Szukaj

Wiedza

Szpitalna gospodarka albuminami jako źródło ewentualnych oszczędności

avatar
Udostępnij
Grafika przedstawiająca kilka próbówek i z tytułem artykułu

W szpitalu powiatowym w Brodnicy komórką odpowiedzialną za kreowanie polityki lekowej jest Zespół ds. Farma­koterapii. W skład powyższego zespołu wchodzą koordynatorzy wszystkich oddziałów szpitalnych oraz farma­ceuta, który pełni rolę przewodniczą­cego zespołu. W toku prac komórka wyznaczyła kilka punktów, których celem była racjonalizacja farmako­terapii. Szczególną uwagę zwrócono na zużycie roztworów albumin na te­renie szpitala.

Albuminy są białkami stanowią­cymi około 60% białek osocza ludzkie­go. Ich główną funkcją jest wywieranie ciśnienia onkotycznego warunkują­cego prawidłową proporcję między objętością osocza i płynu tkankowego [1]. Proces technologiczny uzyskiwa­nia albumin wymaga zastosowania frakcjonowania białek osocza, stąd ich cena jest znacząco wyższa, aniżeli roz­tworów krystaloidów lub niektórych koloidów (roztwory hydroksyetylo­skrobii/HES, żelatyna modyfikowana, dekstrany) [2].

Wytyczne dotyczące stosowania albumin

W celu optymalizacji zużycia albu­min w szpitalu wdrożono „Wytyczne dotyczące stosowania albumin w ZOZ Brodnica”. Powyższe wytyczne zostały opracowane na podstawie danych li­teraturowych przez przewodniczącego Zespołu ds. Farmakoterapii [2, 3, 4]. Zaproponowane rozwiązanie przyjęto na przełomie października i listopada 2020 r. (poniżej dokładna treść przed­stawiona w Tabeli 1.).

Tabela 1. „Wytyczne dotyczące stosowania albumin w ZOZ Brodnica”

Tab. 1 - Szpitalna gospodarka albuminami jako źródło ewentualnych oszczędności

Wyniki

Podane powyżej wytyczne przedsta­wiono na spotkaniu z koordynatorami oddziałów szpitalnych, których zobligo­wano do przekazania uzyskanych infor­macji podwładnym lekarzom.

W wyniku przyjętych rozwiązań odnotowano spadek zużycia albumin do 2460 g w pierwszym półroczu (H1) 2021 r. w porównaniu z 4800g w analo­gicznym okresie (H1) 2020 r. (Tabela 2). Po przyjęciu ceny albumin z 2021 r. (Ta­bela 3.), koszt zużycia albumin w 2020 r. można określić na 43 008 PLN, co daje oszczędność 20 956,56 PLN półrocze do półrocza.

Tab. 2 i 3 - Szpitalna gospodarka albuminami jako źródło ewentualnych oszczędności

Wnioski

Z powodu pandemii COVID-19 powyż­sze wyniki można uznać za niemiarodaj­ne, stąd postanowiono porównać, jaki % kosztów leczenia stanowiły albumi­ny w podanych okresach i tak należy stwierdzić, że w pierwszym półroczu 2020 r. koszt albumin stanowił 6,24 % kosztu zakupionych leków, a w pierw­szym półroczu 2021 r. – 2,06%.

Tak duży spadek kosztu albumin był możliwy pomimo, iż szpital powia­towy w Brodnicy podczas największe­ go wzrostu zachorowań na COVID-19 posiadał 50 łóżek covidowych, w dużej mierze zajętych przez chorych pacjen­tów. Pomimo, że u powyższych pa­cjentów często stwierdzano izolowa­ną hipoalbuminemię, lekarze zgodnie z panującymi w szpitalu wytycznymi nie decydowali się na podawanie albu­min w formie dożylnej. Za główny cel, w przypadku powyższych pacjentów, obrano leczenie przyczyny hipoalbu­minemii, czyli niewydolności wątroby i nerek oraz stanu zapalnego [5].

Pierwsze półrocze 2021 r. różniło się również specyfiką pacjentów przyj­mowanych na Oddział Chirurgiczny. Z opinii lekarzy oraz pielęgniarek po­wyższego Oddziału można wyciągnąć wniosek, że pacjenci później niż w la­tach poprzednich zgłaszali się do szpi­tala, często bagatelizowali stan swojego zdrowia, stąd też stan przyjmowanych pacjentów był cięższy aniżeli w analo­gicznych okresach lat poprzednich.

W wyniku wdrożenia wytycznych dotyczących stosowania albumin ograni­czono przypadki podaży albumin na od­dziale chirurgicznym w przypadkach, gdy nie było ku temu wskazań, np. przy ostrym zapaleniu trzustki.

Podsumowanie

Wdrożone wytyczne ograniczyły przy­padki bezzasadnej podaży albumin w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy. Ze­spół do spraw Farmakoterapii wdraża­jąc przytaczane wcześniej wytyczne nie spodziewał się tak pozytywnego efektu przyjętych rozwiązań – spadek kosztów o ponad 20 tys. PLN.

Spadek zużycia może oczywiście wynikać z obecnej sytuacji epidemicznej w kraju, stąd zużycie albumin na terenie Szpitala Powiatowego w Brodnicy bę­dzie podlegało dalszemu monitoringowi oraz w przypadku stwierdzenia nadużyć w ich stosowaniu, przeprowadzane będą akcje edukacyjne wśród lekarzy dotyczą­ce wskazań do stosowania tych środków leczniczych.

W momencie panującej na świecie pandemii, środki zaoszczędzone w ten sposób mogły zostać wykorzystane mię­dzy innymi na zakup sprzętu ochronne­go dla medyków pracujących w szpita­lu. Pozytywny efekt został osiągnięty dzięki powołaniu na przewodniczącego zespołu ds. Farmakoterapii farmaceuty oraz dzięki dobrej współpracy pomiędzy zespołem a koordynatorami poszczegól­nych oddziałów szpitalnych.

Autor:
mgr farm. Wojciech Gostomczyk

Artkuł został opublikowany na łamach 55. wydania Farmakoekonomiki Szpitalnej

 

Źródła:

  1. Górski J.: Fizjologia człowieka. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  2. Korsak J., Fabijańska-Mitek J., Jędrzej­czak W.W. i wsp.: Wytyczne w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w pod­miotach leczniczych. Rozdział 8. Lecze­nie roztworami albuminy. http://www.rckik.zgora.pl/Files/files/wytyczne_w_zakresie_leczenia_krwi%C4%85_i_jej_sk%C5%82adnikami_wyd_3.pdf (stan z dn. 20.07.2021 r.).
  3. Weinacker A.: Guidelines for Intraveno­us Albumin Administration at Stanford Health Care. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiO­96KIppfyAhWJz4sKHbpLB­N0QFnoECAUQAw&url=https%3A%2F%2Fstanfordhealthca­re.org%2Fcontent%2Fdam%2FSHC%2Fhealth-care-professional­s%2Fmedical-staff%2Fmed­staff-weekly%2F20170315-guidelines-for-intravenous-albumin­-administration.pdf&usg=AOvVa­w2u7rAjqa6DiJ1i-8jeOSbg (stan z dn. 20.07.2021 r.).
  4. Caraceni P., Domenicali M., Tovoli A. et al.: Clinical indications for the al­bumin use: still a controversial issue. European Journal of Internal Medicine. 2013. Vol. 24, No. 8, 721-728.
  5. Paliogiannis P., Mangoni A.A., Can­gemi M. et al.: Serum albumin con­centrations are associated with disease severity and outcomes in coronavirus 19 disease (COVID-19): a systematic review and meta-analysis. Clinical and Experimental Medicine. 2021. Vol. 21, No. 3, 343–354.

 

Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.