Szukaj

Wiedza

Rola medycyny personalizowanej w zapewnieniu efektywnej  terapii pacjentów – część 1

avatar
Udostępnij
Naukowiec trzymający ampułke z DNA

Terapie personalizowane, opierając się na do­borze metod leczenia z uwzględnieniem in­dywidualnych cech pacjenta, mają na celu optymalizację całego procesu terapeutycz­nego. Indywidualne podejście do leczenia pacjenta minimalizuje ryzyko niepowodze­nia czy wystąpienia działań niepożądanych, wpływając tym samym na wzrost efektyw­ności terapii zarówno pod względem klinicz­nym, jak i ekonomicznym.

Medycyna personalizowana jest nowym podejściem zarówno do diagnostyki, jak i procesu leczenia pacjenta. Jej zasadni­czym celem jest poprawa jakości leczenia pacjentów, biorąc pod uwagę czynniki indywidualne i specyfikę przebiegu cho­roby u danego pacjenta. Terapia personalizowana obejmo­wać może takie schorzenia jak nowotwory, cukrzycę, choro­by serca, choroby neurodegeneracyjne czy choroby rzadkie1. Choć terapie personalizowane najszerzej stosowane są w Sta­nach Zjednoczonych i niektórych krajach Europy Zachodniej, w Polsce również rośnie świadomość korzyści wynikających z indywidualnego podejścia do pacjenta

Medycyna personalizowana – definicja i zastoso­wanie

Zgodnie z definicją Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA), medy­cyna personalizowana (PM, ang. personalized medicine) jest leczeniem dopasowanym do indywidualnej charakterystyki pacjenta, jego potrzeb i preferencji2. W szerszym znaczeniu, medycyna personalizowana (stratyfikowana, ang. stratified medicine) polega na kategoryzacji pacjentów według ryzyka rozwoju określonej choroby lub poziomu odpowiedzi pacjen­ta na konkretne leczenie za pomocą odpowiednich markerów diagnostycznych3,4. W ramach wielu jednostek chorobowych

obserwowana jest różna odpowiedź pacjen­tów na zastosowanie tego samego leczenia. Sytuacja ta, wraz z rozwojem odpowiednich technologii dała podstawę do opracowywa­nia terapii dostosowanych do profilu cho­roby pacjenta. Medycyna personalizowana stosowana jest szczególnie często w onko­logii gdzie obejmuje stosowanie testów ge­netycznych, które umożliwiają przewidzenie ryzyka konkretnego nowotworu u pacjen­tów oraz ocenę polimorfizmu kluczowych enzymów odpowiedzialnych za metabolizo­wanie leków5. Medycyna personalizowana jest interdyscyplinarną, stale rozwijającą się dziedziną opieki medycznej. Do jej głów­nych celów zaliczyć należy poprawę sku­teczności, efektywności, bezpieczeństwa i kosztów terapii, a także przewidywanie występowania chorób u konkretnych osób oraz ich zapobieganie6.

Diagnostyka i leczenie pacjenta w medycynie personalizowanej

Dzięki metodom genetycznej oceny pa­cjenta medycyna spersonalizowana umoż­liwia opracowanie indywidualnego planu terapeutycznego dla konkretnego pacjenta. W terapii personalizowanej wykorzystywa­ne są nowoczesne metody diagnostyczne takie jak mikromacierze DNA czy Real Time PCR, co pozwala stworzyć molekularny profil pacjenta. Możliwość prześledze­nia ułożenia genów, a jednocześnie dostęp do informacji na temat ekspresji genów umożliwia lekarzom dobranie odpo­wiedniego leczenia i dopasowanie go do indywidualnego pa­cjenta1, co znacząco wpływa na efektywność terapii i minima­lizację działań niepożądanych.

Dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leków powią­zane z wiedzą o indywidualnej uwarunkowanej genetycznie reakcji pacjenta na dany lek są czynnikami wpływającymi na sukces terapeutyczny. Pacjenci charakteryzujący się spowol­nionym metabolizmem leków mają tendencję do nadmier­nej kumulacji substancji leczniczej w organizmie, co skutkuje przekroczeniem stężenia terapeutycznego i odwrotnie – u pacjentów z nasilonym metabolizmem obserwowany może być brak oczekiwanego efektu wynikającego z zastosowania danego leku. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż indywidualne różnice w odpowiedzi na leczenie zależeć mogą również od miejsca działania substancji (receptorów, transporterów oraz białek biorących udział w procesie transmisji sygnału w ko­mórce), co także może być warunkowane genetycznie7.

Z uwagi na fakt, iż większość cech farmakogenetycznych ma charakter wielogenowy, ważna jest identyfikacja jak najwięk­szej liczby genów i polimorfizmów, które mogą warunkować indywidualne odpowiedzi organizmu na leczenie (zarówno odpowiedź na lek jak i możliwość występowania niepożą­danych reakcji związanych z zastosowaniem leku)7. Jedną z najpopularniejszych baz danych zawierających informacje o polimorfizmach i mutacjach ludzkich genów jest Pharma­cogentics and Pharmacogenomics Knowledge Base (Phar­mGKB)8.

Diagnostyka molekularna pozwala dodatkowo oceniać spo­sób metabolizowania leku u danego pacjenta i tym samym optymalizować jego dawki, co jest głównym czynnikiem de­terminującym efektywność terapeutyczną. Międzyosobnicze różnice w farmakoterapii zauważalne są m.in. u osób miesz­kających w różnych szerokościach geograficznych. Przykła­dowo, Afroamerykanie znacznie gorzej reagują na terapię β-adrenolitykami i inhibitorami konwertazy angiotensyny w przypadku niewydolności serca, a także wykazują mniejszy spadek ciśnienia tętniczego w leczeniu nadciśnienia lekami blokującymi układ renina-angiotensyna w porównaniu z oso­bami rasy białej. Doświadczenia te spowodowały, że aspekt etnofarmakologiczny jest szczególnie istotny w rozwoju me­dycyny personalizowanej. Stosowanie indywidualnego po­dejścia do pacjenta wpływa na zmiany wprowadzane przez lekarzy w zlecanych produktach leczniczych (nawet w odnie­sieniu do połowy pacjentów)1.

Medycyna personalizowana ułatwia wcześniejsze wykrycie choroby, a mapowanie genetyczne pozwala na wskazanie predyspozycji zachorowania na określone choroby zanim pa­cjent zacznie odczuwać pierwsze dolegliwości. Dzięki temu, już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej możliwe jest zaplanowanie odpowiednich działań profilaktycznych, uwrażliwienie lekarza i edukacja pacjenta w zakresie poja­wiających się symptomów danej choroby, co daje możliwość szybkiej interwencji terapeutycznej, a tym samym zapobie­gnięcie wielu negatywnym następstwom choroby, które czę­sto są konsekwencją jej długotrwałego rozwoju. Znaczenie czynników genetycznych ma szczególne znaczenie w etiopa­togenezie schizofrenii, depresji, astmy, choroby Alzheimera, nadciśnienia tętniczego, osteoporozie czy cukrzycy, gdzie jed­nocześnie wśród pacjentów odnotowywana jest często niska skuteczność leczenia7.

W przypadku rozwoju choroby medycyna personalizowana umożliwia jak najpełniejsze dostosowanie leków do profilu pacjenta, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie stosowania różnych leków o niskiej efektywności względem danego pa­cjenta, co często wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi. Dodatkowo, znajomość profilu genetycznego pacjenta po­zwala wskazać, które z leków wpłynąć mogą na występo­wanie działań niepożądanych, co ma szczególne znaczenie wobec danych wskazujących, że nawet połowa pacjentów otrzymuje niewłaściwe leczenie7, 9, czego wyrazem może być duża liczba działań niepożądanych i związane z nimi zgony pacjentów, szacowane w Stanach Zjednoczonych na 100 tys. rocznie. Należy zwrócić również uwagę na dodatkowe kosz­ty leczenia ponoszone w związku z doborem niewłaściwej terapii, oceniane w Stanach Zjednoczonych na 100 mld USD rocznie10.

Terapie ukierunkowane molekularnie czy immunoterapia nie są jednak skuteczne u wszystkich chorych. Dodatkowo, nie gwarantują one długotrwałego efektu leczenia, bowiem na­wet po kilku miesiącach od ich stosowania u pacjenta może pojawić się oporność na te leki. Tym samym, u części chorych mimo dostępności terapii molekularnej stosowane powin­no być standardowe leczenie, które może przynieść większe efekty kliniczne i pociągać za sobą niższe koszty leczenia.

Autor:
dr n. o zdr. Urszula Religioni,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Zakład Analiz Ekonomicznych i Systemowych,
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Artykuł pochodzi z 47 numeru kwartalnika „Farmakoekonomika Szpitalna”

 

Źródła:

  • Stawarczyk M., Medycyna spersonalizowana, „Aptekarz Polski” 2017; 125 (103e): 21–28.
  • U.S. Food and Drug Administration, Paving the Way for Personali­zed Medicine, October 2013; 5.
  • Gaciong Z., Jassem J., Kowalik A., Krajewski-Siuda K. i in., „Medycy­na Personalizowana”, Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016; 97–98.
  • Butts C., Kamel-Reid S., Batist G., Chia S. i in., Benefits, issues, and recommendations for personalized medicine in oncology in Ca­nada, Curr Oncol 2013; 20: 475–483.
  • The Academy of Medical Sciences, Realising the potential of stra­tified medicine, July 2013; 5.
  • Chmara E., Medycyna spersonalizowana, „Farmacja Współczesna” 2011; 4: 133–135.
  • Nowakowska E., Metelska J., Matschay A. i in., Czy warto inwesto­wać w medycynę personalizowaną?, „Biotechnologia” 2009; 5: 50–56.
  • Pharmacogentics and Pharmacogenomics Knowledge Base, dostępny w Internecie: <https://www.pharmgkb.org/>, dostęp 12.03.2019 r.
  • Gaciong Z., Jassem J., Kowalik A., Krajewski-Siuda K. i in., „Medy­cyna Personalizowana”, Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016; (14): 19.
  • Ingelman-Sundberg M., Pharmacogenetics: an opportunity for a safer and more efficient pharmacotherapy, J Intern Med. 2001; 250 (3): 186–200.
  • Personalized Medicine Coalition, More than 20 Percent of FDA’s 2014 Novel New Drugs Are Personalized Medicines, press release, 28 January 2015.
  • Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej, dostępny w Interne­cie: <http://pkmp.org.pl/>, 02.03.2019 r.
  • Wysocki P. J, Handschuh P., Mackiewicz A., Medycyna personalizo­wana z perspektywy onkologa, „Biotechnologia” 2009; 5: 18–26.
  • European Commision, European Perspectives in Personalised Medicine, May 2011.
  • European Commission, Use of „-omics” technologies in the deve­lopment of personalised medicine, Brussels 2013.
  • Hamburg M.A., Collins F.S., The path to Personalized Medicine, N Engl J Med 2010; 10: 1–4.
  • Spear B.B., Heath-Chiozzi M., Huff J., Clinical application of phar­macogenetics, Trends Mol Med 2001; 7: 201–204.
  • Tufts Center for the Study of Drug Development, Personalized Me­dicine Gains Traction but Still Faces Multiple Challenges, Impact Report, May/June 2015, Volume 17, Number 3.
  • Ginsburg G.S., McCarthy J.J., Personalized medicine: revolutioni­zing drug Discovery and patient care, Trends in Biotechnology 2001; 19: 491–496.
  • Pasowicz M., Medycyna nowej generacji [w:] Zdrowie i medycyna – wyzwania przyszłości. Pasowicz M (red.). Kraków: Oficyna Wydaw­nicza AFM, Kraków 2013; 85–95.
Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.