Szukaj

Wiedza

Proszki dzielone w terapii pediatrycznej

avatar
Udostępnij
Baner z tytułem artykułu "Proszki dzielone w terapii pediatrycznej"

Farmakoterapia dziecięca wiąże się z wieloma wymaganiami i problemami dotyczącymi odpowiedniej dawki i postaci farmaceutycznej podawanych leków. Jednym z rozwiązań w terapii pediatrycznej jest zlecanie przez lekarzy proszków dzielonych do sporządzenia przez farmaceutów w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych.

Jednym z największych wyzwań we współczesnej medycynie jest efektywna terapia pediatryczna, która jest szcze­gólnie wymagająca. Grupa pacjentów pediatrycznych charakteryzuje się dużą rozpiętością, co ma przełożenie na wybór odpowiedniej postaci leku i drogi poda­nia w zależności od grupy wiekowej. Dla dzieci urodzonych przedwcześnie zaleca się podawać leki w postaci roztworów lub zawiesin przez sondę dożołądkową, dla noworodków w postaci czopków oraz płynów doodbytniczych, natomiast dla niemowląt – w postaci kropli, oraz roz­tworów i zawiesin [1]. Drogą pierwszego wyboru podania leku u noworodków w warunkach szpitalnych powinno być podanie pozajelitowe [2].

Mimo zalecanych postaci farma­ceutycznych, leczenie pacjentów pedia­trycznych, a w szczególności neonatolo­gicznych, wiąże się z trudnym wyborem odpowiedniej postaci leku. Problem ten wynika zarówno z niewystarczającej dostępności preparatów w optymal­nych dawkach dla dzieci, jak i z nie­dostatecznej ilości badań klinicznych,co często przekłada się na stosowanie leków poza wskazaniem (off label) [3, 4]. W Polsce zostały przeprowadzone badania dotyczące częstości stosowania leków poza oficjalnymi wskazaniami. W pediatrii odsetek wyniósł aż 90% ze wszystkich przepisywanych leków [5].

Brak produktów leczniczych w pożądanych dawkach i dostępnych preparatów na rynku oznacza koniecz­ność modyfikacji dawek dla dorosłych na dawki dla pacjentów pediatrycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu po­wierzchni i masy ciała oraz wieku pa­cjenta. Należy również pamiętać o róż­nicach fizjologicznych, wpływających na biodostępność leków pomiędzy pa­cjentami dorosłymi a dziećmi [4].

Proszki dzielone

Wobec ograniczonej ilości dostęp­nych leków gotowych w pediatrii, kluczowe wydaje się być przygo­towywanie leków recepturowych w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Najistotniejszą gru­pą są pacjenci najmłodsi, począwszy od dzieci przedwcześnie urodzonych, kończąc na dzieciach kilkuletnich. Spośród sporządzanych leków recep­turowych do stosowania wewnętrz­nego dla pacjentów pediatrycznych w aptekach najczęściej przepisywane i wykonywane są proszki dzielone.

Jako substancję pomocniczą w proszkach przeważnie wykorzystuje się laktozę. W przypadku występującej nieto­lerancji laktozy można ją zastąpić glukozą [6]. Proszki dzielone mogą być przygoto­wywane z surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej (pro receptura) bądź z leków gotowych. Niestety, obecnie na rynku farmaceutycznym wciąż jest zbyt mało substancji leczniczych dostępnych jako surowce farmaceutyczne.

Powoduje to konieczność wykorzystania produktów gotowych przeznaczonych dla osób doro­słych, które w swoim składzie posiadają często dużą ilość substancji pomocni­czych. Substancje te w myśl definicji, swo­im działaniem nie powinny mieć wpływu farmakologicznego na organizm. Nie ma jednak pewności, że pacjent pediatryczny zareaguje w ten sam sposób co dorosły na zawarte w leku substancje pomocni­cze. Wynika to z różnic w fizjologii (m.in. niedojrzałość funkcji przewodu pokarmo­wego) oraz odmiennej farmakokinetyki pomiędzy tymi dwiema grupami [7].

W Tabeli 1. przedstawiono prawdo­podobne efekty uboczne substancji pomocniczych po podaniu doustnym w zależności od wieku oraz chorób współistniejących pacjentów pedia­trycznych. Większość z podanych w ta­beli związków jest wykorzystywana w produkcji płynnych postaci leków. Ze stałych postaci leku wykorzystywane są najczęściej tabletki, w których oprócz sub­stancji wypełniających (laktoza, sacharo­za), mogą występować także barwniki, tj. indygotyna czy czerwień koszenilowa, które są składnikami otoczek.

Czerwień koszenilowa, jako barwnik azowy, u dzieci nadwrażliwych może powodować po­krzywkę, zwężenie oskrzeli czy też obrzęk naczynioruchowy. Sposoby usunięcia otoczek opisano w książce Jachowicz R. [8]. Warto jednak podkreślić, że nawet niewielkie pozostałości po usunięciu otoczki mogą powodować taką reakcję. W przypadku wykorzystania tabletek za­wierających laktozę, należy z kolei uważać na występującą nietolerancję laktozy.

Tabela 1. Lista substancji pomocniczych o zwiększonym ryzyku wystąpienia działań niepożądanych dla pacjentów pediatrycznych po podaniu doustnym [7]

Tab. 1 - Proszki dzielone w terapii pediatrycznej


Sposoby podawania proszków dzielonych

Zalecanym sposobem podaży proszków dzielonych dzieciom jest podawanie ca­łego opłatka skrobiowego z proszkiem, jednak ma on dużo ograniczeń i możliwy jest u dzieci starszych, współpracujących, które potrafią połykać stałe postaci leku.

W przypadku dzieci młodszych proszki podaje się w postaci roztworu lub zawiesiny. Taką postać trzeba przy­gotowywać każdorazowo przed użyciem (ex tempore).

Szczególną grupą pacjentów są dzieci, które wymagają żywienia en­teralnego (enteral feeding). Jest ono przeznaczone dla pacjentów, dla któ­rych zachowane zostały możliwości trawienia i wchłaniania z wyłączeniem bezpośredniej drogi doustnej, która u tej grupy pacjentów jest niemożliwa [9]. Podaż leków drogą enteralną rów­nież wiąże się z koniecznością rozpusz­czenia lub zawieszenia proszków w da­nym nośniku, które należy sporządzać ex tempore.

Nośniki i pora podaży

Wśród pacjentów neonatologicznych duża ich część wymaga żywienia ente­ralnego przez sondę nosowo-żołądkową lub gastrostomię. Wraz z poprawą sta­nu zdrowia i wiekiem, dzieci stopniowo przechodzą na żywienie doustne. Wybór, w czym należy zawiesić proszki zale­ży od zaleceń producenta dotyczących pory podawania substancji leczniczych. W tym momencie kluczowa rola na­leży do farmaceuty szpitalnego, który oprócz sprawdzenia dawek substancji leczniczych zleconych przez lekarza, informuje także zespół pielęgniarski o tym, jak podawać proszki dzielone, w czym je zawieszać oraz jakie ewen­tualnie mogą wystąpić interakcje.

Następnie dziecko po opuszczeniu oddziału szpitalnego, trafia do domu, często z zaleceniem kontynuacji tera­pii proszkami doustnymi. Na postawie zlecenia lekarskiego wykonują je wte­dy farmaceuci w aptekach otwartych. W praktyce wraz z wydaniem leku w postaci proszków dzielonych, rodzice rzadko otrzymują informację o sposo­bie ich przygotowania przed podaniem dziecku oraz o tym, czy należy je podać w trakcie karmienia czy też niezależnie od niego. Na rynku farmaceutycznym dostępnych jest wiele antybiotyków w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny lub zawiesin, kropli i czop­ków zawierających leki przeciwbólowe, przeznaczone dla dzieci.

Ograniczona dostępność leków kardiologicznych w postaci pozwalającej bezpieczną po­daż pacjentom pediatrycznym, powo­duje konieczność wykonywania prosz­ków dzielonych z gotowych produktów. W Tabeli 2. zebrano informacje o sposo­bie przygotowania i porze podania prosz­ków dzielonych w terapii pacjentów kar­diologicznych. Informacje te dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczni­czego danego leku. W przypadku leków tj. Opacorden oraz Propranolol WZF [10, 18], producent nie określił zaleceń dotyczących pory ich przyjmowania.

Informacja o podaży niezależnie od kar­mienia występuje w przypadku tabletek: Amlodipine Bluefish, Furosemidum Pol­pharma, Hydrochlorotiazyd Polpharma, Captopril Jelfa i Sildenafil SymPhar [11, 13, 14, 15, 19, 20]. Oznacza to, że leki te można rozcieńczyć albo mlekiem albo wodą, bez wpływu na biodostępność substancji leczniczej. Producenci Spi­ronolu i Coryolu jednoznacznie pod­kreślili konieczność podaży tych leków w trakcie karmienia, dlatego też rozcieńczalnikiem z wyboru będzie mleko [16, 22]. W przypadku Propranololu firmy Accord zaleca się podaż przed karmieniem, a więc nośnikiem będzie woda [17].

Tabela 2. Zestawienie medium i czasu podaży dla proszków dzielonych sporządzonych z tabletek w terapii kardiologicznej. Opracowanie własne na podstawie [10-22]

Tab. 2 - Proszki dzielone w terapii pediatrycznej

Ciekawym przykładem jest omeprazol, który ma postać kapsu­łek dojelitowych. Są one wypełnione mikropeletkami powlekanymi specjal­ną otoczką dojelitową, dzięki której uzyskano trwałość substancji aktyw­nej w kwaśnym środowisku żołądka. W przypadku pacjentów pediatrycz­nych, u których istnieje możliwość podaży doustnej, należy podać mi­kropeletki (bez rozdrobnienia) bez­pośrednio do jamy ustnej dziecka. Pa­cjenci, którzy są żywieni enteralnie nie mogą mieć dostarczonego omeprazolu w postaci nieroztartych peletek, z powo­du możliwości zapchania sondy.

Z uwagi na otoczkę dojelitową, roztarcie zawarto­ści kapsułki i podanie do żołądka skut­kowałoby utratą aktywności omeprazolu. Z kolei podanie do jelita przez sondę rozdrobnionych mikropeletek mogło­by spowodować agregację elementów otoczki, a w konsekwencji – utratę droż­ności sondy [2]. Dlatego u pacjentów mających sondę nosowo-żołądkową o dużej średnicy zaleca się zawieszenie mikropeletek w soku jabłkowym (bądź innym soku o odczynie kwaśnym). Za­bieg ten umożliwia dotarcie leku w posta­ci nienaruszonej do jelita, gdzie następuje wchłanianie leku [7]. Z kolei pacjenci posiadający dostęp dojelitowy, powin­ni mieć podany omeprazol uprzednio zawieszony w jałowym 8,4% roztworze wodorowęglanu sodu [2, 7, 23].

Taki sam tok postępowania wystę­puje w przypadku podaży preparatów zawierających pankreatynę. Jeżeli została zachowana możliwość podaży doustnej, zawartość kapsułek dojelitowych należy podać do jamy ustnej pacjenta w ma­łej objętości pokarmu. Granulat należy uprzednio zawiesić w kwaśnym soku owocowym (chorzy z sondą dożołądko­wą) bądź w 8,4% roztworze wodorowę­glanu sodu (dostęp dojelitowy) [2, 23].

Podsumowanie

Farmakoterapia pacjentów pediatrycz­nych wiąże się z wieloma problemami dotyczącymi doboru postaci leków oraz właściwej dawki leków. Wynika to mię­dzy innymi z ograniczonej dostępności gotowych leków pediatrycznych o od­powiednich dawkach dla różnych grup wiekowych. Jednym z rozwiązań jest zlecanie przez lekarzy proszków dzie­lonych, które mogą składać się z surow­ców farmaceutycznych lub pochodzić z gotowych preparatów handlowych dostępnych na rynku farmaceutycznym.

W przypadku korzystania z leków goto­wych, np. tabletek należy mieć jednak na uwadze, że taka postać nie gwarantuje otrzymania przez dziecko należnej daw­ki substancji aktywnej. Najkorzystniej­sze byłoby sporządzanie proszków dzie­lonych z surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej (pro receptura), jednak ich dostępność jest ograniczo­na. Dodatkowo, tabletki często zawie­rają wiele substancji pomocniczych, których wpływ na organizm młodego pacjenta jest trudny do ocenienia. Wy­nika to z niedojrzałości fizjologicznej, w szczególności dzieci przedwcześnie urodzonych.

Dopóki nie powstaną pediatrycz­ne leki gotowe o optymalnych dawkach i postaciach dla różnych grup wieko­wych, farmakoterapia dzieci wciąż pozo­stanie wyzwaniem. Dlatego firmy farma­ceutyczne w najbliższych latach powinny w szczególności skupić się na rozwo­ju tej gałęzi medycyny, aby zwiększyć bezpieczeństwo terapii pacjentów pe­diatrycznych.

Autorka:
mgr farm. Aleksandra Lenart
Apteka Szpitalna, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Artykuł ukazał się na łamach 55. wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

 

Źródła:

 1. Jachowicz R., Maciejewska A., Litwin A., Dziedzic M., Pandyra-Kowalska B.: Receptura pediatryczna. Jachowicz R. (red.): Receptura apteczna. Wyd. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, 480-529.
 2. Ciszewska-Jędrasik M., Adamowicz O., Sieradzki E.: Zasady podawania leków chorym żywionym enteralnie. Warsza­wa: Oficyna Wydawnicza Warszawskie­go Uniwersytetu Medycznego, 2012.
 3. Muśko M., Sznitowska M.: Postacie leków pediatrycznych. Część I. Wyma­gania i podstawowe problemy – daw­kowanie, połykanie, smak. Farmacja Polska. Tom 66, Nr 3, 215-220.
 4. Kamińska E.: Bezpieczeństwo farma­koterapii u dzieci w aspekcie różnic rozwojowych. Pediatria Medycyna Ro­dzinna. Tom 12, Nr 4, 363-374.
 5. Popławska A., Murgrabia T.: Prawny aspekt stosowania leków poza wskazaniamiw pediatrii – odpowiedzialność le­karza. https://forumpediatrii.pl/artykul/prawny-aspekt-stosowania­-lekow-poza-wskazaniami-w-pedia­trii-odpowiedzialnosc-lekarza (stanz dn. 30.08.2021 r.).6. Apteka Szpitalna. Receptura w aptece szpitalnej – potrzeba czy obowiązek? https://aptekaszpitalna.pl/aktualnosci/receptura-w-aptece-szpitalnej-potrze­ba-czy-obowiazek/2021-01-14/ (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 6. Breitkreutz J., Boos J.: Paediatric and geriatric drug delivery. Expert Opi­nion on Drug Delivery. Vol. 4, No. 1, 37-45.
 7. Jachowicz R., Stożek T., Czech A., Ma­ciejewska A.: Receptura stałych postaci leku. Jachowicz R. (red.): Receptura apteczna. Wyd. Warszawa: Wydawnic­two Lekarskie PZWL, 2015, 308-343.
 8. Williams N. T.: Medication admini­stration through enteral feeding tubes. American Journal of Health-System Pharmacy. Vol. 65, No. 24, 2347-2357.
 9. Charakterystyka Produktu Leczniczego Opacorden. http://leki.urpl.gov.pl/fi­les/43_Opacorden_tabl_powl_200mg.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 10. Charakterystyka Produktu Leczni­czego Amlodipine Bluefish. http://leki.urpl.gov.pl/files/Amlodipi­ne_Bluefish_tabl_10.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 11. Charakterystyka Produktu Leczni­czego Amlozek. http://leki.urpl.gov.pl/files/25n_Amlozek_5_10_tabl.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 12. Charakterystyka Produktu Lecznicze­go Furosemidum Polpharma. http://leki.urpl.gov.pl/files/Furosemidum­Polpharma_tabl_40mg.pdf (stanz dn. 30.08.2021 r.).
 13. Charakterystyka Produktu Leczniczego Hydrochlorotiazyd Polpharma. http://chpl.com.pl/data_files/2013-02-13_smpc_hydrochlorothiazid_polphar­ma_25mg_2012_06p.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 14. Charakterystyka Produktu Leczniczego Captopril Jelfa. https://gdziepolek.blob.core.windows.net/product-documents/doc162230/captopril-jelfa-dokument.pdf. (stan z 30.08.2021 r.).
 15. Charakterystyka Produktu Leczniczego Coryol 6,25 mg. http://chpl.com.pl/data_files/2012-04-30_coryol_625_smpc.pdf (stan z 30.08.2021 r.).
 16. Charakterystyka Produktu Leczni­czego Propranolol Accord. http://leki.urpl.gov.pl/files/30_Proprano­lolAccord_10_40.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 17. Charakterystyka Produktu Leczniczego Propranolol WZF. http://leki.urpl.gov.pl/files/25_PROPRANOLOL_WZF_tab.pdf (stan z dn. 30.08.2021)
 18. Charakterystyka Produktu Leczniczego Sildenafil Medana. https://www.polfa­warszawa.pl/products/chpl/smpc-sil­denafil-medana-2018-10pl.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 19. Charakterystyka Produktu Leczni­czego Sildenafil SymPhar. https://www.symphar.com/wp-content/uploads/2017/09/Sildenafil-SymPhar_Informacja-dla-osoby-wykonuj%C4%­85cej-zaw%C3%B3d-medyczny.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 20. Charakterystyka Produktu Leczni­czego: Ismian. http://leki.urpl.gov.pl/files/38_Ismian.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 21. Charakterystyka Produktu Lecznicze­go Spironol. http://leki.urpl.gov.pl/fi­les/28_SPIRONOL_50mg_tabl_powl.pdf (stan z dn. 30.08.2021 r.).
 22. Ciszewska-Jędrasik, Cichowlas A., Sieradzki E.: Produkty lecznicze któ­rych nie należy kruszyć/dzielić. https://docplayer.pl/9364273-Produkty-lecz­nicze-ktorych-nie-nalezy-kruszyc­-dzielic-maria-ciszewska-jedrasik­-andrzej-cichowlas-edmund-sieradzki.html (stan z dn. 30.08.2021 r.).

 

Tagi:

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.