześciu miesięcy. Po tym okresie, pacjent musi ponownie udać się do lekarza, nawet jeśli jego potrzeby nie uległy zmianie. W przypadku osób, których leczenie jest z powodzeniem kontrolowane, receptami na leki mogliby zająć się farmaceuci − podczas co najmniej 3,4% wizyt u lekarza rodzinnego wypisywane są powtarzające się recepty na schorzenia leczone już wcześniej. Między innymi takie recepty mógłby wystawiać farmaceuta.

Rozszerzanie roli farmaceutów wcale nie musi podważać pozycji lekarzy. Praca farmaceuty w podstawowej opiece zdrowotnej powinna być wyłącznie wykonywana we współpracy z lekarzem rodzinnym. Jednak w kontekście ustrukturyzowanego planu przepisywania leków z danym lekarzem rodzinnym, farmaceuci powinni móc we własnym zakresie kontynuować leczenie chorób przewlekłych, za zgodą pacjenta i lekarza rodzinnego oraz pod warunkiem, że stan pacjenta jest stabilny.

Odbywałoby się to w bardzo prosty sposób. W Australii, niektórzy lekarze rodzinni nie wymagają aby pacjenci odwiedzali ich osobiście wyłącznie w celu otrzymania powtarzającej się recepty. Mogą zostawić ją na recepcji, uiszczając za to opłatę. Po postawieniu diagnozy oraz stworzeniu planu leczenia, lekarze mogliby, za zgodą pacjenta, udostępnić farmaceucie dokumentację medyczną chorego. Wtedy, jeśli pacjent poprosiłby farmaceutę o wypisanie recepty na lek w celu kontynuowania terapii, ten mógłby po prostu sprawdzić i potwierdzić w historii choroby lek i wydać na niego receptę. W zależności od stanu zdrowia pacjenta, lekarz rodzinny mógłby zezwolić farmaceucie na wydawanie powtarzających się recept na okres do 18. miesięcy. Oczywiście, w razie zmiany stanu pacjenta, musiałby on udać się do swojego lekarza celem omówienia stanu zdrowia i dokonania przeglądu leczenia.

Zwiększone zaangażowanie w opiekę nad pacjentami z chorobami przewlekłymi

Prowadzenie opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą stanowi istotną i ciągle zwiększającą się część pracy lekarza rodzinnego. Więcej niż połowa wizyt u lekarzy rodzinnych obejmuje zajmowanie się co najmniej jednym schorzeniem przewlekłym. Wiele z tych stanowi raczej kontrolę leków lub dostosowywanie dawek niż stawianie diagnozy.

Spora liczba badań sugeruje, że najlepiej prowadzi się pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi w skoordynowanych zespołach opieki zdrowotnej, które skutecznie radzą sobie ze skomplikowanymi wymaganiami związanymi z leczeniem choroby przewlekłej.
Australia poczyniła duże postępy w wykorzystywaniu pracy pielęgniarek i koordynatorów ds. opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Niektóre australijskie apteki już oferują opiekę związaną z prowadzeniem pacjenta z chorobą przewlekłą (oferują w tym także pomoc w rzuceniu palenia i kontrolę wagi) jako część codziennych obowiązków, ale mogłyby wykonywać te zadania w sposób bardziej efektywny, jeśli opieka byłaby bardziej rozbudowana i formalnie zintegrowana w zarządzanie schorzeniami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Co więcej, farmaceuci mogliby również zajmować ważne miejsce w prowadzeniu opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi

Dla przykładu Anglia i Szkocja przodują w przekształcaniu roli farmaceuty, który może zajmować się pacjentem, u którego zdiagnozowano choroby przewlekłe. Póki co, Kanada, Holandia i Stany Zjednoczone dokonują mniejszych postępów w tym obszarze.

Rośnie liczba dowodów na korzyści z umożliwienia farmaceutom współpracy z lekarzami celem wspierania ich w prowadzeniu pacjentów przewlekle chorych. Zarówno australijscy farmaceuci jak i lekarze, wydają się preferować bardziej zespołowe podejście do zarządzania chorobami przewlekłymi. Dowody na poziomie międzynarodowym wskazują, że zaangażowanie farmaceutów znacząco poprawia kontrolę ciśnienia krwi, poziomu glukozy czy cholesterolu we krwi chorych.

Podsumowanie

Badania przeprowadzone wśród australijskich farmaceutów sugerują, że większość z nich jest chętna podjąć się nowej roli, zakładając dalsze szkolenia w tym zakresie. Międzynarodowe badania sugerują natomiast, że wypisywanie recept przez farmaceutów jest pożądane zarówno przez farmaceutów, jak i samych pacjentów.

Apteki i farmaceuci odgrywają istotną rolę w zapewnianiu Australijczykom podstawowej opieki zdrowotnej. Poprawa możliwości zapewniania skutecznej opieki wysokiej jakości wszystkim pacjentom jest niezbędna do budowy zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej w Australii. Skuteczniejsze wykorzystywanie umiejętności farmaceutów – szczególnie poprzez zezwalanie odpowiednio przygotowanym farmaceutom na wydawanie recept – poprawi dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej, ułatwi skuteczniejszą kontrolę leków, obniży koszty i zmniejszy obciążenie lekarzy rodzinnych.

Redakcja

Źródła:

  1. https://www.australianpharmacist.com.au/time-use-pharmacists-skills-properly/
Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.