Szukaj

Biznes

Patrzymy razem w tym samym kierunku. Wywiad z Renatą Biel – Prezeską Zarządu Urtica Sp. z o.o.

avatar
Udostępnij

 

30-letnia historia firmy Urtica jest niezwykle istotna, bo dzięki konsekwentnej pracy przez te lata jesteśmy teraz we wła­ściwym miejscu. To dobry prognostyk na przyszłość. Dla nas najważniejsze jest, żeby Urtica dalej dobrze się rozwijała i szła do przodu. Na tym się skupiamy. Myślimy o innowacjach, o nowych przedsięwzięciach na rynku farmaceutycznym i obserwujemy w jakim kierunku zmierza świat. Już teraz zastanawiamy się w jaki sposób My, w tym nowym otocze­niu rynkowym, będziemy współpracować z naszymi partnerami, klientami oraz pracownikami – mówi Renata Biel, Prezeska Zarządu Urtica.

Trzydzieści lat istnienia potwierdza wartość firmy. Na czym polega siła Urtiki? Na jakich fundamentach stoi firma?

Bez zastanowienia mogę powiedzieć, że są to Ludzie i ich wiedza na temat rynku, który doskonale rozumieją i czu­ją. Przez wiele lat budowaliśmy silny Zespół, który jest różnorodny, odważny i którego wielkim atutem jest umiejęt­ność współpracy oraz wspierania siebie nawzajem. Jeśli do tych cech dodamy jeszcze poczucie odpowiedzialności, zaangażowanie, wiedzę i niepowtarzal­ny charakter każdego z nas, to tworzy nam się Zespół idealny. Taki, który jest w stanie poprowadzić firmę do sukcesu pokonując przy tym nawet największe przeszkody. Nie byłoby to możliwe bez tak zgranego Zespołu, w którym każda osoba z danego działu dokłada swoją „cegiełkę” do utrzymania pozycji lidera na rynku szpitalnym. Działamy na zasa­dach tzw. naczyń połączonych. Czynimy to konsekwentnie od wielu lat i głęboko wierzę, że dalej tak będzie.

Jak sama Pani wspomniała, Ludzie to niewątpliwie główny filar działalności firmy i jej sukcesu. Co wyróżnia Zespół Urtiki i jest spoiwem łączącym Zespół w całość?

Oprócz kwestii, które już omówiłam warto jeszcze dodać dwa czynniki, bez których nie udałoby się prowadzić efek­tywnie biznesu. Mowa o pokorze oraz determinacji. Pokora pozwala nam prze­zwyciężać trudności i nie poddawać się. Z kolei determinacja daje nam siłę, aby zwyciężać. Niewątpliwym atutem nasze­go Zespołu jest też nastawienie na cel – zwiększanie udziałów rynkowych – oraz chęć dzielenia się wiedzą. Mamy szereg osób z wieloletnim doświadczeniem w Urtice, ale są również osoby nowe na pokładzie. Ważne jest dzielenie się między sobą zdobytym know-how, które posiada każdy z nas. Bez wiedzy, ale też rozumienia mechanizmów rynkowych, rozwój nie byłby możliwy. Nigdy nie bylibyśmy w stanie uzyskać, a tym bar­dziej utrzymywać, przez wiele lat pozycji lidera, gdyby nie doświadczenie naszych pracowników. Kiedyś przeczytałam cytat, który dokładnie odzwierciedla tę myśl, więc z chęcią się nim podzielę: Wygrywa ten kto rozumie, a rozumie ten kto wie.

Jak w Pani oczach zmieniała się firma na przestrzeni lat?

Firma zmieniała się wraz z rynkiem i oczekiwaniami klientów. Zawsze byli­śmy otwarci na nowe i zwinnie podcho­dziliśmy do transformacji, o której śmia­ło możemy mówić w perspektywie 30 lat. Zmieniało się wiele – od procesów, przez usługi, aż po kwestie formalno-prawne na rynku farmaceutycznym. Podążali­śmy w kierunku oczekiwanej zmiany, aby zawsze być konkurencyjnym.

Z jakimi największymi wyzwaniami przyszło się mierzyć na rynku farma­ceutycznym, nie da się przecież ukryć, że ta branża nie należy do najłatwiejszych?

Rynek przetargów w obszarze lecznictwa zamkniętego faktycznie nie jest łatwy. Głównie wynika to ze zmienności usta­wodawstwa oraz wielu restrykcyjnych przepisów, głównie w zakresie prze­targów publicznych. Z jednej strony to oczywiście rozumiemy, ale z drugiej wymaga to od nas dużej zwinności operacyjnej, a od naszych pracowni­ków ciągłego trzymania ręki na pulsie i obserwowania tychże zmian.

Wielokrotnie z Pani ust pada stwier­dzenie „Patrzymy razem w tym samym kierunku…” – jak je Pani odnosi do tej ciekawej 30-letniej drogi firmy na ryn­ku farmaceutycznym?

Na pewno każdy z nas zna cytat Anto­ine’a de Saint-Exupéry’ego z książki Mały Książe: Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. I ta myśl idealnie odnosi się również do biznesu i współpracy. Dlatego nie sposób nie wspomnieć o synergii działań spółek Pelion S.A. To właśnie dzięki nim mamy jeszcze większą siłę na rynku. Daje nam to poczucie wspólnoty, jeszcze większej determinacji i przekonania, że razem możemy więcej. Wszyscy patrzy­my we wspólnym kierunku, tak aby dbać o jakość i długość życia społeczeństwa.

Jakie są wyzwania, plany dla Urtiki na najbliższy rok, dwa lub trzy?

Nasze wyzwanie na najbliższe lata będzie brzmiało „transformacja cyfrowa”. Po­mimo że było ono odmieniane już przez wszystkie przypadki, zapewne przez mul­tum firm, to my podchodzimy do tego bardzo strategicznie. Obszar ten będzie kluczowy w działalności i rozwoju naszej spółki we wszystkich sferach. Naszym priorytetem jest jeszcze mocniejsza di­gitalizacja. Chcemy odpowiednio wy­korzystać nową technologię. Zarówno tę, która już funkcjonuje, jak i tę która dopiero się tworzy po to, aby ulepszać procesy wewnętrze i zewnętrzne w firmie. Obserwujemy i analizujemy rynek, więc znamy potrzeby naszych klientów. Chcemy być godnym zaufania partnerem biznesowym. Nasze działania będziemy opierać na zwinnym myśleniu, bo wiemy, że reagowanie na zmiany jest w dzisiej­szych czasach niezwykle ważne, zwłasz­cza gdy nie możemy być pewni tego, co przyniesie nam przysłowiowe „jutro”.

Na zakończenie mocno wybiegnijmy w przyszłość – jak wyobraża sobie Pani firmę za kolejnych 30 lat?

Bardzo dobrze (uśmiech). Optymistycz­nie patrzę w przyszłość, bo widzę jak wie­le już osiągnęliśmy, a wiemy też jak wielki jest jeszcze potencjał rynku. Być może będziemy robić trochę inaczej te same rzeczy lub znajdziemy nową przestrzeń w nieznanych nam jeszcze obszarach np. usług dla branży, ale wciąż w ryn­ku szpitalnym, bo ten znamy najlepiej. Niewątpliwie, procesy, które obecnie funkcjonują, przejdą przeobrażenia. Zmienią się także modele współpracy. Współpraca międzysektorowa również będzie istotna, dlatego uważnie obser­wujemy zmiany na rynku polskim i za­granicznym. Brzmi to ambitnie, jednak wiemy, że znajdziemy swoje miejsce w tej nowej rzeczywistości. Mamy do tego od­powiednie zasoby: know-how, zaplecze, wiedzę i ludzi, którzy znają się „na rze­czy”. Widzę duży potencjał dla nas jako kluczowego podmiotu na rynku szpital­nym w sektorze przetargowym. Wiem, że jesteśmy na to wszystko gotowi, bo w Zespole tkwi siła, a jak wspominałam na początku rozmowy, to nasz najcen­niejszy atut, wręcz filar firmy. Zatem z optymizmem, a jednocześnie z dużą pokorą, patrzę w przyszłość.

Czego zatem chciałaby Pani życzyć pracownikom i kontrahentom Urtiki w związku z tegorocznym jubileuszem oraz działalnością na dalsze lata?

Najważniejsze w dzisiejszych czasach jest zdrowie i dobre samopoczucie, więc na pewno tego życzę nam wszystkim. Życzę też wszystkim i każdemu z osobna dalszej determinacji w pracy, takiej jak do tej pory oraz wewnętrznego spełnie­nia zawodowego i poczucia, że przyna­leżymy do wspólnej społeczności, która robi wiele dobrego na rzecz społeczeń­stwa – bo tak właśnie jest!

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Marta Dec

Wywiad z Renatą Biel został opublikowany na łamach 55. wydania kwartalnika Farmakoekonomika Szpitalna

Informacje na temat Administratora Danych i o przetwarzaniu danych osobowych:

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, Urtica Sp. z o.o. informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem i na cele usługi prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna”, Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113253, NIP 894-255-67-99, o kapitale zakładowym: 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@urtica.pl.

Prosimy pamiętać, że podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne dla celów prawidłowego wykonania usługi, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji, na państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a (wyrażona przez Państwa zgoda) i b (realizacja na Państwa rzecz umowy) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa przez okres trwania prenumeraty oraz do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego m.in. obowiązku archiwizacyjnego, przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Spółki. Mają państwo prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również wycofania zgody (zgodnie z poniższym). Ponadto, mają Państwo prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wycofanie zgody może nastąpić przez oświadczenie o wycofaniu zgody skierowane na adres Administratora Danych podany powyżej. Informujemy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę jednakże mieć na względzie, że po wycofaniu zgody nie będzie możliwa realizacja na Państwa rzecz prenumeraty. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.

Będąc świadomych powyższych informacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niniejszym wyrażam zgodę spółce Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem w celu realizacji prenumeraty pisma „Farmakoekonomika szpitalna” i ewentualnego kontaktu w związku z jej realizacją, w następującym zakresie: imię, nazwisko, zawód, adres do wysyłki i/lub adres e-mail do wysyłki (w zależności od wybranej przeze mnie formy/form prenumeraty), numer telefonu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji na Państwa rzecz prenumeraty czasopisma Farmakoekonomika szpitalna – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, a w tym marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania na Państwa adres e-mail informacji handlowej w postaci newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego z użyciem Państwa numeru.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem przesyłania na Państwa adres e-mail newslettera oraz prezentacji oferty Spółki w formie kontaktu telefonicznego – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl, lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urtica Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000113253, NIP: 894-25-56-799, REGON: 932081801, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł („Spółka”). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres sekretariat@urtica.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. W przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej na adres poczty e-mail – również w celu prezentacji Państwu oferty handlowej Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu – co wobec braku zgody nie będzie możliwe.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Spółka, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy Spółki. Dane mogą być ponadto powierzane do przetwarzania w imieniu Spółki procesorom Spółki.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki lub w formie wiadomości e-mail na adres sekretariat@urtica.pl lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
7. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, e-mail: iod.urtica@iurico.pl, nr tel.: +48 71 344 56 59.
11. Państwa dane osobowe objęte powyższym formularzem nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani profilowaniu.