Szukaj

Wiedza

Pilotaż usługi farmaceutycznej: Konsultacja farmaceutyczna w szpitalu w Radomiu oraz w Bydgoszczy

avatar
Udostępnij
kontur Polski z zaznaczonymi Bydgoszczą i Radomiem

Rola farmaceuty w ochronie pacjenta została zawarta w terminie „opieka farmaceutyczna”. Pierwszy raz pojęcie to zdefiniowali w 1976 roku Mikeal i współpracownicy, jako zapewniającą bezpieczne i racjonalne stosowanie leków opiekę, która dostarczana jest potrzebującym pacjentom. Formuła ta była stosowana do 1980 roku, kiedy to Brodie i współpracownicy zasugerowali, że termin ten dotyczy nie tylko kwestii lekowych, lecz także usług niezbędnych (przed, w czasie i po zakończeniu leczenia) do zapewnienia optymalnie bezpiecznej i skutecznej terapii.

Wprowadzenie do opieki farmaceutycznej

Konieczność utworzenia jasnych wytycznych, dzięki którym farmaceuta szpitalny mógłby udzielić pacjentom pomocy w zakresie stosowanej farmakoterapii była jasna już od kilkudziesięciu lat. Podwaliny dla rozwoju opieki farmaceutycznej utworzone zostały w 1958 roku, gdy amerykański farmaceuta, Procter William w 1958 roku przewidział zaprzestanie własnoręcznej produkcji leków przez apteki, co miało jednocześnie zdegradować rangę zawodu farmaceuty i sprowadzić go do roli sprzedawcy.

Jak pokazała historia, jego przewidywania sprawdziły się w znacznej mierze (Moska D., 1997; Aleksandra P., 2007). Pierwszy raz hasłowe użycie wyrażenia „opieka farmaceutyczna” pojawiło się w 1975 roku w czasopiśmie American Journal of Hospital Pharmacy. Mikeal i współpracownicy (Mikeal, 1975) omawiane zagadnienie definiowali jako pomoc oferowaną pacjentom, zmierzającą do zwiększenia bezpieczeństwa przyjmowania stosowanych leków: „..opieka, jakiej wymaga i jaką otrzymuje dany pacjent, która zapewnia bezpieczne i racjonalne stosowanie leków”.

Kolejną pracą, która krystalizowała rzeczywiste znaczenie opieki farmaceutycznej była publikacja Brodie i współpracowników (Brodie, 1980). Jej autorzy twierdzili, iż: „…opieka farmaceutyczna obejmuje określenie potrzeb lekowych danej osoby, nie tylko zaopatrzenie w potrzebne leki, lecz również udzielenie niezbędnych świadczeń (przed, w czasie i po zakończeniu leczenia) zapewniających optymalnie bezpieczną i skuteczną farmakoterapię. Uwzględnia ona mechanizm sprzężenia zwrotnego jako środek ułatwiający ciągłość tej opieki przez sprawującą ją osobę”. Swoistym novum przedstawionym w cytowanej pracy było umieszczenie pacjenta w centralnej pozycji aktywności opieki farmaceutycznej. Definicja ta opisywała nie tylko powinności aptekarza, ale również wpływ tejże opieki na osobę samego pacjenta, jako jednostki czynnie zaangażowanej w proces swego leczenia.

Kolejną istotną rozprawą traktującą o zasadach opieki nad pacjentem prowadzonej w aptece, były rozważania Heplera, opublikowane w 1987 roku (Hepler DC., 1987).

Autor poszedł krok dalej od wcześniejszych badaczy i precyzyjnie określił obowiązki farmaceuty wynikające ze sprawowania opieki nad pacjentem odwiedzającym daną aptekę. Jego wizja opieki farmaceutycznej wskazywała, iż: „…opieka farmaceutyczna jest uzgodnionym związkiem między pacjentem a farmaceutą, w którym farmaceuta sprawuje kontrolę nad procesem stosowania leków (posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności), kierując się świadomością i zobowiązaniem wobec interesu (dobra) pacjenta”. Zauważyć należy, iż autor dobitnie podkreślił, że osobą mogącą sprawować opiekę farmaceutyczną jest tylko i wyłącznie farmaceuta.

Realna i uznawana po dziś dzień koncepcja opieki farmaceutycznej powstała w 1990 roku i była de facto wspólnym dziełem Heplera i Strand (Hepler DC, Strand L., 1990). W czasopiśmie American Journal of Hospital Pharmacy zespół ten opublikował rozważania nad nieprawidłowym stosowaniem leków, wraz z propozycjami potencjalnych rozwiązań tego problemu. Wspomniany materiał uznawany jest za wstęp do realizacji zasad opieki farmaceutycznej, jako źródła zwiększenia wartości compliance.

W przytoczonej pracy Hepler odszedł od wcześniejszego swego twierdzenia mówiącego, iż tylko farmaceuta może de facto pełnić opiekę farmaceutyczną. Ewolucja jego wspólnych ze Strand poglądów definiowała omawiane zagadnienie jako „…odpowiedzialne zapewnienie farmakoterapii, której celem jest uzyskanie określonych efektów poprawiających jakość życia pacjenta”. Autorzy wskazywali, iż tego typu podejście skutkować będzie:

  • wyleczeniem     pacjenta,
  • wyeliminowaniem  albo złagodzeniem objawów danej jednostki chorobowej,
  • zahamowaniem  lub choćby spowolnieniem toczącego się procesu chorobowego,
  • działaniem     profilaktycznym mającym na celu zapobieganie wystąpieniu choroby lub chociażby jej objawów.

Z definicji tej wyłania się więc obraz opieki farmaceutycznej nie jako wyłącznego obowiązku farmaceuty, lecz realnej współpracy farmaceuta – pacjent – pozostali członkowie zespołu opieki zdrowotnej. Badacze wskazali, iż tylko tego typu multidyscyplinarne postępowanie doprowadzi do opracowania, realnego wdrożenia i systematycznego monitorowania postępów stosowanej terapii farmakologicznej (Scullin C., 2007; Care Quality Commission, 2010; American College of ClinicalPharmacy, 2008; Cotter S., 1994; Department of Health, 1988).

Opieka farmaceutyczna staje się w świetle tej definicji integralną i nieodłączną częścią systemu opieki zdrowia, a w prawidłowo prowadzonym procesie jej udzielania pacjent i farmaceuta oddziałują na siebie wzajemnie.

Konsultacja farmaceutyczna

Projekt usługi „Konsultacja farmaceutyczna” programu edukacyjnego dla pacjenta onkologicznego jest niezwykle wartościowym i pomocnym krokiem dla grupy pacjentów onkologicznych. Przykładowo, świadczona usługa znacznie podnosi jakość życia pacjentów poddanych chemioterapii poprzez złagodzenie działań niepożądanych.

dr - Pilotaż usługi farmaceutycznej: Konsultacja farmaceutyczna w szpitalu w Radomiu oraz w Bydgoszczy

Od lewej: mgr farm. Katarzyna Szczęśniak, tech. Jolanta Derleta, ja, ordynator OIOM Joanna Armetowicz-Munik, mgr farm. Rafał Majewski, mgr Agnieszka Kapusta – manager HR

Szpital Onkologiczny w Radomiu podpisał umowę współpracy dotyczącą pilotażowego projektu badawczego w zakresie opieki farmaceutycznej nad pacjentem onkologicznym. Kierownikiem projektu została pani mgr. farm. Katarzyna Grzyb (Kierownik Apteki Szpitalnej) wraz z zespołem. Projekt realizowany jest pod nadzorem pana Dr Regis Vaillancourt (CHEO, Ottawa, Kanda) oraz Dr Piotra Merksa, (UKSW w Warszawie oraz CM UMK, Bydgoszcz). Nad całością czuwa por. mgr farm. Tomasz Harężlak. Dodatkowo w 10. Wojskowym Szpitalu w Bydgoszczy jest realizowany projekt dotyczący ostrego uszkodzenia nerek w powiązaniu ze stosowanymi przez pacjentów lekami.

Realizacja projektu w Radomiu

W obecnej fazie projektu odbyliśmy dwa szkolenia, gdzie został zaprezentowany protokół podejścia do pacjenta, projekt instrukcji dla pacjentów w Radomiu i narzędzia badawczego do oceny efektywności usługi.

Jak wygląda projekt od środka? Farmaceuta zaprasza pacjenta na rozmowę do specjalnego pokoju konsultacji. Zgodnie z protokołem, opowiada mu o lekach przepisanych przez lekarza oraz przygotowuje indywidualne instrukcje w formie piktogramów.

chlorambucyl3 463x1024 - Pilotaż usługi farmaceutycznej: Konsultacja farmaceutyczna w szpitalu w Radomiu oraz w BydgoszczySpecjalnie przygotowane instrukcje są przekazywane pacjentowi. Na koniec jest przeprowadzone specjalistyczne badanie.

dr2 - Pilotaż usługi farmaceutycznej: Konsultacja farmaceutyczna w szpitalu w Radomiu oraz w Bydgoszczy

Realizacja projektu w Bydgoszczy

W obecnej fazie projektu dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego ostrego uszkodzenia nerek lekozależnego oraz przygotowano formularz koncyliacji lekowej.
Badanie w pierwszej fazie będzie obejmowało przegląd produktów leczniczych na podstawie dokumentacji medycznej pacjentów z rozpoznaniem ostrego uszkodzenia nerek, a następnie zebranie dokładnego wywiadu lekowego przez farmaceutę i porównanie zebranych informacji.

W następnym etapie, na podstawie określonych kryteriów, zostaną wybrani pacjenci z grupy ryzyka rozwoju ostrego uszkodzenia nerek z uwzględnieniem dotychczas stosowanych produktów leczniczych przez pacjenta na podstawie koncyliacji lekowej dokonanej przez farmaceutę.

Planowane są szkolenia, gdzie zostanie zaprezentowany sposób korzystania z formularza koncyliacji lekowej oraz kryteria włączenia pacjenta do badania, a dodatkowo rozwój narzędzia badawczego do oceny efektywności usługi.

Jak wygląda projekt z praktycznego punktu widzenia? Farmaceuta dokonuje przeglądu w systemie operacyjnym pacjentów, a następnie udaje się na oddział celem przeprowadzenia koncyliacji z wybranymi pacjentami zgodnie z formularzem.

Rzetelne zebranie wywiadu i prawidłowa interpretacja uzyskanych danych jest niezbędnym elementem opracowania prawidłowego planu opieki farmaceutycznej. Postępowanie takie zapewnia najwyższą efektywność terapii, przy jednoczesnej minimalizacji działań niepożądanych leczenia, umożliwiając jednocześnie wyeliminowanie potencjalnych problemów lekowych i dołożenie starań, aby nie przekształciły się one w realne (Winslade NE., 1997; GorgasTorner MQ., 2003; Hanlon JT,2001). Obecnie chęć wejścia w projekt, wyraził pan mgr farm. Sebastian Sobski z Apteki Szpitalnej w Gdańsku. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach.

Ciąg dalszy relacji nastąpi.

 

Autorzy publikacji
Dr n. farm. Piotr Merks,
a) adiunkt Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW w Warszawie.
b.) Katedra Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Farmaceutyczny, CM UMK w Bydgoszczy.

por. mgr farm. Tomasz Harężlak,
a) Apteka Zakładowa,  10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy,
b) Katedra Technologii Postaci Leku, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Farmaceutyczny, CM UMK w Bydgoszczy.

Dane kontaktowe:  pmerks@uksw.edu.pl

 

Źródła:

    • Brown TR, Lazarus HL, Mikeal RL, Vinson MC. Quality of pharmaceutical care in hospitals, American Journal of Health-System Pharmacy1975 Jun; 32 (6):567-574
    • Brodie DC, Parish PA, Poston JW. Societal needs for drugs and drug-related services, Am J Pharm Educ. 1980 Aug;44(3):276-8.
Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.