Szukaj

Wiedza

Skuteczność leczenia chorób rzadkich

avatar
Udostępnij
płaska, pionowa powierzchnia z małymi otworami

 

Wiedza na temat rozwoju i leczenia chorób rzadkich jest relatywnie mała w porównaniu z powszechnie występującymi schorzeniami. Przyczyną tej sytuacji jest m.in. niewielka liczba chorych cierpiących na konkretne schorzenie rzadkie.

5% skutecznie leczonych chorób

Sytuacja ta wpływa na ograniczone możliwości diagnostyki czy leczenia danej choroby, bowiem schorzenia rzadkie właśnie z powodu częstości występowania pomijane były w priorytetach zdrowotnych krajów, o czym może świadczyć fakt, że tylko 250 spośród opisanych do tej pory chorób rzadkich posiada kod w istniejącej międzynarodowej klasyfikacji chorób. Szacuje się, że zaledwie 5% spośród 8 tysięcy chorób rzadkich może być skutecznie leczona.

Rozporządzenie nr 141/2000 Parlamentu 9 Europejskiego i Rady z 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych zaznacza jednak że pacjenci cierpiący na rzadkie stany chorobowe powinni być uprawnieni do takiej samej jakości leczenia, jak wszyscy pacjenci. Postanowienie to realizowane ma być w Polsce m.in. po wdrożeniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, który będzie kompleksowo obejmował zagadnienie opieki zdrowotnej dla pacjentów z chorobami rzadkimi, w tym zwiększenie dostępności:

 • wysokospecjalistycznej opieki medycznej;
 • terapii lekowych;
 • do drogich technologii.

Dostęp do leków w Polsce

Obecnie na polskim rynku farmaceutycznym dostępne są wszystkie produkty lecznicze sieroce, stosowane w leczeniu chorób rzadkich, jakie są zarejestrowane i wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej. Każdego roku Europejska Agencja Leków (EMA ang. European Medicines Agency) dopuszcza do obrotu nowe leki sieroce. Przykładowo: w 2013 roku na rynek wprowadzonych zostało 7 nowych leków, a w 2014 i 2015 – po 15 nowych medykamentów.

Wnioski o przyznanie produktowi statusu leku sierocego rozpatrywane są przez Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych (COMP, ang. Committee for Orphan Medicinal Products), działający przy Europejskiej Agencji Leków. Status leku sierocego może być przyznany technologiom z zakresu diagnostyki, profilaktyki lub leczenia schorzeń o rozpowszechnieniu nie większym niż 5 na 10 000 osób w Unii Europejskiej oraz zagrażających życiu, znacznie upośledzających lub o poważnym i przewlekłym przebiegu, w których nie została dotąd zarejestrowana satysfakcjonująca metoda diagnostyki, profilaktyki lub leczenia tego schorzenia, albo – jeżeli taka metoda istnieje – nowy produkt leczniczy przyniesie istotną korzyść pacjentom w tym wskazaniu.

Leki sieroce – procedury

Procedura oznaczenia danego produktu jako leku sierocego rozpoczyna się jeszcze przed złożeniem wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Wniosek taki może być zgłoszony do Europejskiej Agencji Leków, która na tej podstawie opracowuje skrócone sprawozdanie do Komitetu ds. Sierocych Produktów Leczniczych lub w razie konieczności wnioskuje do sponsora o uzupełnienie danych lub dokumentacji.

Wniosek o przyznanie oznaczenia produktu leczniczego jako sierocego produktu leczniczego powinien zawierać takie informacje, jak: nazwę i adres sponsora, nazwę handlową produktu leczniczego, wykaz składników czynnych, proponowane wskazania oraz uzasadnienie, że dany produkt spełnia kryteria leku sierocego. Komitet ds. Sierocych Produktów Leczniczych swoją decyzję (pozytywną lub negatywną) wydaje w ciągu 90 dni. Decyzje pozytywne przekazywane są do Komisji Europejskiej.

W przypadku opinii negatywnej sponsor w ciągu 90 dni może zakwestionować wydaną decyzję i wnioskować o ponowne rozpatrzenie dokumentów. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane dla sierocego produktu leczniczego obejmować może tylko wskazania terapeutyczne, które spełniają kryteria dla leku sierocego, opisane we wniosku do COMP.

Coraz więcej leków dla chorób rzadkich

Liczba wniosków złożonych w tej procedurze w ostatnich latach wynosiła: 2013 rok – 201 (spośród których 69% uzyskało pozytywną opinię COMP), 2014 rok – 329 (76% zaopiniowano pozytywnie), 2015 rok – 249 (66% ocenionych pozytywnie). Produkty o statusie leku sierocego wpisywane są do specjalnego rejestru, tzw. Community Register for Orphan Medicinal Products. Leki, którym przyznano status sierocych na terenie Unii Europejskiej, stosowane są głównie w leczeniu następujących obszarów terapeutycznych:

 • leki przeciwnowotworowe i immuno- modulujące (47% ogółu leków sierocych dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej),
 • przewód pokarmowy i metabolizm (19%),
 • układ sercowo-naczyniowy (10%),
 • układ nerwowy (10%),
 • hormony stosowane ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insuliny (4%),
 • leki przeciwinfekcyjne (3%),
 • krew i układ krwiotwórczy (3%),
 • pozostałe (4%).

Z punktu widzenia farmakoekonomiki…

Unia Europejska nie określa jednak kryteriów analiz ekonomicznych, wysokości ceny czy kryteriów refundacji poszczególnych produktów stosowanych w chorobach rzadkich. Ogólnie, w ocenach farmakoekonomicznych próg opłacalności terapii lekami sierocymi, podobnie jak innymi produktami, wynosi 3-krotność PKB per capita/ QALY (w Polsce ok. 144 tys. zł /QALY).

Obecnie w Polsce refundacją objęte są 23 produkty lecznicze stosowane w chorobach rzadkich. Od stycznia 2018 roku lista refundacyjna objęła jeden z najdroższych leków stosowanych na świecie – preparat eculizumab (międzynarodowa nazwa leku Soliris), wykorzystywany w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego i nocnej napadowej hemoglobinurii. Szacuje się, że w Polsce na te choroby choruje 25 dzieci i 10–15 dorosłych.

Roczna terapia jednego pacjenta tym lekiem to koszt 2 mln zł. Ogólnie, Narodowy Fundusz Zdrowia na leczenie chorób rzadkich wydaje rocznie ok. 350 mln zł. Istniejącym problemem w Polsce jest refundacja leków po uzyskaniu pełnoletności, bowiem pacjent zmuszony jest wtedy do zmiany ośrodka z pediatrycznego na specjalizujący się w leczeniu dorosłych. Istnieje możliwość, po uzyskaniu zgody NFZ, aby pacjent kontynuował leczenie w placówce o charakterze pediatrycznej, jednak zwykle przez dość krótki czas.

Wyzwania chorób rzadkich

Choroby rzadkie stanowią duże wyzwanie w obszarze zdrowia publicznego. Biorąc pod uwagę ich rzadkość występowania, choroby te są trudne do diagnozowania, a ich leczenie jest znacznym obciążeniem dla systemów opieki zdrowotnej. Do istotnych problemów związanych z terapią osób z chorobami rzadkimi należy kwestia refundacji leczenia, w tym określania kryteriów dla sierocych produktów leczniczych zarejestrowanych w powyżej jednym wskazaniu terapeutycznym (gdzie konieczne są często nowe analizy ekonomiczne, w których z uwagi na bardzo małą liczbę chorych dostępność do danych jest ograniczona) czy desygnowanie obecnych już od lat na rynku leków jako leki sieroce.

Trudna w ustaleniu jest również kwestia badań czy dowodów naukowych, które mogą stanowić potwierdzenie skuteczności konkretnych produktów leczniczych w terapii wybranej grupy chorych. Dodatkowo sama wiedza o chorobach rzadkich, zarówno wśród społeczeństwa, jak i specjalistów, jest często relatywnie niewielka. Z uwagi na powyższe, niezbędnym wydaje się jak najszybsze ostateczne ustalenie zakresu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich i jego realizacja w Polsce, celem jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb pacjentów cierpiących na schorzenia rzadkie.

Co ważne, Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich będzie wprowadzał rozwiązania systemowe i obejmował wszystkie rodzaje chorób rzadkich, dzięki czemu sytuacja pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce może w kolejnych latach ulec znacznej poprawie.

Autorka:
dr n. o zdr. Urszula Religioni

Zakład Zdrowia Publicznego,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Źródła:

 • Ministerstwo Zdrowia, Choroby rzadkie, dostępny w Internecie: <http://www.mz.gov.pl/leczenie/choroby-rzadkie/>, dostęp 03.01.2018 r.
 • Decyzja nr 1295/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 1999 r. przyjmująca wspólnotowy program działania w dziedzinie rzadkich chorób w ramach działań w dziedzinie zdrowia publicznego (1999–2003).
 • Decyzja 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. przyjmująca program działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008).
 • Rada Unii Europejskiej, Zalecenie rady z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób (2009/C 151/02).
 • Libura M., Władusiuk M., Małowicka M. i in., Choroby rzadkie w Polsce – stan obecny i perspektywy, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2016.
 • Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich, Choroby Rzadkie, dostępny w Internecie: <http://www.nadziejawgenach.pl/ choroby_rzadkie/>, dostęp 04.01.2018 r.  Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie powołania Zespołu do spraw chorób rzadkich (Dz. Urz. Min. Zdr. 2016.30).
 • Rynek Zdrowia, MZ o planie dla chorób rzadkich, dostępny w Internecie: <http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/MZ-o-planie-dla-chorob-rzadkich,179472,14.html>, dostęp 03.01.2018 r.
 • Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz.U. L 18 z 22.1.2000).
 • Graliński J., Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – mapa drogowa, Seminarium edukacyjne: Innowacje w leczeniu chorób rzadkich, leki sieroce – ocena dostępności w Polsce, dostępny w Internecie: <http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/3.-jacek-gralinskki-narodowy-plan-dla-chorob-rzadkich-mapa-drogowa.pdf >, dostęp 05.01.2018 r.
 • European Medicines Agency, Orphan drugs and rare diseases at a glance, London 2007. 12. Komisja Europejska, Register of designated Orphan Medicinal Products (by number), dostępny w Internecie: <http://ec.europa.eu/ health/documents/community-register/html/
  orphreg.htm>, dostęp 08.01.2018 r.
 • Tordrup D., Tzouma V., Kanavos P., Orphan drug considerations in Health Technology Assessment in eight European countries, Rare Diseases and Orphan Drugs, „International Journal of Public Health” 2014; (3): 86–97. 14.
 • Rynek Aptek, Ekspert: poziom refundacji leków sierocych jest niezmienny, dostępny w Internecie: <http://www.rynekaptek.pl/

 

Tagi:

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.